SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

69.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Fužine za četverogodišnje razdoblje od studenoga 2006. godine do studenoga 2010. godine (»Službene novine« broj 44/06)) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 37/05, 7/06 i 6/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja zone turističkog
naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama (UPU 2)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama - UPU 2 (u nastavku: UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo«).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE TURISTIČKOG NASELJA T1-2 »VRELO«

Članak 2.

UPU-om zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama se, na temelju Prostornog plana uređenja Općine Fužine (»Službene novine« broj 5/05), u nastavku: PPUO Fužine), detaljnije određuje prostorni razvoj područja obuhvata s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. OBUHVAT UPU ZONE TURISTIČKOG NASELJA T1-2 »VRELO«

Članak 3.

Prostorni obuhvat UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« utvrđen je PPUO-om Fužine i obuhvaća izdvojeno

građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene planske oznake T1-2.

Površina obuhvata UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« iznosi oko 8,5 hektara.

Granice obuhvata UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama prikazane su na kartografskom izvodu iz PPUO Fužine koji je sastavni dio ove Odluke.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU ZONE TURISTIČKOG NASELJA T1-2 »VRELO«

Članak 4.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Fužine je PPUO Fužine koji utvrđuje programske i prostorne postavke za UPU zone turističkog naselja T1- 2 »Vrelo« kao dokument prostornog uređenja užeg područja.

Područje obuhvata Plana je neizgrađeno.

Južno od područja obuhvata Plana prolazi županijska cesta Fužine - Rijeka, te zona T1-2 »Vrelo« ima direktan pristup na javno prometnu površinu.

U zoni obuhvata nema izgrađene potrebne infrastrukture (voda, struja odvodnja). U blizini planirane zone T1- 2 nalazi se crpna stanica Vrelo.

Zona obuhvata plana nalazi se uz vodozaštitno područje I. i II. zone zaštite.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU ZONE T1-2 »VRELO«

Članak 5.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Fužine utvrđuje potrebu donošenja UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« kojim se u skladu s PPUO-om Fužine detaljnije određuje prostorni razvoj područja obuhvata s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama također određuje:

- osnovu namjene površina

- razmještaj djelatnosti u prostoru

- osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture

- mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti

- uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina

- uvjete uređenja i korištenja površina i građevina.

Programska polazišta UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« temelje se na smjernicama PPUO Fužine.

Članak 6.

Programska polazišta UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« temelje se na potrebi gradnje novih građevina ugostiteljsko turističke namjene s pratećim sadržajima.

Prostorno rješenje UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« potrebno je temeljiti na:

- uvažavanju postojećih vrijednosti prostora

- usklađenju s dokumentom prostornog uređenja višeg reda (PPUO Fužine)

- racionalnom i ekonomičnom iskorištenju prostora

- omogućavanju etapnosti gradnje

- zaštiti prirodnih vrijednosti.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU UPU ZONE TURISTIČKOG NASELJA T1-2 »VRELO«

Članak 7.

Za potrebe izrade UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« nositelj izrade osigurava reambuliranu katastarsko-topografsku kartu u digitalnom obliku za područje obuhvata plana u mjerilu 1:1.000 s ucrtanim prometnicama, te visinskim prikazom terena.

Za potrebe izrade UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« nositelj izrade osigurava korištenje PPU Općina Fužine u digitalnom obliku kao važeći plan šireg područja.

Za potrebe izrade UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« nije planirana posebna izrada ostalih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi UPU-a.

Uvjete i mjere zaštite prirode za potrebe izrade UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama utvrđuje Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05).

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi UPU-a zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« će se izrađivati na digitalnom topografsko- katastarskom planu u mjerilu 1:2.000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu za potrebe izrade UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« pribavit će nositelj izrade.

VII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU ZONE T1-2 »VRELO« IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« Općina Fužine će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove - ISPOSTAVA DELNICE, Ante Starčevića 4, 51300 DELNICE

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene djelatnosti, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 OPATIJA

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Služba za razvoj i izgradnju, Ulica grada Vukovara 14, 10000 ZAGREB

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51 000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE - VGO ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO - ISTARSKIH SLIVOVA, VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA 'GORSKI KOTAR', Ante Starčevića 3A, 51300 DELNICE

- KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i komunalne djelatnosti, Supilova 173, 51300 DELNICE

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA DELNICE, Supilova 32, 51300 DELNICE

VIII. ROK ZA IZRADU UPU ZONE TURISTIČKOG NASELJA T1-2 »VRELO«

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo«:

- dostava zahtjeva za izradu UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU zone turističkog naselja T1- 2 »Vrelo« u Fužinama - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama - u roku od najviše 270 dana od završetka javne rasprave

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

IX. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU ZONE TURISTIČKOG NASELJA T1-2 »VRELO«

Članak 12.

Do donošenja UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« nisu mogući zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU ZONE TURISTIČKOG NASELJA T1-2 »VRELO«

Članak 13.

Na temelju Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Fužine Klasa: 022-05/07-01/28, Ur. broj: 2112/03-02-07-12 od 8. studenoga 2007. godine troškove izrade UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« snose investitori Renata i Denis Juričić iz Liča, Banovina 26.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju UPU zone turističkog naselja T1-2 »Vrelo« u Fužinama, poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za

inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-20

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr