SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

57.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/ 07, 33/07 i 16/08), na današnjoj sjednici donijelo je

PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika Grada Delnica

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica (u daljnjem tekstu: službenika JUO-a) i način provođenja ocjenjivanja.

1. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA

Članak 2.

Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Članak 3.

Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova, učinkovitost i kvaliteta rada te poštivanje službene dužnosti službenika JUO-a, ocjenjuje se prema sljedećim kriterijima:

1. stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u obavljanju poslova,

2. kvaliteti i opsegu obavljenih poslova te pridržavanju zadanih rokova u obavljanju poslova,

3. poštivanju radnog vremena.

Članak 4.

Službenik JUO-a je u obavljanju poslova pokazao stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, kako slijedi:

1.1. Stručnost

a) iznimna stručnost - izvrsno poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava,

b) vrlo dobra stručnost - dosta dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava,

c) dobra stručnost - dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe i dalje se stručno usavršava,

d) zadovoljavajuću stručnost - zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, povremeno se stručno usavršava,

e) nedovoljno stručno znanje - nedovoljno poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, uopće ili nedovoljno se stručno usavršava.

1.2. Kreativnost

a) iznimna kreativnost - uvijek samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

b) vrlo dobra kreativnost - vrlo često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

c) dobra kreativnost - dosta često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno propisima i pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

d) zadovoljavajuća kreativnost - povremeno samostalno pronalazi dobra rješenja sukladno propisima i pravilima struke, rjeđe predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u ustrojstvenoj jedinici i u tijelu,

e) nedovoljna kreativnost - u obavljanju poslova nije samostalan i vrlo rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno propisima i pravilima struke.

1.3. Inicijativnost

a) iznimna samoinicijativnost - u obavljanju poslova potpuno je samostalan i samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju naročite kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

b) vrlo dobra samoinicijativnost - u obavljanju poslova vrlo često je samostalan i samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

c) dobra samoinicijativnost - u obavljanju poslova dosta često je samostalan i samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

d) zadovoljavajuća samoinicijativnost - u obavljanju poslova povremeno je samostalan i samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju kompleksnosti problema zbog čega smatra da treba zauzeti zajednički stav više službenika,

e) nedovoljna samoinicijativnost - u obavljanju poslova rijetko je samostalan i samoinicijativan, često ga treba upućivati u rad, objašnjavati obveze i pomagati u radu, pomoć i savjet traži često.

Članak 5.

Službenik JUO-a je poslove radnog mjesta obavio u kvaliteti i opsegu, a u obavljanju poslova pridržavao se zadanih rokova, kako slijedi:

2.1. Kvaliteta obavljenog posla

a) iznimno kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao nije trebalo ništa mijenjati, ispravljati niti dodavati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora,

b) vrlo kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti manje izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora,

c) kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao povremeno je trebalo vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe povremeno je bilo prigovora,

d) zadovoljavajuće kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao trebalo je vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe bilo je prigovora,

d) nedovoljno kvalitetno - u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao često je trebalo vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe često je bilo prigovora.

2.2. Opseg obavljenog posla svog radnog mjesta

a) obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta,

b) obavio je najveći dio poslova radnog mjesta,

c) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta,

d) obavio je manji dio poslova radnog mjesta,

e) obavio je izrazito mali dio poslova radnog mjesta,

2.3. Opseg obavljenog posla radnog mjesta odsutnog službenika

a) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je u cijelosti dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

b) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je najveći dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

c) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je pretežan dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

d) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je manji dio poslova radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,

e) pored obavljenih poslova svoga radnog mjesta izravno po nalogu nadređenog službenika, nije ili slabo je obavljao poslove radnog mjesta odsutnog službenika ili nepopunjenog radnog mjesta.

2.4. Obavljanje poslova u zadanim rokovima

a) poslove je u cijelosti obavio u zadanim rokovima,

b) poslove je najvećim dijelom obavio u zadanim rokovima,

c) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima,

d) poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova,

e) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova.

Članak 6.

Službenik JUO-a je u poštivanju radnog vremena bio:

a) iznimno odgovoran - uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

b) vrlo odgovoran - uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija,

c) odgovoran - ponekad kasni na posao i odlazi ranije s posla te se rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija,

d) zadovoljavajuće odgovoran - često kasni na posao i odlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija,

d) nedovoljno odgovoran - učestalo, gotovo svakodnevno kasni na posao i odlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.

2. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 7.

Rad službenika JUO-a ocjenjuje se prema kriterijima ovoga Pravilnika zaokruživanjem slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na posebnom obrascu OSGDE-1, koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika, a svakoj ocjeni određuje se broj bodova za kriterije za ocjenu pod slovnom oznakom kako slijedi:

a) određuje se 10 bodova,

b) određuje se 8 bodova,

c) određuje se 5 bodova,

d) određuje se 3 boda.

e) određuje se 1 bod.

Članak 8.

Ocjena službenika JUO-a dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim kriterijima iz ovoga Pravilnika, kako slijedi:

1. »odličan«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 72 do 80 bodova,

2. »vrlo dobar«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 56 do 71 boda,

3. »dobar«, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 36 do 55 bodova,

4. »zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 22 do 35 bodova,

5. »ne zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova službenika do 22 boda.

Članak 9.

Službenike JUO-a ocjenjuje Pročelnik najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici JUO-a primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 10.

Pročelnika JUO-a Grada Delnica, prema istim kriterijima po kojima se ocjenjuju i službenici JUO-a, ocjenjuje Gradonačelnik, a u njegovoj odsutnosti, njegov zamjenik.

U slučaju da je pročelnik duže odsutan i da neće na vrijeme moći ocijeniti službenike ili da ga JUO trenutno nema, službenike JUO-a ocjenjuje od strane Gradonačelnika ovlašteni službenik.

Članak 11.

Pročelnik JUO-a, ukoliko ima nejasnoća ili nepoznanica u vezi ocjene za nekog službenika, može konzultirati nadređenog službenika.

Nadređeni službenik obvezan je dati svoje mišljenje.

Mišljenje nadređenog službenika iz prethodnog stavka ovog članka nije obvezujuće.

Prijedlog ocjene za svakog službenika Pročelnik dostavlja nadređenom službeniku za svakog njemu podređenog, u pravilu do kraja siječnja za prethodnu godinu.

Nadređeni službenik dužan je s prijedlogom ocjene službenika raspoređenog u ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja upoznati, upoznati službenika na koga se ocjena odnosi, najkasnije u roku osam (8) dana od dobivanja istog od strane Pročelnika JUO-a, a što službenik potvrđuje svojim potpisom na obrascu.

Ako službenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe odnosno s rada takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se staviti bilješka na obrascu.

Članak 12.

Najkasnije u roku 15 dana od ocjenjivanja svakog službenika, Pročelnik JUO-a podnosi Gradonačelniku skupno izvješće o ocjenjivanju službenika JUO, zajedničko za JUO kao i razrađeno prema unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik o ocjenjivanju službenika Grada Delnica, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/08-01/04

Ur. broj: 2112-01-04-04/1-08-03

Delnice, 28. studenoga 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=583&mjesto=51300&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr