SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 29. Petak, 16. srpnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

24.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima u Općini
Malinska - Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Malinska - Dubašnica, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti na području Općine Malinska - Dubašnica u smislu članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu jesu:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. odvodnja atmosferskih voda,

4. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,

5. poslovi gospodarenja građevinskim otpadom,

6. održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji,

7. održavanje javnih površina,

8. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje

javnih površina,

9. održavanje groblja,

10. poslovi crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i

crnih jama,

11. poslovi naplate parkiranja i poslovi premještanja i

blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila,

12. obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebnih

poslova,

13. obavljanje dimnjačarskih poslova,

14. održavanje nerazvrstanih cesta i

15. javna rasvjeta.

Određenje pojmova pod točkom 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14. i 15. definirano je člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Pod poslovima gospodarenja građevinskim otpadom podrazumjevaju se poslovi upravljanja reciklažnim dvorištem za građevinski otpad u skladu sa Zakonom o otpadu.

Pod održavanjem zgrada i objekata u javnoj funkciji podrazumjevaju se poslovi čišćenja i tekućeg održavanja zgrada u javnoj društvenoj, kulturnoj, sportskoj i drugoj funkciji, kao i zgrada i objekata od komunalnog značaja.

Pod poslovima naplate parkiranja i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila podrazumjeva se organizacija poslova naplate parkiranja i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila sukladno posebnim propisima.

Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju, a pod ukopom pokojnika podrazumjevaju se poslovi organizacije ukopa i poslovi samog ukopa pokojnika na grobljima sukladno posebnim propisima.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

a) Komunalno poduzeće

Članak 3.

Komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda, odvodnje atmosferskih voda i sakupljanja i odvoza komunalnog otpada povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu Ponikve d.o.o. iz Krka.

Članak 4.

Komunalne djelatnosti održavanja zgrada i objekata u javnoj funkciji, održavanja javnih površina, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje groblja povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu Dubašnica d.o.o. iz Malinske.

b) Koncesija

Članak 5.

Komunalna djelatnost gospodarenja građevinskim otpadom, crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, djelatnost naplate parkirališta i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila, obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika i pogrebnih poslova i obavljanje dimnjačarskih poslova u Općini Malinska - Dubašnica, obavlja se temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 6.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjele koncesija.

Odluku o prikupljanju ponuda, uvjete i mjerila za dodjelu koncesije donosi Općinski načelnik do najduže 4 godine, a odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće.

c) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 7.

Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u Općini Malinska - Dubašnica obavlja se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 8.

Odluku o prikupljanju ponuda, uvjete i mjerila za povjeravanje komunalnih poslova donosi Općinski načelnik do najduže 4 godine, a odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Obavljanje komunalnih djelatnosti koje nisu ugovorene do ugovaranja prema odredbama ove Odluke, vrši se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 06).

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-18

Malinska, 8. srpnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=682&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr