SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
KASTAV

6.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 11. ožujka 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica
za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska- Dubašnica za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Malinska-Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- financiranja djelatnosti udruga i ustanova u kulturi,

- pokroviteljstva i pomoći u kulturi i

- očuvanja kulturne baštine.

Članak 2.

U 2010. godini Općina Malinska-Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. financiranje djelatnosti udruga i ustanova u kulturi:

1.1.

Udruženje sopaca i folklora
otoka Krka

4.000,00 kn

1.2.

KUD »Dubašnica«

140.000,00 kn

1.3.

Povijesni arhiv Rijeka

2.000,00 kn

1.4.

Povijesna udruga otoka Krka

4.000,00 kn

1.5.

Glazbena škola Mirković

30.000,00 kn

1.6.

Katedra čakavskog sabora
Kornić

20.000,00 kn

2. pokroviteljstva i pomoći u kulturi:

2.1.

Obilježavanje dana Sv. Nikole

30.000,00 kn

2.2.

Društvene aktivnosti

50.000,00 kn

2.3.

Obilježavanje Dana Općine
Sv. Apolinara

50.000,00 kn

2.4.

Godišnji program kulturnih
priredbi

430.000,00 kn

2.5.

Ostale potpore u kulturi

20.000,00 kn

2.6.

Sufinanciranje organizacije
Smotre folklora otoka Krka

7.000,00 kn

3. očuvanje kulturne baštine:

3.1.

Izdaci za očuvanje kulturne
baštine

200.000,00 kn

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba utvrđenih u točki 3.1. članka 2., osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu i ostalih prihoda Proračuna.

Odjel sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici podnose izvješće Odjelu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Načelniku Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-4

Malinska, 11. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr