SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD RIJEKA
48

190.

Na temelju članka 46. i 90. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08) u članku 5. stavku 4. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 4. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. i 3. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Vijeće mjesnog odbora dužno je uz godišnji izvještaj iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu i izvješće o radu.

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Na zahtjev Gradonačelnika, vijeće mjesnog odbora dužno je u roku od osam dana dostaviti izvješće o realiziranim aktivnostima i utrošku financijskih sredstava.

Izvješće se dostavlja Gradonačelniku putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/187

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=51000&odluka=190
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr