SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
18

17.

Na temelju stavka 1. članka 28. i stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), te članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/2002), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja i gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2004. godinu

A) OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

- opis poslova sa procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme i

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izvore sredstava za ostvarenje ovog Programa čine:

-prihodi od komunalne naknade 1.000.000,00 kn

-prihodi od komunalnog doprinosa 5.500.000,00 kn

-naknada za održavanje groblja 30.000,00 kn

-naknade za koncesije 40.000,00 kn

-učešće građana u financiranju
komunalne infrastrukture 800.000,00 kn

-prihodi Proračuna Općine
Malinska-Dubašnica 3.137.000,00 kn


UKUPNO: 10.507.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka se raspoređuju za sljedeće namjene:

-za održavanje komunalne
infrastrukture 3.365.000,00 kn

-za građenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture 7.142.000,00 kn


UKUPNO 10.507.000,00 kn

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava s opsegom održavanja komunalne infrastrukture za realizaciju detaljno je opisan u glavi B) ovog Programa dok terminski plan izvođenja radova utvrđuje Općinsko Poglavarstvo sukladno prilivu sredstava u proračun.

Članak 5.

Raspored i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je detaljno opisan u glavi C) ovog Programa. Terminski plan izvođenja radova utvrđuje Općinsko Poglavarstvo sukladno prilivu sredstava u proračun.

B) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2004. GODINI

Članak 6.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu, čini:

1. Čišćenje javnih površina 350.000,00 kn

2. Održavanje javnih i prometnih površina 565.000,00 kn

3. Održavanje groblja 350.000,00 kn

4. Javna rasvjeta 630.000,00 kn

5. Održavanje plaža i obale 1.300.000,00 kn

6. Protupožarni putovi 100.000,00 kn

7. Zaštita okoliša 70.000,00 kn


UKUPNO: 3.365.000,00 kn

1. ČIŠĆENJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Pod čišćenjem javno-prometnih površina se podrazumijeva:

- pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno),

- uklanjanje smeća sa divljih deponija,

- pražnjenje košarica za smeće,

- nabavka i postava kontejnera i košarica za smeće i sl.


UKUPNO:350.000,00 kn

2. REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod redovnim održavanjem javnih i prometnih površina se podrazumijeva sljedeće:

- tekuće održavanje zelenih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta (jalovina , čišćenje, ograđivanje kontejnera i sl.),

- održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije,

- sanacija potpornih i obložnih zidova, ograda i sl.,

- postavljanje »ležećih policajaca«

- održavanje i čišćenje slivnika,

- uništavanje nepoželjne vegetacije uz prometnice,


UKUPNO:565.000,00 kn

3. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA

Osim redovnog održavanja groblja koji je reguliran posebnim ugovorom o održavanju i čišćenju, u 2004. godini se planira sljedeće:

-Redovno održavanje i čišćenje groblja 30.000,00 kn

-Program odbora Novog groblja
u Bogovićima 170.000,00 kn

-Program odbora groblja Sv.Apolinara 50.000,00 kn

-Program odbora groblja u Miholjicama 100.000,00 kn


UKUPNO:350.000,00 kn

4. JAVNA RASVIJETA

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

-Utrošak električne energije javne
rasvjete 330.000,00 kn

-Održavanje uređaja i opreme javne
rasvjete 150.000,00 kn

-Proširenje javne rasvjete 150.000,00 kn


UKUPNO:630.000,00 kn

Na stavci proširenje javne rasvjete, u 2004. godini se planira postavljenje rasvjetnih tijela na slijedećim lokacijama:

- Od Pavusa prema Kremenićima

- Od raskrsnice u Milčetićima u pravcu Krka

- Od centra Malinske prema hotelu Malin - zamjena

- Vantačići - Porat (Žubra)

- Sv.Vid (prema Velimiru)

- Barušići (prema kapeli Sv.Pavla)

- Karinovo

- Malinska - zaobilaznica

- Podlokvić

- Lina Bolmarčića

- Porat (Rudina)

- Lišina (Vantačići)

- Prema pojedinačnim zahtjevima

5. ODRŽAVANJE PLAŽA

Program održavanja plaža i obale u 2004. godini obuhvaća:

5.1 Tekuće održavanje morske obale

- dohranjivanje plaža pijeskon,

- postavljanje rukohvata, ograda i dr.,

- održavanje uređaja i opreme na plažama,

- čišćenje udaljenih uvala na području Općine


UKUPNO:200.000,00 kn

5.2 Pojačano održavanje morske obale

- uređenje plaža i sunčališta,

- radovi na uređenju obalnog puta,

- uređenje prilaza moru, potpornih zidova i sl.


UKUPNO:1.000.000,00 kn

5.3 Postavljanje kemijskih WC-a 100.000,00 kn

6. PROTUPOŽARNI PUTEVI

Aktivnosti prema programu udruge stočara 100.000,00 kn

7. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Prema Programu poduzeća Dezinsekcija 70.000,00 kn

C) PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2004. GODINI

Članak 7.

Sredstva namijenjena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini predviđena su u iznosu od 7.142.000,00 kn, a namijenjena su za slijedeće namjene:

1. VODOVOD - KANALIZACIJA 1.700.000,00 kn

Program izgradnje i proširenja kanalizacijskog i vodovodnog sustava Općine provodi se kroz komunalno poduzeće Ponikve d.o.o. iz Krka. U 2004. godini planirana je izgradnja kanalizacijskog i vodovodnog sustava:

. Kvarnerska i spojne ulice do zaobilaznice - izgradnja kanalizacije i postavljanje novih vodovodnih instalacija,

. nastavak izgradnje kanalizacijskog i vodovodnog sustava u Dubašljanskoj ulici od centra do skretanja za Ulicu Miroslava Krleže,

. Kanalizacijska i vodovodna mreža u Ulici Joakima Tončića,

. nastavak izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže u Ulici Kralja Tomislava prema Riječkoj ulici

. Ostali radovi na proširenju kanalizacijske i vodovodne ulične mreže prema zahtjevima građana a sukladno naplati komunalnog doprinosa i učešća građana u financiranju izgradnje infrastrukture.

2. KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 400.000,00 kn

Program vodoopskrbe otoka Krka provodi komunalno poduzeće ponikve d.o.o. iz Krka prihvaćen od otočnih općina i Grada Krka. Financira se kroz namjensko povećanje cijene vode (investicijska kuna). Projekti koji se financiraju iz Programa su izgradnja magistralnih vodovoda, vodosprema, dovođenje pitke vode iz riječkog vodovoda, dovođenje vodovoda u Dobrinjštinu i Šoto vento, gradnja nove crpne postaje na jezeru Ponikve, radovi na bušotinama za vodu (Baška i Stara Baška).

3. KANALIZACIJA - KREDIT 250.000,00 kn

Zajam za nabavku opreme za mreže kanalizacije Malinske temeljem ugovora sa trgovačkim društvom Hrvatske vode iz 1999. godine. Ukupni iznos kredita iznosio je 1.990.000,00 kn. Kredit se isplaćuje prema otplatnom planu u osam jednakih polugodišnjih rata.

4. OTKUP ZEMLJIŠTA 800.000,00 kn

Obuhvaća otkup zemljišta koje Općina otkupljuje za vlastite potrebe - izgradnja novih ulica, proširenje postojećih, proširenje i formiranje novih parkova, proširenje groblja, tereni za smještaj objekata komunalne infrastrukture i otkup zemljišta za ostale javne potrebe.

5. IZGRADNJA ELEKTRO MREŽE 300.000,00 kn

Aktivnost se odnosi na sufinanciranje izgradnje elektro mreže koju izvodi poduzeće HEP d.d. Kod proširenja mreže Općina sudjeluje u iskopu kanala koji se koristi i za polaganje ostale infrastrukture (voda, kanalizacija, odvodnja i dr.). U 2004. godini HEP planira postavljanje novih elektro vodova od Milovčića do Novog naselja i od skretanja za Haludovo do hotela Tamaris. Preostala sredstva koriste se za razvoj ulične mreže prema potrebama građana

6. CESTE 1.092.000,00 kn

U 2004. godini planirani su radovi na pojačanom uređenju slijedećih javno-prometnih površina:

- Rekonstrukcija Dubašljanske ulice

- Rekonstrukcija (dovršetak) raskrsnice u Milčetićima

- Rekonstrukcija (sanacija) spoja od Šepića do magistralne ceste

- Rekonstrukcija ceste Vantačići-Porat

- Cesta Markat - zaobilaznica

- Spoj Primorske ulice sa zaobilaznicom

- Asfaltiranje ulica u Žgombićima

- Asfaltiranje ulica u Kremenićima

- Asfaltiranje Prhovićeve ulice u Vantačićima

- Asfaltiranje odvojka Dubašljanske ulice

- Asfaltiranje odvojka ulice Novo naselje

- Asfaltiranje odvojka u Milčetićima (od raskrsnice prema Krku - odvojak na desnu stranu)

- Asfaltiranje u Primorskoj ulici - odvojak

- Asfaltiranje ulice na Pavusu - odvojak

- Porat (Rudina) asfaltiranje početka ceste prema Dvoranima

- Joakima Tončića (proširenje i potporni zid na kraju ulice)

- Milovčići (prva ulica desno)

- Sv.Vid - odvojak

- Asfaltiranje odvojka kraj trgovine u Sv. Vidu

- Asfaltiranje u ulici Ljudevita Gaja

- Asfaltiranje ulice u Maršićima

- Asfaltiranje ulice Matijaševo u Vantačićima

- Asfaltiranje spoja ul. Petrlini i zaobilaznice

- Asfaltiranje ceste od Strilčića do magistralne ceste (Grba)

7.GEODETSKO-KATASTARSKI
POSLOVI100.000,00 kn

8. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 500.000,00 kn

9. KAPITALNI PROJEKTI - HBOR 2.000.000,00 kn

Projekti koji se financiraju iz sredstava poreza na dohodak koje je država ustupila jedinicama lokalne samouprave za kapitalne projekte. U 2004. godini aktivni će biti projekti:

. nastavak izgradnje zaobilaznice Malinske (Sv. Vid) - u 2003. godini ugovoren je i realiziran otkup zemljišta a u 2004. godini planira se početak radova,

. program vodoopskrbe otoka Krka - nositelj Ponikve d.o.o. (u 2004. godini aktivni će biti projekti dovođenja vode sa kopna, izgradnja crpne stanice na jezeru Ponikve, vodoopskrba Dobrinjštine, istraživački radovi na bunarima i dr.) i

. izgradnja školske sportske dvorane

D) ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. siječnja, 2004. godine. U slučaju stvaranja mogućnosti osiguranja sredstava za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznad mogućnosti utvrđenih ovim Programom, Općinsko vijeće će donijeti posebne odluke o izgradnji pojedinih objekata i uređaja a u skladu sa očekivanim sredstvima. Program će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/2

Urbroj: 2142/05-03-15

Malinska, 18. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr