SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
GRAD DELNICE

17.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08 i 36/09), članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 26. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 3.

Visina koeficijenata iznosi kako slijedi:

za obračun plaće gradonačelnika 4,00

za obračun plaće zamjenika gradonačelnika 3,20.

Članak 4.

Visina osnovice jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike u gradskom upravnom tijelu, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik upravnog tijela nadležnog za kadrovske poslove.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-02/10-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-10-01

Delnice, 26. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=673&mjesto=51300&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr