SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
KASTAV

2.

Temeljem odredbe članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 11. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu, kako slijedi:

1.

Višak prihoda poslovanja

13.631.663,67 kn

2.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-13.839.898,27 kn

3.

Manjak primitaka od financijske imovine

-224,37 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 13.631.663.67 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2009. godini, u iznosu od 13.893.898,27 kn, ostvaren izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji se financiraju iz komunalnog doprinosa i kapitalnih pomoći i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 224,37 kn.

Članak 3.

Nastali manjak prihoda u iznosu od 208.458,97 kn, pokriva se prenesenim viškom prihoda iz 2008. godine u iznosu 637.055,97 kn (višak prihoda 470.877,86 kn + rezerviranja od stanova sa stanarskim pravom 166.178,11 kn) i iskazuje višak prihoda u iznosu 428.597,00 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 428.597,00 kn, sastoji se od neutrošenih sredstava od prodaje stambenih objekata u iznosu od 31.416,15 kn, od neutrošenih sredstava akumuliranih na računu HBOR-a u iznosu od 209.489,31 kn, naknade za groblje 13.806,80 kn te od neutrošenih nenamjenskih ili namjenskih prihoda proračuna za 2009. godinu u iznosu od 173.884,74 kn.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-03-1

Ur. broj: 2142/05-01-10-3

Malinska, 11. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51511&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr