SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA LOPAR
181

13.

Temeljem članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 18. Statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2006. godine donjelo je

ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, obveznici, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Lopar i to:

- naselja s izgrađenim i neizgrađenim građevnim zemljištem u Općini Lopar u kojima se plaća komunalna naknada,

- područje zona u Općini Lopar,

- koeficijent zone (Kz) za pojedine zone,

- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

- nekretnine važne za Općinu Lopar koje se potpuno ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se u naselju u kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama.

U smislu prethodnog stavka ovog članka, u svim naseljima na području Općine Lopar plaća se komunalna naknada.

Članak 3.

Građevnim zemljištem u smislu ove Odluke smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja u Općini Lopar, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, sportske ili druge namjene.

Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište iz stavka 1. ovog članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Članak 4.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Lopar. Sredstva komunalne naknade namjenjana su za financiranje obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3. održavanje javnih površina

4. održavanje nerazvrstanih cesta

5. javna rasvjeta

6. održavanje groblja i krematorija.

Komunalna naknada može se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture koji se donosi za svaku kalendarsku godinu u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom iz stavka 3. ovog članka obvezatno se utvrđuje:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Poglavarstvo Općine Lopar dužno je do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 3. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Iznos naplaćene komunalne naknade u visini od 40% uložiti će se u uređenje komunalne infrastrukture na teritoriju onog MO gdje je komunalna naknada ubrana, a prema Programu koji će usvojiti Općinsko poglavarstvo.

II. OBVEZNICI KOMUNALNE NAKNADE

Članak 5.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

1. stambenog prostora

2. poslovnog prostora

3. garažnog prostora

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

5. neizgrađenoga građevnog zemljišta.

III. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine od posebnog interesa za Općinu Lopar, u skladu sa člankom 20. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

U smislu navedene odredbe Zakona određuje se oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade za slijedeće objekte:

- objekti predškolskog obrazovanja, sa pripadajućim zemljištem,

- sakralni objekti,

- povjesni i spomenički objekti, sa pripadajućim zemljištem,

- objekti športskih klubova, neprofitnih, kulturnih i ostalih udruga sa pripadajućim zemljištem,

- objekti ostalih javnih ustanova (Pučko otvoreno učilište, DVD-i, Crveni križ i dr.),

- ostali objekti koji služe za zadovoljenje društvenih potreba i komunalnog standarda (mrtvačnica, objekti komunalne infrastrukture i sl.),

- ostali objekti, prostori i zemljišta u vlasništvu Općine Lopar.

Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi i ostali objekti koje odredi Poglavarstvo Općine Lopar posebnom odlukom.

Izuzetno, od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, komunalna naknada se plaća za prostore koje korisnici odnosno vlasnici daju u zakup ili podzakup drugačijeg vida namjene.

Članak 7.

Odlukom Općinskog poglavarstva mogu se privremeno u potpunosti ili djelomično osloboditi plaćanja komunalne naknade obveznici na čijoj je nekretnini, usljed elementarne nepogode ili druge nezgode, nastala šteta.

U pojedinim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade osobama koje ostvare pravo na socijalnu pomoć sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar.

Članak 8.

Za manje ostvarene prihode od komunalne naknade za subjekte koji se u potpunosti ili privremeno oslobađaju od plaćanja komunalne naknade sukladno članku 6. i 7. ove Odluke osigurati će se razlika sredstava u Proračunu Općine Lopar.

IV. VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.

Visinu komunalne naknade određuje se ovisno o:

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina,

- vrsti nekretnine iz članka 5. ove Odluke.

Članak 10.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine« br. 40/97).

Korisna površina iz stavka 1. ovog članka određuje se primjenom točke 3.3 norme HRN U.C2.100.

Pri utvrđivanju korisne površine tavanskih ili mansardnih stanova odnosno stanova s kosim pogledom, uz elemente za izračun korisne površine prema normi iz stavka 2. ovog članka, primjenjuju se i ovi koeficijenti:

- tlorisne površine prostorija ili dijelova

prostorija s visinom do 1 m koeficijent 0,00

- tlorisne površine prostorija ili dijelova

prostorija s visinom od 1 do 2 m koeficijent 0,50

- tlorisne površine prostorija ili dijelova

prostorija s visinom većom od 2 m koeficijent 1,00.

Za građevno zemljište komunalna naknada se obračunava po jedinici stvarne površine.

Članak 11.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2,

2. koeficijenta zone (Kz),

3. koeficijenta namjene (Kn).

Članak 12.

Vrijednost boda (B) određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Lopar do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Lopar.

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijed

nost boda se ne mijenja, iznimno za 2007.g. do kraja prosinca 2006.g., odrediti će se vrijednost boda.

Članak 13.

Nekretnine na području Općine Lopar svrstavaju se u jednu zonu i to:

I. ZONA: obuhvaća naselja i djelove naselja Općinskog karaktera opremljena pristupnim cestama, objektima za distribuciju električne energije i objektima javne rasvjete, vodovodom i kanalizacijom, te mrežom telefonske komunikacije: naselje Lopar.

II. ZONA: obuhvaća naselja djelomično opremljena pristupnim cestama, objektima za distribuciju električne energije i objektima javne rasvjete, te djelomično vodovodnom mrežom: Goli otok i Sv. Grgur.

III. ZONA: obuhvaća naselja djelomično opremljena pristupnim cestama, te objektima za distribuciju električne energije: Gospodarska zona Sorinj.

Članak 14.

Kooeficijenti zona (Kz) su:

- za I. zonu Kz = 1,00

- za II. zonu Kz = 0,85

- za III. zonu Kz = 0,50

Članak 15.

Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 5. ove Odluke i iznosi za:

I. STAMBENI PROSTOR

1. stambeni prostor 1,00

2. garažni i pomoćni prostor 1,00

3. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

II. UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

1. hotel 6,00

2. restorani, gostione i konobe 8,00

3. ostali ugostiteljski objekti 10,00

4. kupališta s naplatom, autokampovi 2,00

5. suhe marine, površine za zimovališta 3,00

III. OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI

1. zlatari i filigrani 10,00

2. parkirališta s naplatom 4,00

3. proizvodne djelatnosti 3,00

4. izdvojeni skladišni prostor 2,00

5. trgovine 7,00

6. ostale uslužne djelatnosti 5,00

7. ostale poslovne djelatnosti 7,00

IV. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. škole 2,00

2. domovi zdravlja i bolnice 3,00

3. liječničke i zubarske ordinacije 3,00

V. SPORTSKI TERENI I IGRALIŠTA

1. sportski tereni i igrališta 1,00

VI. NEPROFITNE DJELATNOSTI

1. prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00

Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti iz točke II., III. i IV. ovog članka koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene koiji je određen za poslovni prostor.

Članak 16.

Komunalna naknada za stambeni prostor koji se koristi kao poslovni prostor obračunava se kao poslovni prostor.

Članak 17.

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade na može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Lopar.

Članak 18.

Obveznici komunalne naknade za prostore iz stavka 1. članka 17. ove Odluke mogu zatražiti izmjenu rješenja u roku od 30 dana od primitka rješenja.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka mjesečna visina komunalne naknade utvrdit će se primjenom kriterija propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 19.

Obveznici komunalne naknade za prostore iz stavka 2. članka 17. ove Odluke mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi ukoliko bi utvrđena visina godišnje komunalne naknade bila veća od 1,5% njihovog ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarene za taj prostor.

Izmjena rješenja iz stavka 1. ovog članka može se zatražiti u roku od 30 dana od primitka rješenja, uz predočenje dokaza o ostvarenom godišnjem prihodu u prethodnoj godini.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, mjesečna visina komunalne naknade odredit će se u visini 1/12 iznosa koji predstavlja 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarene u tom hotelu, apartmanskom naselju ili autokampu.

V. UTVRĐIVANJE I NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 20.

Obveza plaćanja komunalne naknade, iznos komunalne naknade, način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Rješenjem se utvrđuje visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade.

Ako se na osnovi Odluke Općinskog vijeća Općine Lopar mijenja visina komunalne naknade, jedinstveni upravni odjel za komunalni sustav dužan je za kalendarsku godinu, a do 31. ožujka tekuće godine donijeti novo rješenje.

Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 20. u mjesecu za protekli mjesec.

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar.

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana po primitku rješenja, nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije (Županijski

zavod za održivi razvoj I prostorno planiranje, Splitska 2/1 u Rijeci).

Članak 21.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana sljedećeg mjeseca u kojem je omogućeno korištenje objekta ili zemljišta.

Komunalna naknada plaća se u korist proračuna Općine Lopar.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi iz stavka 5. članka 20. kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01-01

Ur. broj: 2169/02-01-06-10

Lopar, 23. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=480&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr