SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 37. Srijeda, 16. rujna 2009.
GRAD DELNICE
73

47.

Na temelju članka 35., 39. i članka 48. stavka 1. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih
površina u vlasništvu Grada za postavu
privremenih objekata

Članak 1.

U Članku 5. stavku 1. riječi »Poglavarstvo grada« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

U članku 5. stavku 2. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 3. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

U članku 10. stavku 4. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

U članku 15. stavku 3. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 6. riječ »poglavatstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 3. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 2. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 9.

U članku 22. stavku 1. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 10.

U članku 24. stavcima 2., 3. i 4. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 26. stavcima 2. I 3. riječi »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 12.

U članku 27. riječi »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 13.

U članak 28. stavka 1. riječi »poglavarstva Grada« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 14.

U članku 30. stavku 1. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 15.

U članku 31. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 16.

U članku 33. točki 2. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

U članku 33. točki 6. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

U članku 33. točki 8. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 17.

U članku 34. točki 2. riječ »poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

U članku 34. točki 8. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »gradonačelnika«.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-15/09-01/09

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-09-01

Delnice, 15. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=631&mjesto=51300&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr