SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 19. Petak, 21. svibnja 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 10. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe
na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.«

Članak 1.

Usvaja se program Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. - 2012. kao nastavak programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka 2001. - 2008., procijenjene ukupne vrijednosti u iznosu od 76.000.000,00 kn, kojim se u razdoblju do 2012. godine planira izgradnja sljedećih građevina:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Namjenska (razvojna) cijena vode uvedena kao jedan od izvora financiranja programa Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka 2001. - 2008. ukida se i prestaje se obračunavati 31. 12. 2009. godine.

Naplaćena a neutrošena sredstva od namjenske cijene vode koristit će se za financiranje programa Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. - 2012., a do tada ostaju na žiro računu Ponikve d.o.o.

O utrošku namjenskih sredstava naplaćenih u iznosu većem od 4 milijuna kn odlučit će skupština društva posebnom odlukom.

Sredstva se smiju utrošiti isključivo za realizaciju programa Razvoja vodoopskrbe otoka Krka.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2008.«, Klasa: 363-05/04-02/48, Ur.broj: 2142/ 05-04-1 od 26. listopada 2004. godine.

Daje se suglasnost na Odluku o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009.- 2012.«, broj: 10-s/7-10 od 23. travnja 2010. godine.

Članak 5.

Daje suglasnost na Odluku Skupštine društva Ponikve d.o.o. o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3, Broj: 10-s/6-10 od 23. travnja 2010. godine.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-10/02-01/5

Ur. broj: 2142/05-01-10-36

Malinska, 10. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

Odluka o usvajanju programa »Razvoja vod  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=672&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr