SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 28. Petak, 24. srpnja 2009.
GRAD DELNICE
12

25.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 36/ 09) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/06-pročišćen tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), na sjednici održanoj 23. srpnja 2009. godine donosi

STATUT
GRADA DELNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuju obilježja, javna priznanja i ostale nagrade Grada Delnica, samoupravni djelokrug Grada Delnica, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju i izjašnjavanje građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Delnica, način obavljanja poslova, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Delnica.

Članak 2.

Grad je jedinica lokalne samouprave.

Grad je pravna osoba.

Sjedište tijela Grada Delnica je u Delnicama, Trg 138. brigade HV 4.

Članak 3.

Naziv, područje i granice Grada Delnica utvrđeni su posebnim zakonom.

Granice Grada Delnica u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima.

Granice i područje Grada Delnica mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

II. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 4.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Delnica uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 5.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Sporazum o suradnji Grada Delnica i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

III. OBILJEŽJA I JAVNA PRIZNANJA GRADA DELNICA

Članak 6.

Grad Delnice ima grb i zastavu.

Grbom i zastavom predstavlja se Grad Delnice i izražava se pripadnost Gradu Delnicama.

Članak 7.

Potanji opis grba i zastave Grada Delnica te način i zaštita njihove uporabe utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 8.

Naziv »Grad Delnice« i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

O korištenju naziva »Grad Delnice« i njegovih izvedenica odlučuje gradonačelnik Grada Delnica.

Članak 9.

Dan Grada je 24. lipnja, kada se slavi blagdan Župe sv. Ivana Krstitelja.

Članak 10.

Grad Delnice dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Delnica, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Gradsko vijeće odlukom uređuje uvjete, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja.

Članak 11.

Javna priznanja Grada Delnica jesu:

1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Delnica,

2. Nagrada Grada Delnica za životno djelo,

3. Godišnja nagrada Grada Delnica,

4. Povelja Grada Delnica,

5. Zahvalnica Grada Delnica.

Članak 12.

Pored javnih priznanja iz prethodnog članka ovoga Statuta, Grad Delnice može dodjeljivati i sljedeće nagrade:

 

- nagrade za iznimna postignuća na području književnog, glazbenog ili likovnog stvaralaštva,

- nagrade prosvjetnim radnicima i ustanovama odgoja i obrazovanja za iznimna postignuća na području odgoja i obrazovanja te prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama,

- nagrade sportašima, sportskim radnicima i klubovima, za osvojene medalje na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, kao i za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća.

IV. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Grad Delnice samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 14.

Grad Delnice u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Radi učinkovitijeg obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na Primorsko-goransku županiju, a iznimno i u manjoj mjeri i na mjesni odbor na području Grada Delnica.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

U slučaju prenašanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga na pojedini mjesni odbor, predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je gradonačelniku.

Članak 15.

Obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog članka ovoga Statuta Grad Delnice može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko društvo ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim zakonima.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 16.

Pored poslova iz članka 14. ovoga Statuta, Grad Delnice može na svom području obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka Grad Delnice može obavljati u skladu sa svojim mogućnostima osiguravanja dovoljnih prihoda za njihovo obavljanje, na temelju odluke koju donosi Skupština Primorsko-goranske županije uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 17.

U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu te u okviru poslova od područnog (regionalnog) značaja koje može obavljati, Grad Delnice:

- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Grada Delnica i poduzetničkih aktivnosti u Gradu Delnicama,

- promiče društveni i gospodarski napredak u svrhu vrednovanja lokalnih posebnosti i poštovanja prirodnih i prostornih mogućnosti te poboljšava uvjete života i privređivanja,

- osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,

- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Grada Delnica,

- osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama i interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, tjelesne, tehničke i religijske kulture, sporta i turizma,

- potiče i primjenjuje te uređuje mjere radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba te obavlja poslove socijalne skrbi,

- osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

- osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te komunalne infrastrukture,

- vodi brigu o uređenju prostora i urbanističkom planiranju,

- promiče očuvanje prirodne baštine te povijesnoga, kulturnoga i graditeljskoga naslijeđa,

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

- potiče razvoj udruga građana,

- njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje,

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

- obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Grada.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela Grada Delnica, aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Članak 18.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica obavljaju tijela Grada Delnica.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica koji su im povjereni odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave.

Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva, osnovana radi obavljanja javnih službi u Gradu Delnicama, u skladu s posebnim zakonima.

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu s posebnim zakonom.

V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA

Članak 19.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Lokalni referendum može se raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta od lokalnog značaja iz djelokruga Gradskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.

Lokalni referendum temeljem odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Članak 21.

Lokalni referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Gradu Delnicama znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Grada Delnica u tekućoj godini, a ukoliko 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada Delnica. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 22.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 2. Statuta, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 23.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje referendum,

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma, objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 24.

Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma donijeta je ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja članova Gradskog vijeća.

Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom glasova građana koji su glasovali uz uvjet da je referendumu pristupila većina ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Delnica.

Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Grada Delnica.

Članak 25.

Odluka donesena na referendumu obvezuje Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije isteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka šest mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 26.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 27.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Mjesni zbor građana u pravilu saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (ulica, skupina ulica i sl.).

Na mjesnom zboru imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području za koji se saziva mjesni zbor.

Članak 28.

Odluka o sazivu mjesnog zbora sadrži:

- naziv tijela koje saziva zbor građana,

- pitanja o kojima će se na zboru građana raspravljati,

- jedan ili više prijedloga o kojima će zbor građana odlučivati,

- dan, mjesto i vrijeme održavanja zbora građana.

Odluka o sazivu mjesnog zbora objavljuje se najmanje 8 dana prije održavanja u sredstvima javnog priopćavanja, a može se i na oglasnoj ploči u sjedištu tijela Grada Delnica odnosno na oglasnoj ploči sjedišta mjesnog odbora na čijem se području saziva mjesni zbor.

Članak 29.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Gradsko vijeće.

Članak 30.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 31.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće mjesnog odbora.

Članak 32.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Delnica kao i na rad njegovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u istome kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Delnica, odnosno pročelnik nadležnog upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Ukoliko se iz predstavke ne može utvrditi tko ju je podnio, tada ne obvezuje na davanje odgovora.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

Članak 33.

Jednom godišnje organizira se sastanak građana s gradonačelnikom posredstvom mjesnih odbora, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Sastanak saziva gradonačelnik, a u njegovoj spriječenosti njegov zamjenik.

VI. TIJELA GRADA DELNICA

Članak 34.

Tijela Grada Delnica su Gradsko vijeće i gradonačelnik.

Članak 35.

Tijela Grada Delnica imaju svoj pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Članak 36.

Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica podijeljene su između Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te Gradonačelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su gradonačelnika.

Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Gradsko vijeće.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 37.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Delnica i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Delnica te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 15 članova.

Članak 38.

Gradsko vijeće donosi:

- Statut Grada,

- Poslovnik o radu,

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

- proračun i odluku o izvršavanju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,

- donosi smjernice razvoja Grada Delnica,

- utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Delnice,

- odluku o promjeni granice Grada Delnica,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela i službi,

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Delnice te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad u iznosu iznad 500.000,00 kuna,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa ovim Statutom i zakonom,

- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

- donosi pojedinačne akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom te

- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Delnice. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 39.

Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 40.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom.

Potpredsjednici se biraju u pravilu sukladno sastavu Gradskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća kao i prijedlog za njihovo razrješenje podnosi nadležno radno tijelo Gradskog vijeća ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.

Članak 41.

Predsjednik Gradskog vijeća:

- predstavlja Gradsko vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Gradskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

- brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika Gradskog vijeća zamjenjuje jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 42.

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 43.

Gradsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Statut Grada Delnica, proračun i godišnji obračun proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, Poslovnik Gradskog vijeća te odluku o raspisivanju lokalnog referenduma, Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 44.

Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri godine.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 45.

Funkcija vijećnika je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnik ima pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća, a u upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Grad Delnice osnivač, sukladno aktima tih pravnih osoba.

Članak 46.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Grada Delnica, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 47.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 48.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 49.

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim propisima i općim aktom Grada.

Sjednicama Gradskog vijeća prisustvuje gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela, a u nemogućnosti njihovog prisustvovanja, osobe koje oni odrede.

Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, ako Gradsko vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem te se održavati putem video veze (videokonferencija).

Poslovnikom o radu ili drugim aktom Gradskog vijeća uredit će se osiguravanje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Članak 50.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici nakon provedenih izbora na kojoj je nazočna većina članova Gradskog vijeća.

Članak 51.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina svih članova Gradskog vijeća.

Članak 52.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. Radna tijela Gradskog vijeća

Članak 53.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

1. Mandatna komisija,

2. Komisija za izbor i imenovanja,

3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Članak 54.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 55.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 56.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 57.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće Poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnim odlukama.

Članak 58.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada Delnica, Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Delnica kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Delnica, utvrđuju se posebnom Odlukom Gradskog vijeća.

2. GRADONAČELNIK

Članak 59.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 60.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Grada, izvršavanje i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Grada,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima proračuna Grada,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad u iznosu do 500.000,00 kuna,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijski kontrola u Gradu,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 61.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 62.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 63.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 64.

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time na prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 65.

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužen od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja jedinice,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku gradonačelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 66.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 21. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje svog povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

Članak 67.

Gradonačelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom izbora novoga gradonačelnika njegovog zamjenika.

Gradonačelnik od dana raspisivanja izbora za gradonačelnika pa do dana izbora novoga gradonačelnika, može obavljati samo poslove uređene zakonima koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Grada Delnica.

Članak 68.

Gradonačelnik može imati savjetodavno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Savjetodavno tijelo u pravilu čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnici upravnih tijela te prema potrebi i drugi vanjski suradnici.

Broj vanjskih suradnika ne može biti veći od 3.

Za obavljanje poslova vanjski suradnici koji su članovi savjetodavnog tijela mogu ostvariti pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom gradonačelnika.

Članak 69.

Odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

VII. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE GRADA DELNICA

1. Upravna tijela Grada Delnica

Članak 70.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Delnice ustrojavaju se upravna tijela Grada Delnica.

Upravna tijela Grada Delnica osnivaju se odlukom Gradskog vijeća kojom se utvrđuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.

Upravna tijela Grada Delnica ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Članak 71.

Upravna tijela Grada Delnica, u okviru prava i dužnosti Grada Delnica, pripremaju prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršavaju opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, prate stanje u upravnom području za koje su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća, poduzimaju mjere za koje su ovlaštena općim aktima Gradskog vijeća te obavljaju i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela Grada Delnica dužna su raditi po smjernicama i preporukama tijela Grada Delnica iz članka 34. ovog Statuta.

Članak 72.

Upravna tijela Grada Delnica dužna su svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravna tijela imaju svoj pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Članak 73.

Upravnim tijelima Grada Delnica upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Gradonačelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 74.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnih tijela Grada Delnica, pročelnici su odgovorni gradonačelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, pročelnici upravnih tijela Grada Delnica dužni su pridržavati se uputa za rad gradonačelnika.

2. Javne službe Grada Delnica

Članak 75.

U okviru samoupravnog djelokruga, Grad Delnice osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti te drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Članak 76.

Grad Delnice osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Delnice može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 77.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Grad Delnice te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 78.

Za obavljanje komunalnih djelatnosti Grad Delnice može osnivati vlastite pogone koji nemaju svojstvo pravne osobe.

Vlastite pogone osniva Gradsko vijeće posebnom odlukom na način i u postupku propisanom zakonom i na zakonu utemeljenim propisima.

Članak 79.

Grad Delnice može osnivati trgovačka društva za obavljanje gospodarskih djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

Članak 80.

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Delnice osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, Grad Delnice osniva ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove).

Članak 81.

Ustanove kojih je osnivač Grad Delnice samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno

zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.

Članak 82.

Predstavnici Grad Delnice u skupštinama trgovačkih društava te upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova, dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti odgovarajuće izvješće gradonačelniku koji ga razmatra i upućuje na usvajanje Gradskom vijeću.

Članak 83.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 84.

Na području Grada Delnica osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbori uvažavat će interes Grada Delnica u cjelini.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja na području Grada Delnica.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 85.

Na području Grada Delnica mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Brod na Kupi, za područje naselja Brod na Kupi, Belo, Čedanj, Donje Tihovo, Golik, Gornje Tihovo, Donji Ložac, Grbajel, Guče Selo, Gusti Laz, Iševnica, Kočićin, Krivac, Kupa, Kuželj, Mala Lešnica, Suhor, Radočaj Brodski, Ševalj, Velika Lešnica, Zagolik, Zamost Brodski i Zapolje Brodsko.

2. Mjesni odbor Crni Lug za područje naselja Bela Vodica, Biljevina, Crni Lug, Donja Krašićevica, Donji Okrug, Gornja Krašićevica, Gornji Okrug, Leska, Malo Selo, Plajzi, Razloge, Razloški Okrug, Srednja Krašićevica, Vela Voda i Zelin Crnoluški.

3. Mjesni odbor Delnice za područje naselja Dedin, Delnice, Donji Turni, Gornji Turni, Marija Trošt, Raskrižje Tihovo i Zalesina.

4. Mjesni odbor Lučice za područje naselja Lučice.

5. Mjesni odbor Turke za područje naselja Gašparci, Gornji Ložac, Kalić, Hrvatsko, Podgora Turkovska, Požar, Sedalce, Turke i Zakrajc Turkovski.

Članak 86.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, vijeće mjesnog odbora te Gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 87.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- nazivu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora,

- potrebi osnivanja mjesnog odbora te

- zadacima i izvorima financiranja mjesnog odbora.

Članak 88.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 89.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora te o spajanju mjesnih odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

Gradsko vijeće, na osnovi mišljenja gradonačelnika, kad on nije predlagatelj, utvrđuje jesu li inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, Statuta i općih akata Grada Delnica.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Gradsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 90.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 91.

Vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica ukupno broje svako po pet članova.

Članak 92.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 93.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora kao i druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 94.

Prvu, konstituirajuću sjednicu mjesnog odbora, u zakonom propisanom roku saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač u zakonskom roku sazvati će novu konstituirajuću sjednicu.

Konstituirajućoj sjednici mjesnog odbora do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora, predsjedava najstariji član, a ukoliko on to ne prihvati, istom predsjeda ovlašteni sazivač.

Sva ostala pitanja u svezi s konstituiranjem mjesnog odbora te u svezi s njegovim radom, u skladu sa zakonom utvrđuju se pravilima mjesnog odbora te poslovnikom o radu vijeća mjesnog odbora.

Članak 95.

Vijeće mjesnog odbora smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici nakon provedenih izbora na kojoj je nazočna većina članova vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine.

Članak 96.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o svom radu,

- bira i razrješava predsjednika vijeća,

- saziva mjesne zborove građana,

- odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Delnica za pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća,

- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Delnica,

- osniva radna tijela vijeća te bira i razrješava njihove članove,

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,

- dodjeljuje plakete, zahvalnice i priznanja pravnim i fizičkim osobama za pomoć i doprinos u razvoju mjesnog odbora te

- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

Pod malim komunalnim akcijama podrazumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti).

Članak 97.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama vijeća mjesnog odbora,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,

- vodi mjesne zborove građana,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- brine o javnosti rada mjesnog odbora,

- održava red na sjednici vijeća mjesnog odbora,

- potpisuje odluke i akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,

- brine o suradnji vijeća mjesnog odbora i gradonačelnika,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.

Predsjednik mjesnog odbora za svoj je rad odgovoran Vijeću mjesnog odbora.

Članak 98.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama vijeća,

- predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 99.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Članak 100.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 101.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 102.

Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Delnica od strane Grada Delnica uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 103.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 104.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavljaju upravna tijela na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela.

Članak 105.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

IX. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

Članak 106.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Delnicama čine imovinu Grada Delnica.

Članak 107.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 108.

Grad Delnice ima prihode kojima u okviru svoga djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Delnica su:

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 109.

Vrste gradskih poreza, visina stope gradskog prireza porezu na dohodak, visina gradskih poreza, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobođenja i olakšice od plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 110.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Delnica iskazuju se u proračunu Grada Delnica.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 111.

Proračun Grada Delnica i odluka o izvršavanju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 112.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 113.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 114.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

Članak 115.

Grad Delnice se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.

Grad Delnice može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 116.

Grad Delnice sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

X. AKTI GRADA DELNICA

Članak 117.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršavanju i odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 118.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 119.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 120.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 117. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 121.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 122.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Delnice osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 123.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 124.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Delnica i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 125.

Prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 126.

U skladu sa posebnim zakonom, Gradsko vijeće može donijeti odluku koji akti tijela Grada Delnica predstavljaju tajnu.

Članak 127.

Nadzor zakonitosti općih akata Grada Delnica, provodi se na način i u postupku utvrđenim zakonom.

XI. JAVNOST RADA

Članak 128.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 129.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Delnica i na web stranicama Grada Delnica.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktima kojima je uređen rad Gradskog vijeća.

Ostvarivanje javnosti rada Gradskog vijeća podrobnije se uređuje poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Članak 130.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

- održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Delnica i na web stranicama Grada Delnica,

- ili na drugi prikladan način.

Članak 131.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 132.

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 133.

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 134.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 135.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 27/05, 39/05, 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08), uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 136.

Odredba članka 85. ovog Statuta, primjenjuje se za prve iduće redovne izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica.

Članak 137.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 27/05, 39/05, 09/06-pročišćeni tekst, 29/07, 33/07 i 16/08).

Članak 138.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-02/09-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-01

Delnice, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Alen Janjušević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=622&mjesto=51300&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr