SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

29.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko Vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici 16. listopada 2009. godine, donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju mjerila i način ostvarivanja prava na dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima.

Članak 2.

Broj stipendija i visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje se godišnjim Programom javnih potreba u oblasti kulture i obrazovanja, koji se donosi uz Proračun Općine Malinska-Dubašnica.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Prioritet imaju natjecatelji koji se školuju u školama na otoku Krku, ukoliko program školovanja koje natjecatelj pohađa, postoji u školama na otoku Krku.

II. MJERILA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik početkom školske odnosno akademske godine.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na oglasnim pločama.

Tijek provedbe natječajnog postupka, obradu pristiglih prijava, te sastavljanje rang liste prijava vrši Jedinstveni upravni odjel.

Općinski načelnik donosi odluku o odabiru učenika i studenata u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Rang-lista prijavljenih pristupnika objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 4.

Na temelju odluke o odabiru učenika ili studenata, s odabranim učenikom ili studentom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku godinu za koju je pristupnik podnio prijavu.

Ugovor sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, te mjesto i nadnevak zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Članak 5.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno do svakog 10. dana u mjesecu za protekli mjesec, počevši od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno za 10 mjeseci kalendarske godine.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 30 dana od dana završetka školske odnosno akademske godine dostaviti uvjerenje o ostvarenom uspjehu u školskoj odnosno akademskoj godini za koju je stekao pravo na dodjelu stipendije.

Članak 6.

Pravo na stipendiju ostvaruje se za vrijeme koje je zakonom utvrđeno kao vrijeme trajanja srednjoškolskog obrazovanja.

Pravo na stipendiju student ostvaruje za vrijeme trajanja dodiplomskog studija utvrđenog statutom visokoškolske ustanove i tijekom najviše jedne godine apsolventskog staža.

Članak 7.

Za dodjelu stipendija mogu se natjecati učenici i studenti hrvatski državljani koji imaju prebivalište i čija obitelj ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica te koji zadovoljavaju uvjete prosjeka ocjena kako slijedi:

- najmanje prosjek ocjena 4,5 u svim razredima osnovne škole za učenike koji po prvi put upisuju prvi razred srednje škole,

- najmanje prosjek ocjena 4,0 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji po prvi put upisuju drugi ili viši razred srednje škole,

- najmanje prosjek ocjena 4,5 u svim razredima srednje škole za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija i

- najmanje prosjek ocjena 3,50 iz prethodne godine studija za studente na višim godinama studija uz uvjet neponavljanja godine.

Za učenike i studente koji se natječu za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja, ne primjenjuju se uvjeti prosjeka ocjena iz stavka 1. ovoga članka i imaju pravo na izravnu stipendiju.

Deficitarna zanimanja iz stavka 2. ovog članka jesu: kuhari, konobari i slastičari.

Članak 8.

Učenici koji prvi put upisuju prvi razred srednje škole, a koji su u svim razredima osnovne škole ostvarili odličan uspjeh, studenti koji prvi put upisuju prvu godinu fakulteta, a koji su u svim razredima srednje škole ostvarili odličan uspjeh i učenici i studenti koji su ujedno vrhunski ili vrsni sportaši kategorizirani prema rang listi Hrvatskog olimpijskog odbora imaju pravo na izravnu stipendiju.

Članak 9.

Rang-lista kandidata utvrđuje se na način da se na najviše mjesto rangiraju učenici i studenti koji ostvaruju pravo na izravnu stipendiju prema uvjetima iz članka 7. i 8. ove Odluke.

Od preostalog broja nedodijeljenih stipendija, 30% namijenjeno je za učeničke, a 70% za studentske stipendije.

Rang-lista pristiglih prijava za dodjelu stipendija iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se prema prosjeku ocjena iz prethodne godine.

U slučaju jednakog prosjeka prednost imaju učenici i studenti koji ostvaruju zapažene rezultate u društvenim, kulturnim, sportskim ili drugim djelatnostima te učenici i studenti lošijeg materijalnog statusa.

Članak 10.

Izuzetno od odredbe stavka 1. članka 3. ove Odluke, pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje:

- redovnim uspješnim završetkom školske/akademske godine (prijelaz u naredni razred/studijsku godinu) s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,20/učenik odnosno 4,00/student u okviru stupnja obrazovanja za koji je stipendiran,

- zadržavanjem prebivališta na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 11.

Ugovor se raskida, uz obvezu povrata primljene stipendije u slučaju:

- samovoljnog prekida školovanja u tijeku školske godine,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo i

- u slučaju da nije zadovoljio nastavni program (ponavljanje godine).

Povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka, korisnik stipendije dužan je izvršiti u roku od 6. mjeseca po isteku školske, odnosno akademske godine.

U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog koje je korisnik bio u nemogućnosti ispunjavati ugovorom preuzete obveze, korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, o tome obavijestiti davatelja stipendije, uz podnošenje dokaza, radi daljnjeg uređenja međusobnih prava i obveza.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.

Ukoliko se utvrdi da su se izmijenile činjenice na temelju kojih je odobrena stipendija, ugovor članka 4. ove Odluke se raskida.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Pravo nastavka primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, u okviru stupnja za koji je stipendiran, ima korisnik stipendije koji je u školskoj/akademskoj 2008./2009. godini temeljem Pravila iz članka 10. ove Odluke ostvario pravo na stipendiju, ako ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/02, 24/03 i 35/08).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-22

Malinska, 16. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr