SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
OPĆINA LOPAR

13.

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), odredbe članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06 i 60/08), a po prethodnoj suglasnosti Povjerenstva za reklamacije potrošača društva LOPAR VRUTAK d.o.o i načelnika Općine Lopar, Skupština trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o donosi dana 26. svibnja 2010. godine

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalnih usluga:

1. odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

2. odvoz otpada

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom odlukom.

Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu, a iznosi 21 (slovima: dvadeset i jedan) dan od dana ispostave računa.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu sa važećim propisima.

Na trošak opomene u iznosu od 20,00 kuna ne plaća se PDV.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, broju članova domaćinstva, broju registriranih ležajeva za iznajmljivanje, kao i o svakoj bitnoj promjeni, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po st. 1. ovoga članka, njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 6.

Podaci o broju članova domaćinstva ili prijavljenom broju registriranih ležajeva za iznajmljivače dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje) i Županijskog ureda za turizam te uvidom na terenu.

Članak 7.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana dostave.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN USLUGE POTROŠNJE, ODVODNJE I PROČIŠĆIVANJA OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA)

Članak 8.

Obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši prema količini potrošene vode i važećoj cijeni m3 vode za domaćinstva i gospodarstvo uz obračun fiksne naknade po objektu za pokriće troškova održavanja sustava.

U fiksnu naknadu uračunata je odvodnja otpadnih voda do 3 m3.

Obračun usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prikazana je u Tablici 1.

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od 1. lipnja 2010. godine.

Članak 24.

Danom primjene ove odluke prestaje se primjenjivati CJENIK - CIJENA TARIFA USLUGA (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 05/10).

Klasa: 023-05/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-02

Lopar, 26. svibnja 2010.

Predsjednik
Skupštine trgovačkog društva
LOPAR VRUTAK d.o.o.

Damir Paparić, prof., v.r.

 

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=673&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr