SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/07) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne
namjene K-1 Sveti Vid - sjever

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid - sjever (u nastavku: UPU K-1).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU K-1

Članak 2.

UPU - om K-1 se, na temelju odredbi Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/04 i 14/06) detaljnije određuje namjena površina, način uređenja i korištenja područja obuhvata, u cijelosti utvrđenog kao građevinsko područje gospodarske namjene.

UPU K-1 izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/ 07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU UPU K-1

Članak 3.

Izradi UPU K-1 pristupiti će se uslijed potrebe utvrđivanja osnovne organizacije prostora, tj. optimalnog prostornog i sadržajnog rješenja za područje koje prema PPUO Malinska-Dubašnica predstavlja prostor namijenjen smještaju sadržaja poslovne namjene. UPU treba odrediti prostorne, sadržajne i oblikovne smjernice, odnosno stvoriti zakonske preduvjete za realizaciju predviđenih sadržaja i programa.

Površina poslovne namjene namijenjena je poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne i skladišne komplekse, trgovinu, servise, komunalne usluge i sl. Uz osnovnu djelatnost moguće je razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

III. OBUHVAT UPU K-1

Članak 4.

Područje obuhvata UPU K-1 određeno je Prostornim planom uređenja Općine Malinska-Dubašnica. Ukupna površina obuhvata plana iznosi 7,89 ha, od čega je izgrađeno 2,29 ha, a neizgrađeno 5,6 ha.

Područje obuhvata plana smješteno je sjeverno od naselja Sv. Vid, uz raskrižje dvije važne prometnice - državne ceste Omišalj - Valbiska i županijske ceste koja preko Sv. Vida vodi do Malinske, odnosno naselja Kremenići, Žgombići, Oštrobradići, Ljutići i Barušići.

Sjeverni dio zone je izgrađen, sadržajima trgovačke i uslužne namjene, dok je ostatak zone neizgrađen i pokriven rijetkom vegetacijom.

Granice obuhvata UPU K-1 prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU K-1

Članak 5.

Zona planirane poslovne namjene smještena je na povoljnoj prometnoj poziciji. Pristup sadržajima u zoni biti će omogućen sa županijske ceste, koja prolazi duž zapadne granice obuhvata plana.

Na sjevernom dijelu obuhvata plana izgrađeni su trgovački sadržaji, skladište građevinskog materijala, turistička agencija i disco klub, dok je središnji i južni dio zone neizgrađen.

Morfologija terena uglavnom je jednostavna - teren je gotovo ravan, a raspon visinskih kota je od cca 105 m n.v na zapadnom dijelu do cca 117 m n.v na jugoistočnom dijelu obuhvata plana.

Parcelacija na promatranom području, pogotovu na južnom dijelu, relativno je usitnjena, što bi mogla biti prepreka brzoj realizaciji željenih programa. Vlasništvo unutar obuhvata zone je u cijelosti privatno.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU K-1

Članak 6.

Područje obuhvata UPU K-1 namijenjeno je gradnji i uređenju sadržaja poslovne namjene. Mogućnost stanovanja unutar navedene zone je isključena.

Osnovni ciljevi prostornog uređenja su:

- utvrđivanje prostornih uvjeta za izgradnju novih sadržaja poslovne i kompatibilne namjene,

- rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove prometne i komunalne infrastrukture,

- propisivanje mjera zaštite.

Namjena prostora određena je Prostornim planom uređenja Općine Malinska-Dubašnica kao poslovna namjena, koja podrazumijeva smještaj poslovnih, trgovačkih i uslužnih sadržaja, komunalno-servisnih sadržaja i sl., uz izgradnju prometne i komunalne infrastrukture. Namjena prostora određena je prema poželjnosti i pretežitosti budućih sadržaja koji ne isključuju mogućnost uključivanja i drugih sadržaja (osim stanovanja) koji nisu inkopatibilni predloženim sadržajima. Ovakva fleksibilnost nužna je zbog nemogućnosti konkretiziranja korisnika zone i potreba koje će donijeti tržište, razvoj znanosti i tehnologije.

Površina, visina i broj etaža građevina unutar planskog područja odredit će se ovisno o tehnologiji i namjeni. Arhitektonska kompozicija građevina mora biti primjerena karakteru zone, a građevine je potrebno oblikovati u skladu s namjenom, primjenjenom tehnologijom građenja i prema načelima suvremenog jezika arhitekture. Posebnu pozornost treba posvetiti kompoziciji i oblikovanju građevina koje se planiraju uz državnu cestu i bitno utječu na sliku same zone. Točni urbanistički parametri kojih se potrebno pridržavati pri izradi i donošenju plana određeni su provedbenim odredbama PPUO Malinska-Dubašnica.

Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

Nakon donošenja UPU-a, za realizaciju planiranih sadržaja predviđa se neposredna provedba, tj. ne predviđa se daljnja obveza izrade detaljnog plana uređenja za neki od budućih zahvata.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade UPU K-1 nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih), nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU K-1 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke o izradi.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Izrada UPU K-1 predviđena je u mj. 1:1000, obzirom na relativno malu površinu i smještaj unutar zaštićenog obalnog područja mora. Za potrebe izrade UPU K-1 nositelj izrade osigurava digitalni orto - foto i topografsko-katastarsku podlogu u mj. 1.1000.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU K-1 IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI UPU K-1

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU K-1 će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove - ISPOSTAVA KRK,

- PONIKVE d.o.o. Vršanska bb, Krk

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene djelatnosti, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB

- HEP, d.d. Pogon Krk, Braće Juras 11, KRK

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

IX. ROK ZA IZRADU UPU K-1

Članak 11.

Za izradu UPU K-1 utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu UPU-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 45 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU-a - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 5 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga PPU-a - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU K-1

Članak 12.

Sukladno odredbi članka 125. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07), na neizgrađenom dijelu građevinskog područja ne može se izdati lokacijska dozvola prije donošenja urbanističkog plana uređenja, stoga je jedina zabrana ova Zakonom propisana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU K-1

Članak 13.

Na temelju Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Malinska - Dubašnica troškovi izrade UPU K-1 osigurani su u Općinskom proračunu.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU K-1.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju UPU K-1 poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 4. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-08-11

Malinska, 12. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

Osnovna namjena zone - prikaz na katastarskoj podlozi

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr