SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
OPĆINA VRBNIK
12

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Općine vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05, 41/05 i 1/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

STATUT OPĆINE VRBNIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuju status, područja i granice, obilježja, javna priznanja i samoupravni djelokrug Općine Vrbnik, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju i izjašnjavanje građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine Vrbnik, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Vrbnik, način obavljanja poslova, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi te druga pitanja od važnosti za ostvarenje prava i obveza Općine Vrbnik.

Članak 2.

Općina Vrbnik je jedinica lokalne samouprave.

Naziv i područje Općine Vrbnik utvrđeni su posebnim zakonom.

Općina Vrbnik obuhvaća područje sljedećih naselja: VRBNIK, GARICA, KAMPELJE i RISIKA

Granice Općine Vrbnik u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima te idu rubnim katastarskim granicama općina BAŠKA, PUNAT, DOBRINJ i GRADA KRKA.

Granice Općine Vrbnik mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

Članak 3.

Općina Vrbnik je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Vrbniku, Trg Škujica 7.

Članak 4.

Općina Vrbnik ima grb i zastavu.

Grbom i zastavom predstavlja se Općina Vrbnik i izražava se pripadnost Općini Vrbnik.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće, općinski načelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine Vrbnik.

Članak 5.

Grb Općine Vrbnik je povijesni grb Općine Vrbnik.

Grb je na plavom polju, lik sveca - Sv. Ivan s janjetom i uskrsnom zastavom u lijevoj ruci u srebrnoj/bijeloj boji. Dolje s obje strane u srebrnoj/bijeloj boji klečeći kapari. Gore desno žuto-zlatna šestokraka zvijezda.

Jedan primjerak posebnog dokumenta na kojem je prikazan grb čuva se u Državnom arhivu i prema njemu se oblikuju grbovi.

Članak 6.

Zastava Općine Vrbnik je jednobojna - žute boje, a u sredini polja je umetnut Grb Općine Vrbnik.

Svečana zastava je jednobojna - žute boje, a u sredini polja je umetnut grb Općine Vrbnik, na gornjem dijelu svečane zastave iznad grba ispisano je »Općina Vrbnik«.

Članak 7.

Naziv »Općina Vrbnik« i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

O korištenju naziva »Općina Vrbnik« i njegovih izvedenica odlučuje općinski načelnik.

Članak 8.

U općini se svečano obilježava 24. lipnja kao Dan Općine - Ivanja.

U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine te priređuju druge svečanosti.

Svečano se slavi Jerolimja, Petrova, Razgon.

Članak 9.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Vrbnik, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja.

Članak 10.

Javna priznanja Općine Vrbnik su:

- Nagrada Općine Vrbnik za životno djelo,

- Godišnja nagrada Općine Vrbnik,

- Plaketa Općine Vrbnik,

- Grb Općine Vrbnik,

- Proglašavanje počasnim građaninom Općine Vrbnik.

Članak 11.

Nagrada za životno djelo Općine Vrbnik je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređenju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Vrbnik.

Članak 12.

Godišnja nagrada Općine Vrbnik je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Vrbnik.

Članak 13.

Plaketa Općine Vrbnik je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za izniman

doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Općine Vrbnik u svim područjima gospodarskog i društvenog života Općine Vrbnik.

Članak 14.

Grb Općine Vrbnik dodjeljuje se građanima Općine Vrbnik, ostalim građanima Republike Hrvatske te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Članak 15.

Počasnim građaninom Općine Vrbnik može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Vrbnik, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine Vrbnik ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Vrbnik.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze i ona se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 16.

Općinsko vijeće odlukom uređuje uvjete, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja.

Osim javnih priznanja navedenih u članku 10. Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

Članak 17.

Općina Vrbnik surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije i s Primorsko-goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka, a posebno s jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku te svim jedinicama mjesne samouprave u svom sastavu.

Općina Vrbnik, radi promicanja zajedničkog interesa i unapređenja suradnje među jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, može osnovati odgovarajuću udrugu.

Općina Vrbnik surađuje s drugim gradovima, općinama i županijama u Republici Hrvatskoj u pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 18.

Radi suradnje u smislu članka 17. ovog Statuta, Općina Vrbnik s drugim jedinicama lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 19.

Radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Vrbnik surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne samouprave drugih država u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanja sporazuma o suradnji Općine Vrbnik s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Sporazum o suradnji Općine Vrbnik i jedinice lokalne i regionalne samouprave druge države objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 20.

Općina Vrbnik samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svojega samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 21.

Općina Vrbnik u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanja,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Radi učinkovitog obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovog članka prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesne odbora na području Općine Vrbnik.

Odlukom iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguranje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Članak 22.

Obavljanje pojedinih poslova iz članka 21. ovog Statuta Općina Vrbnik može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko društvo ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim zakonima.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 23.

Općinsko vijeće može tražiti od Primorsko-goranske županije da se pojedini poslovi od područnog (regionalnog) značaja iz samoupravnog djelokruga Primorsko- goranske županije, povjere Općini, ako za njihovo obavljanje osigura dovoljno prihoda, na temelju odluke koju donosi Skupština Primorsko-goranske županije uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 24.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Vrbnik obavljaju tijela Općine Vrbnik i jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

Polove iz samoupravnog djelokruga Općine Vrbnik koji su im povjereni odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave.

Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva, osnovana radi obavljanja javnih službi na otoku Krku, u skladu s posebnim zakonima.

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu s posebnim zakonima.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA

Članak 25.

Građani mogu neposredno odlučivati o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 26.

Lokalni referendum može se raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum temeljem odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati 1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine Vrbnik i 20% birača upisanih u birački popis Općine Vrbnik.

Članak 27.

1) Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini Vrbnik znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Vrbnik u tekućoj godini (500.000,00 kn i više).

2) Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje 1/3 članova (4 vijećnika) Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

3) Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Vrbnik. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

4) Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.

5) Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 28.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 27. stavka 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje referendum,

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziva akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 30.

Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Općine Vrbnik, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača za to područje.

Članak 31.

Odluka donesena na lokalnom referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovo raspisati referendum prije proteka roka od godine dana od dana održanog referenduma.

Članak 32.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 33.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine Vrbnik, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 34.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potreba je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 35.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Vrbnik.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 36.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Vrbnik kao i na rad jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan odnos zaposlenih u jedinstvenom upravnom odjelu kada mu se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Vrbnik, odnosno pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se ustanovljavanjem knjige pritužbi postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

Članak 37.

Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Općine Vrbnik koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga koje mogu uputiti čelnicima tijela i pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik.

Općinski načelnik određuje mjesto na kojem će građani ulagati pismena iz stavka 1. ovog članka.

Članak 38.

Jednom godišnje organizira se sastanak građana s Općinskim načelnikom posredstvom mjesnih odbora, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Sastanak saziva Općinski načelnik.

IV. TIJELA OPĆINE VRBNIK

Članak 39.

Tijela Općine Vrbnik su:

1. Općinsko vijeće

2. Općinski načelnik

Članak 40.

Ovlasti koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Vrbnik podijeljene su između predstavničkog tijela Općinskog vijeća i izvršnog tijela Općinskog načelnika.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vrbnik, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su izvršnog tijela.

Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je Općinsko vijeće.

1. Općinsko vijeće

Članak 41.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Vrbnik, te obavlja druge poslove s skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 11 članova.

Članak 42.

Općinsko vijeće donosi:

1. Statut Općine Vrbnik,

2. Poslovnik o radu,

3. odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrbnik,

4. proračun i odluku o izvršavanju proračuna,

5. godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

6. odluku o privremenom financiranju,

7. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Vrbnik,

8. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrbnik čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,

9. odluku o promjeni granica Općine Vrbnik,

10. osniva i ukida upravna tijela Općine Vrbnik te uređuje njihovo ustrojstvo i djelokrug njihovog rada,

11. donosi odluke o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

12. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

13. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,

15. raspisuje lokalni referendum,

16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

17. osniva radna tijela Općinskog vijeća,

18. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

19. imenuje, bira i razrješava osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

20. određuje predstavnike Općine Vrbnik u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina Vrbnik osnivač,

21. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva za ispunjenje obveza trgovačkih društava i javnih ustanova čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina Vrbnik,

22. odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjeljuje javnih priznanja Općine Vrbnik i dodjeljuje javna priznanja,

23. odluku o osnivanju, odnosno pristupanju Općine Vrbnik udruzi jedinca lokalne samouprave te uspostavlja suradnje Općine Vrbnik s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

24. odluku o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

25. odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

26. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.

Članak 43.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 44.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Općinskog

vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća može podnijeti Odbor za izbor i imenovanje, kao i 4 člana Općinskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća može podnijeti najmanje 4 člana Općinskog vijeća.

Članak 45.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće,

- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,

- brine o zaštiti prava vijećnika,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća, o prestanku mandata članova Općinskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Općinskog vijeća,

- brine o poštovanju Poslovnika Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika općinskog vijeća zamjenjuje potpredsjednik na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 46.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno te u tom razdoblju ostvaruju pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 47.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Član Općinskog vijeća svoju dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova za rad u Općinskom vijeću, stalnim odborima Općinskog vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Općina Vrbnik osnivač, u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 48.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Vrbnik, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 49.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 50.

Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća,

- biti birani u odbore i druga radna tijela Općinskog vijeća, sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva u najviše dva radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,

- postavljati pitanja općinskom načelniku i njegovom zamjeniku i pročelniku jedinstvenog upravnog odjela o njihovom radu i obavljanju poslova iz njihovog djelokruga,

- tražiti i dobivati podatke od tijela Općine Vrbnik i jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik te koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća u skladu s Poslovnikom općinskog vijeća.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koja sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovoga Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 51.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

Članak 52.

Općinsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Statut Općine Vrbnik, proračun i odluku o izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća te Poslovnik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Općinsko vijeće odlučuje većinom svih članova.

Radna tijela

Članak 53.

Općinsko vijeće može osnivati stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanje mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća.

Članak 54.

Radna tijela Općine Vrbnik su:

1. Odbor za izbor i imenovanje,

2. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

3. Odbor za mandatna pitanja,

4. Odbor za komunalne djelatnosti i gospodarstvo,

5. Odbor za društveni, kulturni i športski život,

6. Radno tijelo za urbanizam,

7. Radno tijelo za financije.

Članak 55.

Odbor za izbor i imenovanje, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća, propise o primanjima vijećnika te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 56.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

- razmatra prijedlog odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenja i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 57.

Odbor za mandatna pitanja:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika.

Članak 58.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. Općinski načelnik

Članak 59.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrbnik čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za jedinstveni upravni odjel,

- imenuje i razrješava pročelnika jedinstvenog upravnog odjela,

- utvrđuje plan prijema u službu u jedinstveni upravni odjel Općine,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanje drugih poslova prostornog uređenja Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

- donosi odluke o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticanje stanogradnje,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom Odlukom općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

- usmjerava djelovanje jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njegova rada,

- daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i dugim propisima,

- daje punomoći za zastupanje Općine Vrbnik,

- osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća i u tom smislu daje upute za rad jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineja 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 60.

Općinski načelnik općine je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik.

Članak 61.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 62.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 63.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 64.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti svojem zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik načelnika općine je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svoga djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 65.

Općinski načelnik i zamjenik svoju dužnost mogu obavljati profesionalno i za to vrijeme ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće kao i druga prava iz rada sukladno posebnim zakonima o čemu Vijeće donosi posebnu odluku.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik o tome hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Članak 66.

Općinskom načelniku i njegovu zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja Općine,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

Članak 67.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 27. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada

Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

V. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE OPĆINE VRBNIK

1. Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik

Članak 68.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vrbnik, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, ustrojava se Jedinstveni upravi odjel Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: JUO).

JUO osniva se i ukida odlukom Općinskog vijeća kojom se utvrđuje njegovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njegov rad.

JUO upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 69.

JUO, u okviru prava i dužnosti Općine Vrbnik, priprema prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, načelnika i prati stanje u upravnim područjima, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća te obavlja i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka JUO je dužan raditi po smjernicama i preporukama tijela Općine Vrbnik.

Članak 70.

JUO je dužan svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 71.

Za obavljanje poslova iz djelokruga JUO, pročelnik je odgovoran načelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnik je dužan pridržavati se uputa za rad općinskom načelnika u skladu s Odlukom o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik.

Članak 72.

Sredstva za rad JUO, osiguravaju se u Proračunu Općine.

2. Javne službe Općine Vrbnik

Članak 73.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina Vrbnik osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 74.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Općina Vrbnik te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 75.

Općina Vrbnik osigurava obavljanje komunalnih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava i javnih ustanova.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Općina Vrbnik može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 76.

Načelnik Općine Vrbnik kao član skupštine trgovačkih društava, dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće Općinskom vijeću.

Članak 77.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 78.

Na području Općine Vrbnik osnivaju se mjesni odbori, kao oblik mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbori uvažavat će interes Općine Vrbnik u cjelini.

Članak 79.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 80.

Na području Općine Vrbnik mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Risika za područje Risike,

2. Mjesni odbor Garica za područje Garice i Kampelja,

3. Mjesni odbor Vrbnik za područje Vrbnika.

Članak 81.

Područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih mjesnih odbora utvrđuje se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pribavit će se mišljenje građana s tog područja.

Članak 82.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

- 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,

- organizacije i udruženja,

- načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- naziv mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora,

- potrebi osnivanja mjesnog odbora.

Općinsko vijeće, na osnovi mišljenja načelnika, utvrđuje jesu li inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, Statuta i općih akata Općine Vrbnik.

Članak 83.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinskog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 84.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 85.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora kao i druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 86.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju vijeća mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 87.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora sastajat će se jednom mjesečno.

Članak 88.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o svom radu,

- bira i razrješava predsjednika vijeća,

- saziva mjesne zborove građana,

- odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Općine Vrbnik za pojedine namjene sukladno općim aktima Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i načelnika.

Članak 89.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnim akcijama kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenje brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima.

Vijeće mjesnog odbora:

- predlaže program razvoja svoga područja sukladno planovima Općine Vrbnik,

- daje mišljenje u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Općine Vrbnik,

- prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže program razvoja komunalne infrastrukture,

- predlaže i prati mjere i akcije za poboljšanje uvjeta života na području mjesnog odbora,

- predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,

- predlaže mjere i aktivnosti na poboljšanju uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba na svom području,

- daje inicijativu za izmjene akata koje donose tijela Općine, a koja su od neposrednog interesa za građane s tog područja.

Članak 90.

Pravila mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeće mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 91.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- vodi mjesne zborove građana,

- informira građene o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- brine o javnosti rada mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 92.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama vijeća,

- predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 93.

Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine uređuje se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 94.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavlja JUO na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada JUO.

Članak 95.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši zakon, Statut i druge opće akte Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE VRBNIK

Članak 96.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Vrbnik čine imovinu Općine Vrbnik.

Imovinom Općine upravlja općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Načelnik u postupku upravljanja imovinom donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 97.

Općina Vrbnik ima prihode kojima u okviru svoga djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Vrbnik moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Općine Vrbnik u skladu sa zakonom.

Članak 98.

Prihodi Općine Vrbnik su:

1. općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine Vrbnik i imovinska prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Vrbnik odnosno u kojima Općina Vrbnik ima udjela ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina Vrbnik propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udio u porezu na dohodak prema posebnom zakonu,

7. sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđene u državnom proračunu,

8. drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Članak 99.

Vrste općinskih poreza, visina općinskog poreza, obračun i način plaćanja općinskih poreza te oslobađanja i olakšice od plaćanja općinskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 99.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Vrbnik iskazuju se u proračunu Općine Vrbnik.

Svi prihodi i primici proračuna Općine Vrbnik raspoređeni su u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 100.

Proračun Općine Vrbnik i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 101.

Općinskog vijeća donosi proračun za slijedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za slijedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i po postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 102.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 103.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

VIII. AKTI OPĆINE VRBNIK

Članak 104.

Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđena zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, Poslovnik, općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte te zaključke. Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 105.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, preporuke, rješenja, upute i naputke te opće akte kada je za to ovlašteno zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 106.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 107.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 104. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada JUO.

Članak 108.

JUO u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihod Općine Vrbnik donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Vrbnik osnivač.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 109.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 110.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Vrbnik, postupak donošenja i objava akata te vjerodostojno tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 111.

Prije nego što stupi na snagu, opći akt obvezno se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

IX. JAVNOST RADA

Članak 112.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 113.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Vrbnik.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

- održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem informacija na web stranicama Općine Vrbnik.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku, oglasnim pločama naselja te objavama na web stranicama Općine Vrbnik.

X. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 114.

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 115.

Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti 4 člana Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

O promjeni Statuta odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 116.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/05, 41/05 i 01/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 117.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05, 41/05 i 1/09).

Klasa: 012-01/09-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-09-1

Vrbnik, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=51516&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr