SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
GRAD OPATIJA
30

55.

Na temelju članka 12. stavak 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 3. stavak 4. i članka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 139/04 - pročišćeni tekst i 174/04), te zaključka Gradskog poglavarstva Grada Opatije sa 59. sjednice održane 29. kolovoza 2006., 77. sjednice održane 20. prosinca 2006. i 109. sjednice održane 28. kolovoza 2007., zaključka Gradskog poglavarstva Općine Matulji sa 38. sjednice održane 17. listopada 2006., zaključka Gradskog poglavarstva Općine Lovran sa 56. sjednice održane 12. rujna 2006. i 73. sjednice održane 6. veljače 2007. i zaključka Gradskog poglavarstva Općine Mošćenička Draga sa 13. sjednice održane 11. rujna 2006. godine

- GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE, Opatija, m. Tita 3, zastupano po Predsjedniku Poglavarstva dr. sc. Amiru Muzuru

- OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MATULJI, Matulji, m. Tita 11, zastupano po Predsjedniku Poglavarstva Brunu Frlanu

- OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOVRAN, Lovran, Šetalište m. Tita 41, zastupano po Predsjedniku Poglavarstva Emilu Gržinu i

- OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, Trg slobode 7, zastupano po Predsjedniku Poglavarstva Antonu Rudanu

donijeli su dana 28. kolovoza 2007.godine

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju javne ustanove JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE (»Službene novine« broj 5/00 i 27/04 - u daljnjem tekstu: Odluci) iznad članka 1. upisuje se naziv poglavlja:

I. TEMELJNE ODREDBE

te se ujedno mijenja članak 1. Odluke na način da glasi:

Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga putem svojih Poglavarstava osnivači su i vlasnici javne ustanove JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJE (u daljnjem tekstu: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA).

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova prava i obveze, a u vezi s osnivanjem, početkom rada, poslovanjem i prestankom ustanove, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno, zasnivaju se na razmjerima koji su utemeljeni učešćem na intervenciji, požarnim opasnostima i požarnom opterećenju, gustoći naseljenosti te površini i to kako slijedi:

- GRAD OPATIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57%

- OPĆINA MATULJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23%

- OPĆINA LOVRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14%

- OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA . . . . . . . . . . 6%

Grad Opatija u svrhu financiranja redovne djelatnosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE preuzima obvezu subvencionirati učešće Općine Mošćenička Draga navedeno u prethodnom stavku na način naveden u članku 12. stavak 4. ove Odluke.

Članak 2.

Iznad članka 2. upisuje se naziv poglavlja:

II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

te se mijenja članak 2. Odluke na način da glasi:

Naziv ustanove glasi: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

Članak 3.

Mijenja se članak 3. na način da glasi:

Sjedište JAVNE VATROGASNE POSTROJBE OPATIJA je u Opatiji.

Adresa sjedišta JAVNE VATROGASNE POSTROJBE OPATIJA je Sv. Florijana 6.

Članak 4.

Iznad članka 4. upisuje se naziv poglavlja:

III. DJELATNOST USTANOVE

te se mijenja članak 4. Odluke na način da glasi:

Djelatnost JAVNE VATROGASNE POSTROJBE je:

L 75.25 Djelatnost vatrogasne službe.

Članak 5.

Mijenja se članak 5. na način da glasi:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA obavljat će djelatnost iz prethodnog članka na području svih osnivača - jedinica lokalne samouprave.

Članak 6.

Iznad članka 6. upisuje se naziv poglavlja:

IV. UPRAVLJANJE I POSLOVODSTVO, a ispod tog naziva poglavlja naziv podnaslov: Upravno vijeće

te se ujedno mijenja članak 6. na način da glasi:

JAVNOM VATROGASNOM POSTROJBOM upravlja Upravno vijeće od 5 članova.

Gradsko, odnosno općinska Poglavarstva osnivača imenuju po jednog člana Upravnog vijeća.

Petog člana Upravnog vijeća imenuje Sindikat.

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Poglavarstvo Grada Opatije.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 7.

Mijenja se članak 7. i glasi:

Sjednice upravnog vijeća saziva Predsjednik.

Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke kad je sjednici nazočan član imenovan od strane Grada Opatije i barem još jedan član imenovan od strane ostalih članova - osnivača.

Član upravnog vijeća imenovan od pojedinog osnivača ima pravo glasa u razmjeru, odnosno postotku utvrđenim u članku 1. stavak 2. ove Odluke:

Upravno vijeće donosi odluke većinom od najmanje 57% glasova.

Članak 8.

Mijenja se članak 8. i glasi:

Upravno vijeće obavlja funkcije utvrđene zakonom, a osobito:

- donosi Statut JAVNE VATROGASNE POSTROJBE uz suglasnost svih osnivača

- donosi opći akt o unutarnjem ustroju

- donosi opće akte JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

- donosi programe rada i razvoja JAVNE VATROGASNE POSTROJBE i nadzire njihovo izvršavanje

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu

- daje osnivačima JAVNE VATROGASNE POSTROJBE prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima

- donosi poslovnik o svome radu

- donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i statutom Ustanove

U slučaju promjene djelatnosti, odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće JAVNE VATROGASNE POSTROJBE uz suglasnost osnivača

Članak 9.

Iznad čanka 9. dodaje se podnaslov:

Zapovjednik

te se ujedno mijenja članak 9. i glasi:

Zapovjednik je poslovodno tijelo JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe u obavljanju funkcije ima ovlasti utvrđene Zakonom o vatrogastvu.

Zapovjednika JAVNE VATROGASNE POSTROJBE imenuje Gradsko poglavarstvo Grada Opatije uz suglasnost najmanje jednog Poglavarstva ostalih članova osnivača.

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za Zapovjednika utvrdit će se Statutom JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

Zapovjednik u funkciji upravljanja JAVNOM VATROGASNOM POSTROJBOM ima prava i obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim propisima, a osobito:

- organizira i vodi rad i poslovanje JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

- predstavlja i zastupa JAVNU VATROGASNU POSTROJBU

- odgovoran je za zakonitost rada JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Zapovjednik zastupa JAVNU VATROGASNU POSTROJBU samostalno, pojedinačno i bez ograničenja.

Članak 10.

Mijenja se članak 10. na način da glasi:

Zapovjednik ima zamjenika.

Zamjenik treba ispunjavati sve uvjete propisane za zapovjednika.

Zamjenika zapovjednika imenuju suglasno sva Poglavarstva osnivača.

Članak 11.

Mijenja se članak 11. i glasi:

Utvrđuje se da je Odlukom o osnivanju javne ustanove Javna Vatrogasna postrojba Grada Opatije od 08. prosinca 1999. godine ta Javna ustanova preuzela poslove i zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Rijeka, Vatrogasne postaje Opatija sukladno članku 56. Zakona o vatrogastvu, a prema zatečenoj organizaciji istih na dan početka primjene Zakona.

Utvrđuje se da se u zatečenoj organizaciji Javne Vatrogasne postrojbe na dan donošenja ove Odluke obavljaju slijedeći poslovi:

1. zapovjednik 1 zaposlenik

2. zamjenik zapovjednika 1 zaposlenik

3. vatrogasni operativni djelatnik za

opremu i tehniku 1 zaposlenik

4. voditelj smjene 4 zaposlenika

5. voditelj odjeljenja 4 zaposlenika

6. voditelj vatrogasne grupe 4 zaposlenika

7. vatrogasac vozač 1 8 zaposlenika

8. vatrogasac vozač 2 4 zaposlenika

9. vatrogasac stariji 4 zaposlenika

10. vatrogasac mlađi 4 zaposlenika

11. spremačica 1 zaposlenik.

Zaposlenici JAVNE VATROGASNE POSTROJBE OPATIJA, koja nastavlja obavljati djelatnost sukladno ovoj Odluci, preuzimaju se i raspoređuju na poslove iz prethodnog stavka sukladno rasporedu kojeg su imali na dan donošenja ove odluke.

Ukoliko osnivači utvrde da postoji potreba, novo unutarnje ustrojstvo vatrogasne postrojbe utvrdit će se u roku od 60 dana od dana donošenja procjene ugroženosti i plana zaštite od požara za područje teritorija svih jedinica lokalne samouprave - osnivača.

Članak 12.

Iznad članka 12.dodaje se novi podnaslov:

V. SREDSTVA

te se se članak 12. ujedno mijenja i glasi:

Utvrđuje se da je Grad Opatija stekao temeljem članka 57. stavak 1. Zakona o vatrogastvu vlasništvo nad Vatrogasnim domom u Opatiji s pripadajućom okućnicom na grč. 362 i grč. 198 k.o. Opatija, te z.č. 127, 136 i 137/1 sve k.o. Opatija, odnosno sve pripadajuće nekretnine na adresi Opatija, Sv. Florijana 8, kao i opremu i sredstva, slijedom čega daje JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI na korištenje dio Vatrogasnog doma koji se koristi za obavljanje vatrogasne djelatnosti, kao i opremu i sredstva u svrhu obavljanja djelatnosti.

Odnosi u pogledu korištenja prostora iz prethodnog stavka uredit će se posebnim ugovorom.

Za financiranje redovne djelatnosi JAVNE VATROGASNE POSTROJBE sredstva će obavezno osigurati osnivači u svojim Proračunima sukladno propisima i razmjerno udjelima navedenim u članku 1. ove Odluke.

Ukoliko općina Mošćenička Draga ne bude mogla osigurati ovom Odlukom predviđena sredstva razmjerno svojem učešću u osnivačkim pravima i obvezama iz članka 1. ove Odluke, Grad Opatija obvezuje se subvencionirati općinu Mošćenička Draga na način da će uplaćivati najviše 3% sredstava od ukupno predviđenih 6% koji se odnose na općinu Mošćenička Draga za svaku proračunsku godinu počem od godine donošenja ove Odluke, pod uvjetom da Općina Mošćenička Draga uredno uplati preostalih 3%. Grad Opatija i Mošćenička Draga će svake tekuće godine zaključno do 1. listopada utvrđivati mogućnost i način subvencioniranja za iduću proračunsku godinu.

Članak 13.

Članak 13. ostaje neizmjenjen, a članci 14. i 15 se brišu, te se ostali članci pomiču.

Članak 14.

Iznad dosadašnjeg članka 16. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

VI. RASPOLAGANJE S DOBITI

te se članak 16. koji postaje članak 14. ujedno mijenja i glasi:

U slučaju da JAVNA VATROGASNA POSTROJBA po završnom računu iskaže dobit u poslovnoj godini, ova dobit koristiti će se isključivo za poslovanje JAVNE VATROGASNE POSTROJBE u narednom poslovnom razdoblju.

Odluku o načinu korištenja sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi upravno vijeće JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

Članak 15.

Iznad dosadašnjeg članka 17. dodaje se novi podnaslov:

VII. NAČIN POKRIVANJA GUBITKA

te se članak 17. koji postaje članak 15. ujedno mijenja i glasi:

Gubitak JAVNE VATROGASNE POSTROJBE iskazan po završnom računu podmiruje se u narednom poslovnom razdoblju u pravilu iz redovnih prihoda, racionalizacijom poslovanja i sl.

Ako se gubitak ne može pokriti na način utvrđen u stavku 1. ovog članka osnivači će sukladno razmjerima utvrđenim u članku 1. ove Odluke učestvovati u pokrivanju iskazanog gubitka JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

Članak 16.

Iznad dosadašnjeg članka 18. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

VIII. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA IMOVINE

te se ujedno mijenja članak 18. koji postaje članak 16. i glasi:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ne može stjecati, opterećivati ili otuđivati nekretnine, bez posebne suglasnosti osnivača.

Eventualna ograničenja vezana za cenzuse pri stjecanju, otuđenju i opterećenju ostale imovine utvrditi će se Statutom JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

Zapovjednik može opterećivati ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu JAVNE VATROGASNE POSTROJBE do iznosa od 20.000,00 kn, a preko navedenog iznosa na osnovu suglasnosti Upravnog vijeća.

Članak 17.

Iznad dosadašnjeg članka 19, koji se briše, dodaje se novi podnaslov:

IX. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE USTANOVE I OSNIVAČA

a novi članak 19. koji postaje članak 17. glasi:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA je dužna Osnivačima radi usvajanja dostavljati godišnje planove rada, izvješća o radu, izvršenja planova rada, te prijedloge akata o financijskom i materijalnom poslovanju za prethodnu godinu, do 31. siječnja svake kalendarske godine.

Statutom će se po potrebi utvrditi i opći akti za čije donošenje je potrebna suglasnost osnivača.

Članak 18.

Iznad dosadašnjeg članka 20., koji se briše, dodaje se novi podnaslov:

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

a novi članak 20. koji postaje članak 18. glasi:

Osnivači su suglasni da je osnivanje JAVNE VATROGASNE POSTROJBE i obavljanje vatrogasne djelatnosti od njihovog posebnog interesa, te da će međusobne odnose vezane s time rješavati sporazumno i sa ciljem unaprijeđenja vatrogasne djelatnosti.

Svaki od osnivača može istupiti iz JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, ali prethodno mora najkasnije do 01. 09. tekuće godine za narednu proračunsku godinu, o tome izvijestiti preostale osnivače.

Osnivač može pri istupanju preuzeti (izlučiti) iz imovine Ustanove samo onaj dio imovine koji je unio u JAVNU VATROGASNU POSTROJBU nakon donošenja ove Odluke. Ukoliko bi navedeno bilo sporno, odluku o prihvaćanju izdvajanja donosi Upravno vijeće većinom od najmanje 57%.

Članak 19.

Briše se dosadašnji članak 21. koji postaje članak 19. i glasi:

U slučaju prestanka JAVNE VATROGASNE POSTROJBE masa preostale imovine dijeli se u razmjerima utvrđenim člankom 1. ove Odluke, a u skladu s tim razmjerima osnivači mogu posebnim sporazumom odlučiti o preuzimanju pojedinih stvari iz preostale imovine.

Ulog Grada Opatije u nekretninama i pokretninama evidentiran u poslovnim knjigama JAVNE VATROGASNE POSTROJBE na dan donošenja ove Odluke preuzima Grad Opatija u slučaju istupanja bilo kojeg od članova, odnosno samog Grada Opatije.

Članak 20.

Briše se dosadašnji članak 22. koji postaje članak 20 i glasi:

Dosadašnji zapovjednik JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Grada Opatije, Mladen Šćulac, osobna iskaznica broj 15262432 izdane u PP Opatija dana 20. 3. 2002. godine, nastavlja obnašati tu dužnost do isteka mandata obzirom da je imenovan na vrijeme od četiri godine.

Članak 21.

Dodaje se članak 23. koji postaje članak 21. i glasi:

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Gradska Poglavarstva osnivača odmah po donošenju ove Odluke, utvrdit će i usvojiti pročišćeni tekst ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA.

Ova Odluka zajedno s pročišćenim tekstom objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Upravno vijeće JAVNE VATROGASNE POSTROJBE će u roku od 60 dana od upisa u sudski registar ove Izmjene Odluke, usuglasiti odredbe Statuta, odnosno donijeti novi Statut Ustanove.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

dr. sc. Amir Muzur, v.r.

Klasa: 214-01/06-01/09

Ur. broj: 2156-01-02-06-2

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

Bruno Frlan, v.r.

Klasa: 214-01/06-01/9

Ur. broj: 2156-04-06-02

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOVRAN

PREDSJEDNIK POGLAVATSTVA

Emil Gržin, v.r.

Klasa: 214-01/06-01/05

Ur. broj: 2156/02-02-06-4

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

Anton Rudan, v.r.

Klasa: 214-01/06-01/01

Ur. broj: 2156/03-06-4

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=10006&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr