SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from MATULJI 2558..2567

19.

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« 24/01, 18/03 i 26/08), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 2. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2009. godine donosi

STATUT
OPĆINE MATULJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Matulji (skraćeno: Općina), njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Matuljima, Trg Maršala Tita 11.

Članak 3.

Općina obuhvaća područje sljedećih naselja: Brdce, Bregi, Brešca, Jurdani, Jušići, Kućeli Lipa, Male Mune, Mali Brgud, Matulji, Mihotići, Mučići, Pasjak, Permani, Rukavac, Rupa, Ružići, Šapjane, Vele Mune, Veli Brgud, Zaluki, Zvoneća i Žejane.

Članak 4.

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih općina: k.o. Brdce, k.o. Brgud, k.o. Jurdani, k.o. Jušići, k.o. Lipa, k.o. Matulji, k.o. Mune, k.o. Pasjak, k.o. Perenići, k.o. Puži, k.o. Rukavac Gornji, k.o. Rupa, k.o. Šapjane, k.o. Zvoneća, k.o. Žejane, k.o. Bregi i dio k.o. Pobri određen Sporazumom o usklađenju i promjeni granice grada Opatije i općine Matulji KLASA: 931-01/04-01/3, URBROJ: 2156-04-07-13 od 05. 03. 2007. god.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

II. OBILJEŽJA OPĆINE MATULJI

Članak 5.

Općina ima grb i zastavu.

Grbom i zastavom predstavlja se Općina i izražava se pripadnost Općini.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće, Općinski načelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine.

Članak 6.

Grb Općine je likovno riješen na sljedeći način: na srcolikom (trokutastom) štitu plavo polje podijeljeno srebrnom rudom (vertikalno uspravni Y).

U svakom od tri plava podijeljena polja po jedno zlatno zvončarsko zvono (3).

Članak 7.

Zastava Općine je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu s državnom zastavom.

U sredini zastave, na sjedištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen zlatnim rubom.

Članak 8.

Dan Općine je »Pusna subota«, subota prije Pepelnice i korizme, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 10.

Javna priznanja Općine su:

a) Nagrada za životno djelo Općine,

b) Godišnja nagrada Općine.

Počasna priznanja Općine su:

a) Grb Općine,

b) Povelja počasnog građanina Općine.

Članak 11.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 12.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 13.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 14.

Sporazum o suradnji Općine i općine ili grada druge države, objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 15.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, a podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 16.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,

2. prostorno i urbanističko planiranje,

3. komunalno gospodarstvo,

4. brigu o djeci,

5. socijalnu skrb,

6. primarnu zdravstvenu zaštitu,

7. odgoj i osnovno obrazovanje,

8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

9. zaštitu potrošača,

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

12. promet na svom području te

13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 18.

Općinsko vijeće Općine Matulji, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Primorsko-goransku županiju u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 19.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području općine i 20% birača upisanih u popis birača općine.

Članak 21.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 2. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugim pitanjima iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na mjesnom zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Matulji odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je u pisanom obliku odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

VII. TIJELA OPĆINE MATULJI

Članak 30.

Tijela Općine Matulji su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 32.

Općinsko vijeće donosi:

1. Statut Općine,

2. Poslovnik Općinskog vijeća,

3. Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

4. Proračun i Odluku o izvršenju proračuna Općine,

5. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine,

6. Odluku o privremenom financiranju,

7. dokumente praćenja stanja u prostoru i dokumente prostornog uređenja (četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru, prostorni planovi i dr. dokumenti),

8. Odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna),

9. Odluku o stjecanju i prijenosu dionica i udjela Općine Matulji u trgovačkim društvima,

10. odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina jedini osnivač ili u njima ima većinski osnivački udio za iznose zaduženja koji prelaze iznos od 1.000.000,00 kn,

11. Odluku o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za zaključenje svakog pojedinačnog ugovora u kojem je Općina Matulji ugovorna strana, čija je vrijednost ugovora veća od 1.000.000,00 kn,

12. Odluku o promjeni granice općine Matulji,

13. Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi,

14. akte o osnivanju javne ustanove, ustanove, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

15. zaključak o davanju prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

16. odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

17. Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,

18. Odluku o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća te rješanja o izboru i razrješenju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,

19. Odluku o pokroviteljstvu,

20. odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

21. odluku o imenovanju i razrješenju i drugih osoba određenih zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

22. odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima i ovim Statutom.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća određuje između izabranih potpredsjednika Vijeća, potpredsjednika Općinskog vijeća

koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 34.

Predsjednik Općinskog vijeća:

1. zastupa Općinsko vijeće,

2. saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

3. predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

6. održava red na sjednici Općinskog vijeća,

7. usklađuje rad radnih tijela,

8. potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

9. brine o javnosti rada Općinskog vijeća,

10. brine se o zaštiti prava vijećnika,

11. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.

Općinskog vijeće ima 15 vijećnika.

Članak 36.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

1. ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

4. ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom odjave prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

6. smrću.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

1. prisustvovati na sjednicama Općinskog vijeća

2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

3. predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

4. postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

5. postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjenicima općinskog načelnika,

6. prisustvovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća, a u radnim tijelima kojih je član raspravljati i glasovati,

7. prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

8. tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. Radna tijela

Članak 41.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Mandatno povjerenstvo,

2. Odbor za izbor i imenovanje,

3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

4. Odbor za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja,

5. Odbor za predstavke i pritužbe,

6. Odbor za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata,

7. Odbor za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj,

8. Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

9. Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj,

10. Odbor za društvene djelatnosti,

11. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,

12. Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša,

13. Odbor za sport i tehničku kulturu,

14. Odbor za komunalno gospodarstvo,

15. Odbor za međunarodna, međužupanijska, međugradske i međuopćinska pitanja,

16. Odbor za ravnopravnost spolova.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka, reguliran je Odlukom o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine.

Članak 42.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. Općinski načelnik

Članak 43.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

1. utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

2. donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten propisima,

3. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

4. utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje Proračuna Općine,

5. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

7. upravlja prihodima i rashodima Općine sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,

8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine sukladno ovlastima iz ovog Statuta,

9. utvrđuje prijedlog odluke o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu i/ili prodaji,

10. utvrđuje prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina Matulji jedini osnivač ili u njima ima većinski osnivački udio za iznos veći od 1.000.000,00 kn,

11. utvrđuje prijedloge odluka za davanje suglasnosti za zaključenje svakog pojedinačnog ugovora u kojem je Općina Matulji ugovorna strana, čija je vrijednost ugovora veća od 1.000.000,00 kn,

12. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravno tijelo Općine,

13. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

14. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

15. utvrđuje plan prijema u službu u upravno tijelo Općine,

16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

17. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

18. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

19. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu,

20. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

21. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda i/ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

22. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

23. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

24. utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticajne stanogradnje,

25. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća,

26. organizira zaštitu od požara na području općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

27. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

28. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

29. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

30. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

31. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 10. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 44.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 45.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 46.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

1. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, te čelnika središ

njeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

2. ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 47.

Općinski načelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti sukladno posebnoj odluci Općinskog načelnika.

Članak 48.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenici Općinskog načelnika su u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužni pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 49.

Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno, a zamjenici Općinskog načelnika sami odlučuju, u zakonom propisanom roku, hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Članak 50.

Općinskom načelniku i zamjenicima Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

1. danom podnošenja ostavke,

2. danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

4. danom odjave prebivališta s područja jedinice,

5. danom prestanka hrvatskog državljanstva,

6. smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

Ako mandat Općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik općinskog načelnika.

Članak 51.

Općinski načelnik može posebnom odlukom urediti način obavljanja izvršne vlasti i odlučivanja.

Općinski načelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga načelnika i pripreme prijedloga odluka i drugih akata.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 52.

Radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, može se raspisati referendum i to u slijedećim slučajevima:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini ili 500.000,00 kuna (petstotisuća kuna) i više.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Općinskog načelnika i njegovih zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Matulji. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Općinskog načelnika i njegovih zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 52. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 55.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 56.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku.

Članak 57.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 59.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice, Općinsko vijeće određuje članove skupština društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

Na području Općine Matulji osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 61.

Mjesni odbori na području općine Matulji su:

1. Mjesni odbor RUKAVAC

2. Mjesni odbor KUĆELI

3. Mjesni odbor BREGI

4. Mjesni odbor PRINCIPI

5. Mjesni odbor VLAHOV BREG

6. Mjesni odbor JURDANI

7. Mjesni odbor PUŽEV KOMUN

8. Mjesni odbor VELI BRGUD

9. Mjesni odbor ŽEJANE

10. Mjesni odbor MUNE

11. Mjesni odbor LIPA

12. Mjesni odbor RUPA

13. Mjesni odbor ŠAPJANE

14. Mjesni odbor PASJAK

15. Mjesni odbor BRDCE

16. Mjesni odbor JURDANIĆI

17. Mjesni odbor JUŠIĆI - CENTAR

18. Mjesni odbor ZVONEĆA

19. Mjesni odbor ŠMOGORI-RADETIĆI

20. Mjesni odbor TRTNI-OSOJNAKI

21. Mjesi odbor FRANČIĆI

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 62.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 63.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 64.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 65.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 66.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 67.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 15 od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 70.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 71.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 72.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 75.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, Pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MATULJI

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Matulji, čine imovinu Općine Matulji.

Članak 78.

Imovinom Općine upravljaju Općinsko vijeće i Općinski načelnik u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 79.

Općina Matulji ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Matulji su:

1. općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

3. prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesiju koju daje Općinsko vijeće,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Matulji u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

7. sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Matulji iskazuju se u Proračunu Općine.

Svi prihodi i primici Proračuna Općine moraju biti raspoređeni u Proračunu Općine i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci Proračuna Općine moraju biti utvrđeni u Proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 81.

Proračun Općine Matulji i Odluka o izvršenju Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 82.

Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se Proračun Općine za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje Proračuna Općine provodi se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine po postupku propisanom za donošenje Proračuna.

Članak 84.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava nadzire Ministarstvo financija.

XI. AKTI OPĆINE

Članak 85.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, Proračun Općine, Odluku o izvršenju Proračuna Općine, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 86.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 87.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 88.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 85. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 89.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 90.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Matulji osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 91.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 92.

Detaljnije odredbe o aktima Općinskog vijeća i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 93.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te nakon toga obvezatno na web stranici i općinskom biltenu Općine.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XII. JAVNOST RADA

Članak 94.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 95.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

1. javnim održavanjem sjednica,

2. izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

3. objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranicama Općine,

4. tiskanjem i distribucijom općinskog biltena.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

1. održavanjem redovnih konferencija za medije, u pravilu jednom mjesečno,

2. izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

3. objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranicama Općine,

4. tiskanjem i distribucijom općinskog biltena.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ne donese Odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovo staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Ukoliko Općinsko vijeće ne donese statutarnu odluku o izmjeni i/ili dopuni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 97.

Do donošenja općih akata u skladu sa odredbama ovoga Statuta, primjenjivati će se opći akti Općine Matulji u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi Općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 98.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03 i 26/08).

Klasa: 011-01/09-01/2

Ur. broj: 2156-04/09-01

Matulji, 9. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=51211&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr