SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 20. Petak, 29. svibnja 2009.
OPĆINA MATULJI
12

13.

Na temelju odredbe članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07), članka 2. i 14. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji za razdoblje od 2005. do 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05 i 15/06), Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/08), članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03 i 26/08), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Klasa: 350-02/09- 14/7, Ur. br.: 531-06-09-7 od 3. 4. 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 14. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja
centra Matulja

Članak 1.

Donosi se izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/01) u nastavku teksta: Izmjena i dopuna Plana.

Granica obuhvata Izmjene i dopune Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1.A i 1.B do 4.A i 4.B.

Ukupna površina funkcionalnih cjelina koje su obuhvaćene ovom Izmjenom i dopunom Plana je cca 4,07 ha (L1=2,54 ha + L2=0,89 ha + L3=0,64 ha).

Članak 2.

Izmjena i dopuna Plana iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A TEKSTUALNI DIO

1. Odredbe za provođenje

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavne mjesne ulice i ceste nadmjesnog značaja / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

3.1.2. Mjesne i pristupne ceste

3.1.3. Površine za javni prijevoz / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

3.1.4. Javna parkirališta / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

3.1.5. Javne garaže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

6. Uvjeti i način gradnje / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

8. Mjere provedbe plana / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

10. ZAVRŠNE ODREDBE

B GRAFIČKI DIO: (prikazi dijelova koji se mijenjaju)

11.A/1.B DETALJNA NAMJENA

POVRŠINA M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

2.1.A/2.1.B PROMETNA MREŽA

- SITUACIJA M 1:1000

2.2.A/2.3.A VODOOPSKRBA I ODVODNJA

OTPADNIH VODA M 1:1000

2.2.B/2.3.B VODOOPSKRBA I ODVODNJA

OTPADNIH VODA M 1:1000

2.4.A/2.4.B ELEKTROOPSKRBNA MREŽA M 1:1000

2.5.A/2.5.B TELEKOMUNIKACIJSKA

MREŽA M 1:1000

3.A/3.B UVJETI KORIŠTENJA,

UREĐENJA I ZAŠTITE

POVRŠINA M 1:1000

4.A/4.B UVJETI GRADNJE M 1:1000

C Obvezni prilozi

1. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Matulja (»Službene novine Primorsko- goranske županije 14/08);

2. Objava prethodne rasprave u javnom glasilu / Novi list

3. Zapisnik s prethodne rasprave;

4. Izviješće s prethodne rasprave;

5. Objava javne rasprave u javnom glasilu / Novi list

6. Zapisnik s javne rasprave;

7. Izviješće s javne rasprave;

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 3.

U članku 5. Detaljnog plana uređenja centra Matulja dodaju se alineje koje glase:

- Javna i društvena namjena uključuje slijedeće građevine-namjene:

predškolska (D3) / postojeće dječje igralište (g.č. oznake D3-1); školska (D4) / postojeća osnovna škola »A. Mohorovičića« (g.č. oznake D4-63); kulturno-zabavna (D6): građevna čestica »hangara« (g.č. oznake D-18), multumedijalnog centra s poslovnim sadržajima iznad javne garaže (g.č. oznake D6/G-1), amfiteatra s gledalištem i pomoćnim građevinama za spremišta, garderobe, sanitarije, ugostiteljstvo (g.č. oznake D6-2) u »Jankovićevm dolcu«.

- Poslovna namjena / pretežito uslužna (K-1) moguća je u sklopu građevine-namjene multumedijalnog centra s poslovnim sadržajima iznad javne garaže (g.č. oznake D6/ G-1),

- Sportsko rekreacijska namjena (R1 i R2) obuhvaća dvije planirane lokacije koje se neposredno navezuju na uži centar naselja i osnovnu školu.

- Namjena R1 obuhvaća prostor za izgradnju višenamjenske školske sportske dvorane s nužnim pratećim sadržajima i gledalištem te javnom garažom u suterenu/podrumu (g.č. oznake R1/G-C). U prvoj etapi prostor se može urediti kao otvorena vanjska igrališta.

- Namjena R2 obuhvaća centralni dio »Jankovićevog dolca« s planiranom izgradnjom otvorenih sportskih igrališta i pratećih sadržaja: spremišta, garderobe, sanitarije (g.č. oznake R2-1).

U tekstu pod nazivom »Prometne površine« briše se tekst koji glasi: »Ukupni kapacitet iznosi 170 garažnih mjesta.«

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 4.

U članku 7. dodaju se alineje 2. i 3. koje glase:

Veličina i oblik građevnih čestica u mikro-zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana određeni su u segmentnim kartografskim prikazima »Uvjeti gradnje«. br. 4.A i br. 4.B

Približne površine građevnih čestica za novu gradnju i planirane rekonstrukcije u mikro-zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana određene su u člancima - segmentalnim tabelarnim prikazima:

- članak 8: planirane građevine

- članak 9: važnije-planirane rekonstrukcije

- članak 10: rekonstrukcije

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 5.

U članku 8. dodaju se alineje 4. i 5. koje glase:

Za građevinske čestice u mikro-zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana određuju se najveće dopuštene izgrađenosti - koeficijentima izgrađenosti (kig), najveće dopuštene iskorištenosti - koeficijentima iskorištenosti (kis, Kis), u člancima - segmentalnim tabelarnim prikazima:

- članak 8: planirane građevine;

- članak 9: važnije-planirane rekonstrukcije;

- članak 10: rekonstrukcije;

Definicija koeficijenata:

kig - koeficijent izgrađenosti (kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom (tlocrtna projekcija) je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U izgrađenu površinu ne ulaze podzemne garaže, cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju i obrađene kao okolni teren ni parkirališne površine;

kis - koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos građevinske (bruto) površine građevine i površine građevne čestice;

Građevinska (bruto) površina zgrade - zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K,) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,

Kis - Koeficijent izgrađenosti (Kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice.

Članak 6.

U članku 9. dodaju se alineje 4. i 5. koje glase:

Za građevine na građevinskim česticama u mikro- zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana broj etaža i najveća dopuštena visina građevina određeni su u člancima - segmentalnim tabelarnim prikazima:

- članak 8: planirane građevine

- članak 9: važnije-planirane rekonstrukcije

- članak 10: rekonstrukcije

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2.

2.3. Namjena građevina

Članak 7.

U članku 10. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Osnovna namjena građevine za građevinske čestice u mikro-zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana mora biti u skladu s uvjetima određivanja namjene površina i kartografskim prikazima »Detaljna namjena površina«: br. 1.A i br. 1.B. i kartografskim prikazima »Uvjeti gradnje«: br. 4.A i br. 4.B.

Članak 8.

U članku 11. mijenjaju se dijelovi tabelarnog prikaza:

U tablici »PLANIRANE GRAĐEVINE« mijenjaju se nazivi i/ili parmetri za građevinske čestice oznake: g.č.B postaje K2/G-B, g.č.C postaje R1/G-C, g.č.D dijeli se na g.č.D6-2 i R2-1 te dodaju parametri za građevinske čestice D6/G-1, M-12.1 i M2-66.1:

PLANIRANE GRAĐEVINE

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Približne površine građevnih čestica za planirane građevine nisu obligacijske radi planimetrijske tehnike isčitavanja geodetsko karata.

Članak 9.

U članku 12. mijenjaju se dijelovi tabelarnog prikaza:

U tablici »VAŽNIJE - PLANIRANE REKONSTRUKCIJE«

»mijenjaju se parmetri za građevinske čestice oznake: D- 18 i D4-63:

VAŽNIJE - PLANIRANE REKONSTRUKCIJE

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Približne površine građevnih čestica za važnije planirane rekonstrukcije nisu obligacijske radi planimetrijske tehnike isčitavanja geodetskih karata.

Članak 10.

U članku 13. mijenjaju se dijelovi tabelarnog prikaza:

U tablici »REKONSTRUKCIJE«

mijenja se naziv i parametri za: g.č.M1-10 postaje M1/G- 10, te parametri za građevinsku česticu oznake M1-12:

REKONSTRUKCIJE

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Približne površine građevnih čestica za planirane rekonstrukcije nisu obligacijske radi planimetrijske tehnike isčitavanja geodetskih karata.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 11.

U članku 14. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

Gradivi dio za građevne čestice u mikro-zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana određeni su u kartografskim prikazima »Uvjeti gradnje«. br. 4.A i br. 4.B.

Izuzev odredbe iz stavka.1 ovog članka, dozvoljava se povezivanje korpusa »škole« i korpusa »dvorane« izgradnjom pješačke komunikacije - mosta-hodnika iznad Šetališta D.Gervaisa, od glavnog školskog ulaza do dvoranske stubišne vertikale.

Članak 12.

U članku 15. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Građevni pravac i regulacijski pravac, kao i udaljenosti od ostalih granica građevnih čestica, za građevne čestice u mikro-zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana određeni su u kartografskim prikazima »Uvjeti gradnje«. br. 4.A i br. 4.B.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

Krovovi su u pravilu kosi, dvostrešni ili višestrešni, Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23o. Nad nižim dijelovima građevine mogu biti prohodne terase. Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba opečnog i betonskog crijepa mediteranskog tipa te drugih suvremenih pokrova sukladno oblikovanju građevine.

Za pokrov kosog krova ne dozvoljava se uporaba drvenog pokrova ili pokrova od bitumeniziranih materijala.

Za trgovački centar (g.č. oznake K2/G-B), rekreacijsko- sportski centar, zgrada mješovite namjene i društveni centar »hangar« vrsta krova nije određena.

Za višenamjensku školsku-sportsku dvoranu i multimedijalni centar s javnom garažom uvjetuje se izvedba ravnog prohodnog krova u nivou Šetališta D. Gervaisa. Na plohi ravnog prohodnog krova u nivou javne prometne površine dozvoljena je organizacija javnih ozelenjenih površina, dječjih igrališta i izgradnja elemenata vertikalnih komunikacija - ulazni paviljoni sa stubištem, dizala kao i paviljona - vidikovca s manjim ugostiteljskim sadržajem.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 14.

U članku 19. dodaje se stavak 6. koji glasi:

Na plohi ravnog prohodnog krova višenamjenske školske-sportske dvorane i multimedijalnog centra s javnom garažom, koja je u nivou javne prometne površine, uvjetuje se primjena ozelenjenih površina u površini od min 20% od tlocrtne površine krovne plohe.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 15.

U članku 22. dodaje se stavak 3. koji glasi:

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na komunalnu infrastrukturu i javnu prometnu površinu za građevne čestice u mikro-zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana određeni su u kartografskim prikazima »Uvjeti gradnje«. br. 4.A i br. 4.B.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 16.

U članku 23. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase glase:

Gradnju novih i rekonstrukciju postojećih javnih prometnih površina u mikro-zonama obuhvaćenim Izmjenom i dopunom Plana određeni su u kartografskim prikazima »Prometna mreža«. br. 2.1A i br. 2.1B. i u tekstualnom dijelu Plana.

Dozvoljava se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih javnih prometnih površina po segmentima - sukladno funkcionalnim dionicama građevinskih čestica određenim u kartografskim prikazima »Prometna mreža«. br. 2.1A i br. 2.1B.

3.1.1. Mjesne ulice i ceste nadmjesnog značaja

Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

3.1.2. Mjesne i pristupne ceste

Članak 17.

U članku 29. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

Javne prometne površine U-C1 i U-C2, dionice su nerazvrstane mjesne ceste, planiranog pravca C-C, u funkciji pristupa »dvorani«, »dvoranskoj garaži«, »javnoj garaži multimedijalnog centra« i okolnim stambenim zonama.

Prometnice su dvosmjerne. Najmanja dozvoljena širina kolničkog traka prometnice iz prethodnog stavka na građevnoj čestici oznake U-C1 i U-C2 iznosi 2,75 m, a najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,50 m.

Dozvoljena je izgradnja okomitih parkirališta duž trase javne prometne površine U-C2, s tehnički reguliranim pristupom preko nogostupa.

Javna prometna površina U-E dionica je nerazvrstane mjesne ceste, planiranog pravca E-E, u funkciji pristupa »g.č. pretežno trgovačke namjene« i »pripadajućoj garaži«. U sklopu javna prometna površina U-E planirana je organizacija »javnog parkirališta«.

Prometnice su dvosmjerne. Najmanja dozvoljena širina kolnika prometnice iz prethodnog stavka na građevnoj čestici oznake U-E iznosi 2,75 m, a najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,50 m.

3.1.3. Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

3.1.4. Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

3.1.5 Javne garaže

Članak 18.

Članak 40. mijenja se i glasi:

Javne garaže planirane su u sklopu građevnih čestica trgovačkog centra (K2/G-B), školske sportske višenamjenske dvorane (R1/G-C), multimedijalnog centra (D6/G-1).

Na g.č. oznake M1/G-10 dozvoljava se izgradnja podzemne garaže isključivo za potrebe poslovnih sadržaja u sklopu definirane moguće namjene.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže / Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 19.

U članku 44. u stavku 2 dodaje alineja 6 koja glasi:

- multimedijalni centar (D6/G-1),

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova

Članak 20.

Članak 57. mijenja se i glasi:

Procjenom budućeg konzuma na osnovu predviđenih sadržaja u obuhvatu Izmjene i dopune Plana i očekivanog vršnog opterećenja, unutar zone DPU Centar Matulji treba izgraditi tri (3) nove TS 20/0,4 kV tip KTS ili DTS kapaciteta 1(2) x 400(630) kVA.

Članak 21.

Članak 58. mijenja se i glasi:

TS 20/0,4 kV treba izgraditi kao slobodno stojeće građevine na građevinskoj čestici minimalne površine 6,00 x 5,00 m za KTS ili 8,0 x 8,0 m za TS tipa DTS. Transformatorska stanica mora imati osiguran stalni pristup za interventna vozila i kamion s dizalicom sa javne površine (ceste).

Članak 22.

Članak 63. mijenja se i glasi:

Napajanje javne rasvjete izvesti će se iz planiranih TS 10(20)/0,4 kV. Mjesto priključka je NN razdjelnik u TS, a mjerno-upravljački ormarić javne rasvjete treba predvidjeti kraj TS.

Klasu i kriterije rasvjete prometnice određivati sukladno zakonskim propisima i aktualnim standardima.

Tip, visina stupova, raspored u prostoru i odabir rasvjetne armature za javne površine biti će definirani posebnim projektima.

4.Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina
/ Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

5.Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina
/ Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

6.Uvjeti i način gradnje
/ Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

7.Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
/ Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

8.Mjere provedbe plana
/ Odredbe za provođenje ostaju nepromijenjene

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 23.

Članak 84. mijenja se i glasi:

Mjere zaštite okoliša utvrđene su u suglasju s odredbama Zakona:

- Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/ 07)

- Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95, 150/ 05)

- Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04)

- Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04)

- Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/ 06, 60/08)

Sukladno Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (Službene novine Primorsko-goranske županije: 6/69, 12/94, 12/95, 24/96, 4/01), područje zahvata Plana nalazi se unutar zone djelomičnog ograničenja. Svi zahvati u prostoru mogu se obavljati ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke, uz mjere zaštite sukladne njenom članku 36.

Članak 24.

Članak 85. mijenja se i glasi:

Najviša razina buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave za dan iznose 55 dBA, a za noć 45 dBA.

Prilikom rekonstrukcije magistralne željezničke pruge, u dijelovima kontakta s postojećim izgrađenim zonama naselja uvjetuje se postava panoa za zaštitu od buke.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Članak 94. mijenja se i glasi:

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 26.

Članak 95. mijenja se i glasi:

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Općine Matulji i Uredu Županijske uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Opatija.

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjene i dopune Plana iz članke 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 27.

Izmjenu i dopunu Plana izradio je Ovlašteni arhitekt Nenad Kocijan, dipl. ing. arh. iz Rijeke:

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/07-01/12

Ur. broj: 2156-04-09-87

Matulji, 14. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plan  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=614&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr