SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

9.

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04 i 178/04) članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici 7. travnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Malinska-Dubašnica

I.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska - Dubašnica daje se Dimnjačarskom obrtu VEDIKO, vl. Mladena Mustača iz Ivanić Grada, Franje Jurinca 130.

II.

Koncesija se daje na vrijeme od 5 (pet) godina.

III.

Naknada za koncesiju iznosi 5.500,00 kuna i plaća se kvartalno po primitku fakture u korist Proračuna Općine Malinska - Dubašnica.

IV.

Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih poslova.

V.

Ugovorom o koncesiji utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

VI.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke zaključi i potpiše ugovor o koncesiji sa korisnikom koncesije.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje:

Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04 i 178/04) i Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 06) Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 29. prosinca 2009. godine donijelo je zaključak o raspisivanju javnog natječaja radi prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica.

Prema uvjetima iz javnog natječaja, kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja bili su poslovni ugled ponuditelja, sposobnost za ostvarivanje koncesije te povoljnost ponude (tehnička i financijska).

Sukladno navedenom, utvrđeno je da ponuditelj Dimnjačarski obrt VEDIKO, vl. Mladena Mustača iz Ivanić Grada, Franje Jurinca 130 ispunjava sve kriterije za obavljanje dimnjačarskih poslova u Općini Malinska-Dubašnica.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Klasa: 363-02/08-01/26

Ur. broj: 2142/05-01-09-9

Malinska, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr