SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

30.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 23. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti, za plaćanje komunalne naknade na području Općine Malinska-Dubašnica, i to:

- naselja u Općini Malinska-Dubašnica u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

- područja zona u Općini Malinska-Dubašnica,

- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone u Općini Malinska-Dubašnica,

- koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

- rok i način plaćanja komunalne naknade,

- nekretnine važne za Općinu Malinska-Dubašnica koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

(1) Komunalna naknada prihod je Proračuna Općine Malinska-Dubašnica čija su sredstva namijenjena financiranju komunalnih djelatnosti prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojega donosi Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu za djelatnosti:

- odvodnje atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja,

- javnu rasvjetu.

(2) Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se odlukom Općinskog vijeća upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

II. Naselja u Općini Malinska-Dubašnica u kojima se naplaćuje komunalna naknada

Članak 3.

Komunalna naknada naplaćuje se u svim naseljima u Općini Malinska-Dubašnica.

III. Područja zona u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 4.

U Općini Malinska-Dubašnica određuje se ukupno pet zona za naplatu komunalne naknade kako slijedi:

1. (prva) zona obuhvaća područje apartmanskog naselja »Dub« u Malinskoj,

2. (druga) zona obuhvaća naselje Malinska, te novoizgrađene (izuzev stare jezgre) naselja Bogovići, Milčetići, Radići i Zidarići,

3. (treća) zona obuhvaća naselja Porat, Vantačići, te područje starih jezgri naselja Bogovići, Milčetići, Radići i Zidarići,

4. (četvrta) zona obuhvaća naselja Turčići, Sveti Vid- Miholjice, Kremenići i Žgombići i

5. (peta) zona obuhvaća ostala naselja u Općini Malinska-Dubašnica.

IV. Koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 5.

Za zone iz članka 4. ove odluke utvrđuju se slijedeći koeficijenti za obračun komunalne naknade:

1. (prva) zona 1,00

2. (druga) zona 0,60

3. (treća) zona 0,50

4. (četvrta) zona 0,40

5. (peta) zona 0,30

V. Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

Članak 6.

(1) Utvrđuju se koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

(2) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent se umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor (1,00) odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište (0,05).

(3) Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade obračunata prema koeficijentima namjene iz st. 2. ovog članka i prema odredbama iz st. 3. ovog članka ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Malinska-Dubašnica.

(4) Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor iste namjene.

VI. Rok i način plaćanja komunalne naknade

Članak 7.

(1) Rješenje o komunalnoj naknadi kojim se utvrđuje visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade donosi upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka.

(3) Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 8.

(1) Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi,

- vrsti, odnosno namjeni nekretnine iz članka 6. stavak 1. ove Odluke.

(2) Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

(3) Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

- vrijednosti obračunske jedinice - boda(B), određene u kunama po m2,

- koeficijenta zone (Kz) i

- koeficijenta namjene (Kn).

(4) Vrijednost obračunske jedinice - boda(B) određuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 9.

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana slijedećeg mjeseca u kojem je stečeno vlasništvo, odnosno omogućeno korištenje objekta, odnosno zemljišta.

(2) Komunalna naknada obračunava se mjesečno, a plaća se u četveromjesečnim obrocima.

VII. Nekretnine važne za Općinu Malinska-Dubašnica koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

Članak 10.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine od važnosti za Općinu Malinska - Dubašnica:

- objekti predškolskog i školskog obrazovanja (Dječji vrtić »Katarina Frankopan« i Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan« Malinska) sa pripadajućim zemljištem (igrališta, okoliš i dr.),

- objekti primarne zdravstvene zaštite,

- sakralni objekti (crkve, kapele i dr.) na području Općine Malinska-Dubašnica sa pripadajućim zemljištem i župni stanovi,

- povijesni i spomenički objekti koji su kao takvi od posebnog značaja za Općinu Malinska-Dubašnica,

- objekti športskih klubova, neprofitnih, kulturnih i ostalih udruga sa pripadajućim zemljištem (športski tereni i sl.),

- objekti ostalih javnih ustanova (Lučka kapetanija, Turističko društvo, Matični ured i dr.),

- ostali objekti koji služe za zadovoljenje društvenih potreba i komunalnog standarda (mrtvačnica, objekti komunalne infrastrukture i sl.),

- ostali stambeni i poslovni prostori u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica osim u slučajevima kada su isti dani na korištenje, u kojem slučaju je obveznik plaćanja komunalne naknade korisnik.

VIII. Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Članak 11.

(1) Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, odnosno nekretnina, načelnik Općine Malinska-Dubašnica privremeno će osloboditi od plaćanja komunalne naknade u jednom dijelu ili u potpunosti:

- osobe kojima je na nekretnini, uslijed elementarne nepogode ili druge nezgode, nastala šteta,

- korisnici koji svojom cjelogodišnjom djelatnošću poboljšavaju ukupan društveni standard, posebice trgovine mješovitom i prehrambenom robom uz obvezu snabdijevanja kruhom i mlijekom, ugostiteljski objekti i slično, u 4. i 5. zoni ili druge deficitarne djelatnosti.

(2) U slučajevima iz točke 1. ovog članka obveznik će se osloboditi komunalne naknade u roku od 6 mjeseci, a u slučaju iz točke 2. u roku od 1 godine.

IX. Izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade

Članak 11.

U slučajevima oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 10. i 11. ove Odluke, manje ostvareni prihod od komunalne naknade namirit će se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica iz pozicija socijalnog programa i poreznih prihoda.

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica donijet će Odluku o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade iz članka 8. stavka 4. ove Odluke u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/01 i 34/01).

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-29

Malinska, 23. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

Odluka o komunalnoj naknadi   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr