SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 48. Petak, 27. studenog 2009.
GRAD RIJEKA
140

197.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98,137/99, 73/00, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju nužnih smještaja na korištenje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju način i uvjeti davanja nužnih smještaja u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) na korištenje osobama koja ostvaruju prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik).

Članak 2.

Pod nužnim smještajem, u smislu ove Odluke, razumijeva se jedna ili više prostorija koje ispunjavaju minimalne higijenske uvjete za zadovoljavanje životnih potreba korisnika.

Pod minimalnim higijenskim uvjetima u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se mogućnost korištenja vode i sanitarnog čvora.

Određivanje prostorija za namjenu nužnog smještaja provodi Komisija za kategorizaciju stanova koja se imenuje sukladno odluci kojom se uređuje davanje stanova u u najam.

II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE NUŽNOG SMJEŠTAJA

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje ima državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada ako:

1. on ili članovi njegove obitelji ne koriste stan na osnovu sklopljenog ugovora o najmu stana,

2. on ili članovi njegove obitelji nisu su/vlasnici stana ili kuće na području Republike Hrvatske,

3. on ili članovi njegove obitelji ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,

4. on ili član njegove obitelji nisu ili nisu bili vlasnici stana otkupljenog prema zakonu kojim se uređuje prodaja stanova na kojim postoji stanarsko pravo,

5. su on ili članovi njegove obitelji korisnici jednog od oblika socijalne pomoći utvrđenog rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb i to:

- stalne pomoći,

- doplatka za pomoć i njegu,

- pomoći i njege u kući,

- osobne invalidnine,

6. živi s obitelji u nehigijenskom stambenom prostoru koji je prema nalazu sanitarne inspekcije potencijalni izvor zaraze,

7. je beskućnik, ovisno o njegovom zdravstvenom stanju i dobi.

Uvjete iz stavka 1. točke 1. do 5. ovoga članka trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi obitelji za koje se traži davanje nužnog smještaja na korištenje.

Članak 4.

Pravo na davanje nužnog smještaja na korištenje ima i osoba koja je iseljena iz stana u vlasništvu Grada na temelju pravomoćne presude ili rješenja nadležnog tijela o iseljenju, pod uvjetom da kumulativno ispunjava uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 5. ove Odluke.

III. DAVANJE NUŽNOG SMJEŠTAJA NA KORIŠTENJE

Članak 5.

Postupak za davanje nužnog smještaja na korištenje provodi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odjel).

U postupku davanja nužnog smještaja na korištenje, Odjel utvrđuje osnovanost davanja nužnog smještaja na korištenje te udovoljavanje uvjetima propisanim člankom 3. ove Odluke.

Članak 6.

Odluku o davanju nužnog smještaja na korištenje donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na prijedlog Odjela.

Članak 7.

Na osnovi odluke o davanju nužnog smještaja na korištenje, s korisnikom se sklapa ugovor o korištenju nužnog smještaja.

Ugovor o korištenju nužnog smještaja u ime Grada s korisnikom sklapa osoba koju za to ovlasti Gradonačelnik.

Ugovor o korištenju nužnog smještaja sklapa se u pisanom obliku kao ovršna isprava sukladno propisima.

Članak 8.

Ugovor o korištenju nužnog smještaja obavezno sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o članovima obitelji koji će zajedno s korisnikom koristiti nužni smještaj,

- podatke o nužnom smještaju koji se daje na korištenje,

- odredbe o primopredaji nužnog smještaja,

- iznos naknade i drugih troškova u svezi korištenja nužnog smještaja,

- vrijeme trajanja ugovora,

- odredbe o prestanku ugovora.

Članak 9.

Korisnik može koristiti nužni smještaj samo u svrhu i na način utvrđen ugovorom.

Članak 10.

Po isteku trajanja ugovora o korištenju nužnog smještaja, ugovor se može produžiti na temelju odluke Gradonačelnika.

Članak 11.

Visinu naknade za korištenje nužnog smještaja utvrđuje Gradonačelnik.

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan plaćati i druge troškove u svezi korištenja nužnog smještaja.

Članak 12.

Grad će otkazati ugovor o korištenju nužnog smještaja u slijedećim slučajevima:

- ako korisnik ili članovi njegove obitelji prestanu ispunjavati uvjete utvrđene člankom 3. ove Odluke,

- ako korisnik i članovi njegove obitelji navedeni u ugovoru o korištenju nužnog smještaja ne koriste nužni smještaj za stanovanje,

- ako korisnik ne plati iznos naknade i drugih troškova u svezi korištenja nužnog smještaja neprekidno duže od tri mjeseca,

- u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredbi ove Odluke i ugovora o korištenju nužnog smještaja.

Grad će otkazati ugovor o korištenju nužnog smještaja i u slučaju potrebe privođenja nekretnine na kojoj se nalazi nužni smještaj namjeni u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

Otkazni rok za otkaz ugovora o korištenju nužnog smještaja iznosi 90 dana od dana dostave otkaza.

Članak 13.

Odjel vodi popis nužnih smještaja, korisnika i ugovora o korištenju nužnih smještaja.

Jedan primjerak ugovora o korištenju nužnog smještaja Odjel dostavlja Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija stambeni poslovi.

Kontrolu naplate naknade i drugih troškova u svezi korištenja nužnog smještaja obavlja Odjel.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ugovori o davanju na korištenje nužnih smještaja sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka vremena na koji su sklopljeni.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/99).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/203

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 26. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=642&mjesto=51000&odluka=197
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr