SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 36. Petak, 17. rujna 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

43.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(»Narodne novine« broj 86/08), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Gradonačelnik Grada Raba, dana 2. rujna 2010, donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba i Službe za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: tijela gradske uprave), sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova i zadataka koji se pretežno obavljaju na radnom mjestu, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad tijela gradske uprave.

Članak 2.

Poslovi tijela gradske uprave uređeni su Ustavom Republike Hrvatske, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Raba i ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Sistematizacijom radnih mjesta osigurava se pravilna podjela rada, te optimalno i ravnomjerno korištenje rada službenika i namještenika.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na m muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na radno mjesto.

Članak 5.

Godišnji plan rada predlaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba, a donosi ga Gradonačelnik Grada Raba.

Članak 6.

Radno vrijeme i uredovne dane tijela gradske uprave utvrđuje Gradonačelnik Grada Raba posebnom odlukom.

Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici Grada.

II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

Članak 7.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela određeni u članku 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09). obavljaju se u sljedećim odsjecima:

- Odsjeku za poslove ureda Grada, Gradskog vijeća i opće poslove,

- Odsjeku za proračun i financije,

- Odsjeku za komunalne poslove,

- Odsjeku za gospodarstvo,

- Odsjeku za pravne poslove, imovinu i infrastrukturu i

- Odsjeku za društvene djelatnosti.

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 8.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik, a Službe za unutarnju reviziju voditelj.

Članak 9.

Pročelnik i voditelj odgovorni su za zakonito, pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti tijela gradske uprave.

Članak 10.

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima.

Članak 11.

Službenici i namještenici su za svoj rad odgovorni pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 12.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 74/10- u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanim zakonom.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Članak 13.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.

Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Odsjek za pravne poslove, imovinu i infrastrukturu.

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 14.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u tijelima gradske uprave koja sadržava popis radnih mjesta, opis poslova i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

Članak 15.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

Službenicima i namještenicima će rješenjem o rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u rješenjima o rasporedu važećima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/10-01/67.

Ur. broj: 2169-01-01-10-06-1.

Rab, 2. rujna 2010.

Gradonačelnik

Zdenko Antešić, dipl. ing. el., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=689&mjesto=51280&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr