SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

42.

Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/ 08 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 2. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2009. godine, donijelo je

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2009. GODINU

Sukladno razmjeru opasnosti s ciljem zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara i okoliša potrebno je razvijati i unaprijeđivati sve nositelje sustava zaštite i spašavanja. Sukladno tome, a na temelju analize sustava i zaštite spašavanja potrebno je donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2009. godini.

Potrebno je definirati sudionike zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja.

Prema zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju definirana su tijela koja sudjeluju u zaštiti i spašavanju. Sudionici u zaštiti i spašavanju su civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svojih djelatnosti.

1. CIVILNA ZAŠTITA

Stožer za zaštitu i spašavanje

Jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom uređuju planiraju organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Temeljem zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. broj 174/04 i zakona o dopuni zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. 79/ 07) gradsko vijeće grada Malog Lošinja donijeti će odluku o osnivanju stožera zaštite i spašavanja.

Potrebno je omogućiti financijska sredstva za pravilno funkcioniranje stožera, a zadatak članova stožera je djelotvorno i kontinuirano koordiniranje zaštite i spašavanja.

Stožer za zaštitu i spašavanje upravlja i usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih materijalnih resursa zajednice i otklanja posljedice katastrofa i većih nesreća na području Grada Malog Lošinja.

Procjena ugroženosti

Sukladno pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08) pristupit će se izradi nove procjene ugroženosti.

Plan intervencija u zaštiti okoliša

Programom mjera za unapređenja stanja u prostoru Grad Mali Lošinj kao jedinica lokalne samouprave definira između ostaloga i Program prioritetnih akcija u zaštiti okoliša.

U ustrojstvu zaštite okoliša utvrđuje se prostorno planiranje kao jedan od najznačajnijih instrumenata zaštite okoliša, gdje se kroz pravilno planiranje doprinosi sprječavanju narušavanja kvalitete okoliša i istovremeno njegovog unapređenja.

Zaštita od požara

17. 4. 2009. godine donesen je »Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2009. godini« te Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali lošinj u 2009. godini gdje su definirane su sve aktivnosti o zaštiti od požara.

2000. godine donesena je »Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja« i »Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Malog Lošinja«.

Sustav za uzbunjivanje

Potrebno je unaprijeđivati i održavati te financirati modernizaciju sustava za uzbunjivanje.

Informiranje javnosti.

Na području grada Malog Lošinja nalaze se gospodarski objekti koji svojom namjenom proizvedbenim procesom mogu ugroziti stanovništvo, okoliš ili imovinu, onečišćenjem ili drugim akcidentnim situacijama. To su benzinske postaje INA (Ulica Veloselska cesta i Ulica Priko na obali) Adria Oil (Runjica), Tifon (Nerezine), industrijska zona i gradski deponij Kalvarija, Skladište Jadranke d.d. koja posjeduje hladnjače s velikim količinama amonijaka ,brodogradilište u Malom Lošinju i Nerezinama.

Potrebno je na informirati građane Malog Lošinja o mogućim opasnostima i eventualnim posljedicama te poučiti o pravilnim rekacijama ukoliko da izvanrednih situacija dođe. Tu se podrazumijeva okrugle stolove, javna prezentacija, predavanja i sl.

U sklopu informiranja stanovništva o mogućim opasnostima i ponašanju u izvanrednim situacijama potrebno je vrštiti edukaciju u vrtićima, osnovnoj i srednjoj školi.

2. VATROGASTVO

Grad Mali Lošinj ima organiziranu javnu gradsku postrojbu, koja je organizirana u cjelodnevnom režimu rada. Na području Grada Malog Lošinja djeluju dobrovoljna vatrogasna društva Unije, Susak, Ilovik i Lošinj te spremnost osigurava provođenjem vlastitog programa.

Iz proračuna grada Javnoj vatrogasnoj postrojbi za 2009. godinu osigurano je 3.927.000,00 kuna te vatrogasnoj zajednici grada 364.000,00 kuna.

3. SKLONIŠTA

Naselje Mali Lošinj svrstano je, sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (»Narodne novine«, broj 2/91) u gradove 3. stupnja ugroženosti (malo ugroženi gradovi). Ostala naselja na području Grada Malog Lošinja ne podliježu obveznoj izgradnji skloništa, odnosno drugih objekata za zaštitu.

Prema prostorno planskoj dokumentaciji u zoni naselja Malog Lošinja potrebno je područje naselja razdijeliti u jednu ili više zona u gusto naseljenim dijelovima u kojima se grade skloništa za zaštitu od radijacije a na cijelom području treba planirati zaštitu stanovništva u zaklonima

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Gorska služba spašavanja

Grad Malo Lošinj sufinancira programske aktivnosti u 2009 godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. Izdvojena sredstva za navedenu namjenu grad Mali Lošinj izdvaja 20.000 kuna.

Planinarsko društvo »Osoršćica«

Planinarsko društvo »Osoršćica« svojim učestvovanjem u akcijama traganja i spašavanja doprinjelo je uspješno izvršenim zadacima HGSS-a. Grad Mali Lošinj iz proračunskih sredstava za palninarsko društvo izdvaja 26.000 kuna.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Hrvatski crveni križ

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog crvenog križa. Unutar programa predviđena je periodična kampanja davanja krvi.

Omogućiti i organizirati ogranak Crvenog Križa na educiranje i osposobljavanja građana Malog Lošinja za samozaštitu i pomoć u izvanrednim situacijama. Potrebno je kvalitetno opremiti i obučiti ekipu koja će organizirano i uspješno doprinjeti u slučaju aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Grad Mali Lošinj u 2009. godini planira izdvojiti 277.000 kuna.

Zavod za javno zdravstvo

U okviru svojih djelatnosti propisane zakonom, Zavod za javno zdravstvo i Dom zdravlja Mali Lošinj provodi mjere i sprečava suzbijanje zaraznih bolesti, zatim bavi se ispitivanjem zdravstvene ispravnosti namirnica, predmeta opće uporabe, praćenje stanja u okolišu, itd.

Za zavod za javno zdravstvo iz gradskog proračuna izdvojeno je u 2009. godini 90,000.00 kuna te za Dom Zdravlja 1.000.000,00 kuna.

Komunalna služba Grada Malog Lošinja brine se za održavanje komunalnog reda i preventivnim djelovanjem sprečava moguće potencijalne opasnosti i štete koje mogu nastati. Dodatnim usavršavanjem edukacijom o akcidentnim situacijama, prevenciji i kontroli, komunalne službe mogu kvalitetnije doprinjeti zaštiti i spašavanju.Gradskim proračunom za 2009. godinu izdvojeno je 11.869.000,00 kuna.

Veterinarska služba sustavno provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te pruža veterniarske usluge što pridonosi općem zdravlju kako ljudi tako i životinja. Grad za veretinatsku službu u 2009. godini izdvaja 260.000 kuna.

ZAKLJUČAK

Potrebna je suradnja, razmjena podataka te vještina s odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja te na taj način podići razinu sigurnosti zaštite i spašavanja stanovništva, očuvanje imovine i zaštite okoliša. Potrebno je kontinuirano usavršavanje i nadopunjavanje znanja na području prevencijmogućih uzroka nesreća.

Osposobiti Stožer za zaštitu i spašavanje za učinkovito i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama te nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka s ciljem poboljšanja prevencije i sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja.

Ove Smjernice objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr