SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD RIJEKA
77

86.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02,13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje dugom te imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Poglavarstva Grada (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od gradske nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Grada.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i primljeni krediti te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2004. do 2006. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, i to: tijelima gradske uprave, ustanovama kojima je Grad osnivač (u daljnjem tekstu: ustanove Grada), osnovnim školama kojima se financiraju decentralizirane funkcije (u daljnjem tekstu: osnovne škole), mjesnim odborima te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

U okviru razdjela 04-Glava 1, 06-Glava 1 i 09-Glava 1, osigurana su sredstva za rashode tijela gradske uprave po pojedinim programima, projektima i aktivnostima, a u ostalim Glavama unutar pojedinog razdjela osigurana su sredstva za krajnje korisnike.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Članak 5.

Odjel gradske uprave za financije obvezan je, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti sva tijela gradske uprave o odobrenim sredstvima u Proračunu, a tijela gradske uprave obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike za koje su određena kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici - ustanove Grada, osnovne škole i mjesni odbori, za koje su sredstva planirana u posebnim glavama, obvezni su dostaviti proračunski nadležnim tijelima gradske uprave svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu i izrađene po mjesecima za cijelu godinu, u roku od narednih 15 dana.

Tijela gradske uprave obvezna su Odjelu gradske uprave za financije dostaviti zajednički financijski plan svih korisnika Proračuna za koje su nadležna, izrađen po mjesecima za cijelu godinu, u narednih osam dana.

Odjel gradske uprave za financije izrađuje mjesečne planove za izvršavanje Proračuna na temelju kojih planira likvidnost Proračuna u skladu s novčanim tijekom Proračuna.

Članak 6.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih dodjela proračunskim korisnicima, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Pri utvrđivanju mjesečnih dodjela korisniku Proračuna, Odjel gradske uprave za financije polazi od visine sredstava utvrđenih u godišnjim i mjesečnim financijskim planovima proračunskih korisnika te usklađuje zahtjeve iz mjesečnih financijskih planova s planiranom likvidnosti Proračuna i izvršava mjesečnu dodjelu proračunskim korisnicima.

Manje dodijeljena sredstva u odnosu na financijski plan za tekući mjesec raspoređuju se u slijedeće razdoblje.

Članak 7.

Odjel gradske uprave za financije izvještava tijela gradske uprave koja su nositelji sredstava na pojedinom razdjelu o dodjeli sredstava najmanje 10 radnih dana prije početka razdoblja na koje se dodjela odnosi, a tijela gradske uprave o istom izvještavaju krajnje korisnike.

O nepoštivanju propisanih dodjela od strane proračunskih korisnika Odjel gradske uprave za financije dužan je izvijestiti Gradonačelnika.

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku o izvršavanju dodijeljenih sredstava koja je u suprotnosti sa Zakonom o proračunu ili Proračunom.

Članak 8.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.

Odjel gradske uprave za financije izvršava Proračun i o tome izvještava Poglavarstvo.

Pročelnici odjela gradske uprave te čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna, nalogodavci su za izvršenje svoga dijela Proračuna i odgovorni su za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Tijela gradske uprave odgovorna su za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima donesenim na temelju zakona te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Pravne osobe - proračunski korisnici odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka u okviru svoje nadležnosti te za izvršavanje svih rashoda u skladu s odobrenim namjenama.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 9.

U Proračunu su utvrđena sredstva za Proračunsku zalihu u iznosu od 500.000,00 kuna.

O sredstvima Proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa od 20.000,00 kuna odlučuje Gradonačelnik.

O sredstvima Proračunske zalihe iznad pojedinačnog iznosa iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Poglavarstvo.

Članak 10.

Gradonačelnik mjesečno izvještava Poglavarstvo o korištenju Proračunske zalihe iz članka 9. ove Odluke.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava Proračunske zalihe iz članka 9. ove Odluke.

Sredstva Proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 11.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi s osnova kamata po tražbinama pojedinih tijela gradske uprave, uplaćuju se na jedinstveni račun prihoda Proračuna.

V. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 12.

Prihodi koje proračunski korisnici - ustanove Grada i osnovne škole ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovoga članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi iz stavka 1. ovoga članka isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski nadležna tijela gradske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovoga članka.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati proračunski nadležna tijela gradske uprave.

Članak 13.

Namjenski prihodi iz članka 12. stavka 1. ove Odluke koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, osim onih prihoda koje proračunski korisnici ostvare vlastitom djelatnošću, prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu.

O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odluku donosi tijelo upravljanja, odnosno čelnik proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano, po godišnjem obračunu financijskog plana.

Članak 14.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Članak 15.

Prihodi što ih mjesni odbori ostvare obavljanjem djelatnosti, iz donacija i drugih izvora, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Mjesni odbori mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa naplaćenih prihoda.

VI. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 16.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik tijela gradske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave.

Isplata sredstva za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama Grada, osnovnim školama i mjesnim odborima, izvršava se prijenosom na njihov račun temeljem naloga za prijenos sredstava koji izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave, a supotpisuje pročelnik Odjela gradske uprave za financije.

Članak 17.

Zahtjev za isplatu sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 18.

Proračunskim korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima.

Članak 19.

Poglavarstvo Grada utvrđuje visinu bruto vrijednosti boda za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Poglavarstvo Grada utvrđuje visinu bruto osnovice za obračun plaća dužnosnika.

Poglavarstvo Grada utvrđuje visinu bruto plaće voditelja ustanova Grada.

Članak 20.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti, naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada Rijeke, isplaćivat će se temeljem odluka Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Ureda Grada.

Članak 21.

Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 22.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel gradske uprave za financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela gradske uprave u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 23.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Odjel gradske uprave za financije, a potpisuje gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Odjelu gradske uprave za financije.

VII. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 24.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna bila nezakonita i /ili neopravdana, proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstava u Proračun.

Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili Proračunu, inspektor unutarnjeg nadzora dužan je donijeti odluku o povratu sredstava u Proračun.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 25.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

IX. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 26.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Gradonačelnik na temelju odluke Poglavarstva kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2004. godine.

X. OTPIS DUGOVA

Članak 27.

Uz suglasnost Poglavarstva, gradonačelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug Gradu do visine od 30.000,00 kuna, ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

Pod dugom iz stavka 1. ovoga članka ne podrazumijeva se dug Gradu s naslova obveznih davanja.

XI. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM GRADA

Članak 28.

Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje poslova iz svog djelokruga rada, sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Pročelnik tijela gradske uprave mora imovinom upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Odjel gradske uprave za financije.

Članak 29.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Odjelu gradske uprave za financije.

Pročelnici tijela gradske uprave koji upravljaju imovinom Grada dužni su Odjelu gradske uprave za financije dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

XII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 30.

Grad se, u 2004. godini, može zadužiti isključivo za investicije (kapitalne projekte) sukladno pozitivnim propisima do iznosa od 60.840.000,00 kuna, utvrđenog u Računu financiranja Proračuna.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i javna ustanova čiji je osnivač Grad, može se zadužiti samo uz suglasnost Grada, sukladno pozitivnim propisima i općim aktima Grada.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 2. ovoga članka, sukladno pozitivnim propisima i općim aktima Grada. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Grad ima odlučujući utjecaj na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva do visine i pod uvjetima koje svojom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

XIII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 31.

Proračun i proračunski korisnici - ustanove Grada, osnovne škole i mjesni odbori primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela gradske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavka 1. ovoga članka obvezna su prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća, te ih dostaviti Odjelu gradske uprave za financije.

Članak 32.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje gradskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljat će se u Odjelu gradske uprave za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Odjelu gradske uprave za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, Odjel gradske uprave za financije o tome će izvijestiti gradonačelnika i inspektora unutarnjeg nadzora.

XIV. PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 33.

U Uredu Grada obavlja se proračunski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.

Inspektor unutarnjeg nadzora provodi postupak proračunskog nadzora proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika te nadzor namjenskog trošenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz Proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika te nadzor namjenskog korištenje kreditnih sredstava za koje je Grad dao jamstvo.

Ako inspektor unutarnjeg nadzora pri obavljanju nadzora utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, donijet će odluku o povratu sredstava u Proračun.

Ako inspektor unutarnjeg nadzora pri obavljanju nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj, u zapisniku o obavljenom nadzoru utvrđuje nepravilnosti.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su inspektoru unutarnjeg nadzora omogućiti uvid u računovodstvene, financijske i ostale dokumente potrebne za provođenje unutarnjeg nadzora.

Na postupak proračunskog nadzora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Zapisnik o obavljenom nadzoru i odluku o povratu sredstava u proračun, inspektor unutarnjeg nadzora dostavlja Gradonačelniku.

XV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 34.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka Poglavarstvo može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 35.

Poglavarstvo može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Odjela gradske uprave za financije, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 10% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Poglavarstvo je dužno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće.

Članak 36.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2004. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2004. godini rashodi su Proračuna za 2004. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2003. godinu.

XVI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/135

Ur. broj: 2170-01-10-03-3

Rijeka, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=49&mjesto=51000&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr