SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o visini plaće Općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina plaće Općinskog načelnika Općine Malinska-Dubašnica i njegovog zamjenika.

Članak 2.

Plaću Općinskog načelnika i njegovog zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za plaću, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za plaću Općinskog načelnika i njegovog zamjenika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika iznosi 4,26.

Koeficijent za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika iznosi 3,62.

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica i njegov zamjenik ostvaruju pravo na naknade iz radnog odnosa prema propisu kojim se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. lipnja 2010. godine.

Klasa: 110-01/10-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-1

Malinska, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=672&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr