SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA BROD MORAVICE
7

11.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Brod Moravice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja, područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa i postupak za djelomično ili cjelokupno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, te kaznene odredbe.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Brod Moravice.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevinske čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom za svaku kalendarsku godinu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- za javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i zemljište na kojem će se graditi objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

II. PODRUČJA ZONA PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuju se tri zone za plaćanje komunalnog doprinosa, a prema stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

U prvu zonu spadaju sljedeća naselja: Brod Moravice, D. Dobra, Gornji Kuti, Velike Drage, Male Drage, Razdrto, Maklen, Delači, Moravička Sela, Lokvica, Čučak, Stari Lazi, Novi Lazi.

U drugu zonu spadaju naselja: Klepeće Selo, Podgora, Gornji Šajn, Šimatovo, Zavrh, Smišljak, Zahrt, Pauci, Šepci, Podstene, Kocijani.

U treću zonu spadaju naselja: Goliki, Naglići, Završje, Colnari, Donji Šajn, Donji Šehovac, Gornji Šehovac, Planica, Doluš, Nove Hiže, Kavrani, Goršeti, Donja Lamana Draga, Gornja Lamana Draga.

Što je građevina, propisano je propisima o građenju.

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos se obračunava i plaća po m3 građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava i plaća na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno za otvorena igrališta i bazene i druge otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava i plaća po m2 tlocrtne površine te građevine pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun površine po m2 izraženo u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom obujma građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine utvrđene u članku 3. ove Odluke.

Članak 6.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice na temelju ove Odluke i projektne dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obvezu Općine o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Programu i ostvarenim prilivom sredstava.

Članak 7.

Komunalni doprinos obveznik plaća odjednom uplatom na žiro-račun Općine Brod Moravice, na osnovi konačnog Rješenja o komunalnom doprinosu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće će odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na temelju pisanog zahtjeva obveznika. Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti najviše na 12 mjesečnih rata, uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju HNB za Euro na dan nastanka obveze uz uvjet da je prvi obrok minimalno 30% utvrđenog komunalnog doprinosa.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje (hipoteka, jamstvo, zadužnica ili drugo novčano osiguranje i sl.) radi naplate cjelokupne tražbine s osnova komunalnog doprinosa.

U slučaju kada obveznik ne plati uzastopno dva mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Na dospjele i nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na neplaćene javne prihode.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu obveznika plaćanja izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice, a radi izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, kod nadležnog tijela državne uprave.

IV. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice može u potpunosti ili djelomično osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom i osnovnom obrazovanju, kao i građevine za potrebe javnih ustanova ili trgovačkih društava koje su u vlasništvu Općine Brod Moravice, te građevine od izuzetnog značaja za gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta na području Općine Brod Moravice Općinsko vijeće Općine Brod Moravice može osloboditi djelomično ili u potpunosti investitore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova ili trgovačkih društava koji su u suvlasništvu Općine Brod Moravice, te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka osigurat će se u Proračunu Općine Brod Moravice iz sredstava poreznih prihoda i drugih izvora proračuna.

Rješenje o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa donijet će se nakon što se osigura namirenje iznosa komunalnog doprinosa Proračunom za tekuću godinu.

Članak 9.

Kod gradnje i rekonstrukcije obiteljskih kuća, obitelji koje namjeravaju gradnjom ili rekonstrukcijom objekta stalno prebivati na području Općine Brod Moravice, komunalni doprinos im se umanjuje za 50% od ukupnog iznosa obveze podmirenja komunalnog doprinosa.

Ukoliko Općina Brod Moravice umanji obvezu podmirenja komunalnog doprinosa u povlaštenom iznosu, investitor predmetnu nekretninu nije u mogućnosti prodati prije isteka roka od 10 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Članak 10.

Oslobađanje dijela komunalnog doprinosa iz članka 8. i 9. ove Odluke, investitor odnosno obveznik podmirenja komunalnog doprinosa ostvaruje samo u slučaju kada prvi puta gradi i rekonstruira nekretninu na području Općine Brod Moravice.

Članak 11.

Investitor, odnosno obveznik podmirenja komunalnog doprinosa koji otuđi nekretninu za koju je ostvario popust, a prije roka od 10 godina, dužan je uplatiti razliku komunalnog doprinosa do punog iznosa za koji je ostvario popust, o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi novo rješenje za razliku nepodmirenog komunalnog doprinosa.

Članak 12.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Brod Moravice ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture, a prema Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice, najkasnije u roku od 36 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenim prilivom sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje Općinsko vijeće Općine Brod Moravice.

Članak 13.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog vijeća sam snositi trošak gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, uz uvjete koji su utvrđeni Ugovorom između Općine Brod Moravice i investitora.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Ukoliko obveznik ne izvrši ne izvrši svoju obvezu plaćanja komunalnog doprinosa u rokovima predviđenim rješenjem iz članka 6. ove Odluke, na njega će se primijeniti propisi o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit, a sve na temelju izvršnog rješenja o komunalnom doprinosu kojeg izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brod Moravice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/04).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/61

Ur. broj: 2112-06-09-01-01

Brod Moravice, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=666&mjesto=51312&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr