SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

34.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 31/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članaka 14. i 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09) te članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

ODLUKU
o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjerila kojima se osiguravaju mjerila za sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa Dječjeg vrtića Hlojkica kojem je osnivač Grad Delnice.

2. Financiranje programa dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Delnice

Članak 2.

Ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića Hlojkica utvrđuje Gradonačelnik Grada Delnica na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Hlojkica, a na osnovu obračunske kalkulacije stvarnih troškova i broja djece.

Ekonomska se cijena utvrđuje početkom svake školske godine te se temeljem nje sklapa Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Dječjeg vrtića Hlojkica.

Članak 3.

Individualne obveze roditelja, korisnika usluge, utvrđuju se na način da svi roditelji s područja Grada Delnica plaćaju isti iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovnog programa dječjeg vrtića.

Učešće roditelja, za djecu s prebivalištem na području Grada Delnica, u ekonomskoj cijeni redovnog programa za prvo dijete iznosi 600 kuna.

Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovnog programa uplaćuje se na račun dječjeg vrtića.

Razlika između utvrđenog učešća roditelja i utvrđene ekonomske cijene programa, za djecu s prebivalištem na području Grada Delnica naplaćuje se iz Proračuna Grada Delnica.

3. Oslobođenje i olakšice

Članak 4.

Plaćanja učešća za redovni program oslobođeno je svako treće i dalje dijete istog obiteljskog domaćinstva koje koristi redoviti program dječjeg vrtića.

Pravo na olakšice u ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa ostvaruje drugo dijete u vrtiću iz istog obiteljskog domaćinstva i to 20% manje od utvrđenog iznosa.

Članak 5.

Roditeljima čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest, oporavak nakon bolesti, godišnji odmor i slično) ne koristi usluge dječjeg vrtića kontinuirano 30 dana, umanjuje se iznos učešća u ekonomskoj cijeni primarnog programa za 50% uz predočenje liječničke potvrde, potvrde o godišnjem odmoru ili pismene zamolbe roditelja.

Za vrijeme odsutnosti djeteta od 5 do 30 kalendarskih dana izvan razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, roditelji se oslobađaju dijela učešća za iznos troškova namirnica za dnevnu prehranu za vrijeme odsutnosti djeteta.

Roditelji čije dijete ne koristi redoviti program dječjeg vrtića zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti duže od mjesec dana, oslobađaju se učešća u potpunosti protekom 30 dana od dana početka prestanka korištenja programa.

O razlozima izostanka roditelji su dužni izvijestiti odgovornu osobu u dječjem vrtiću već prvoga dana, a najkasnije u roku od 5 dana.

Ukoliko roditelji ne postupe na način iz stavka 4. ovoga članka bit će obvezni podmiriti troškove u cijelosti.

4. Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-03/10-01/08

Ur. broj: 2112-01-04-04/4-10-3

Delnice, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=706&mjesto=51300&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr