SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
13

10.

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu financiranja mjesnih odbora
na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina), kriteriji za određivanje visine sredstava koja se osiguravaju u proračunu Općine za mjesne odbore i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na mjesne odbore.

Članak 2.

Financijska sredstva za djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz:

- proračuna Općine,

- sredstava koja mjesni odbor ostvari svojom aktivnošću,

- pomoći, donacija i drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 3.

Svakom mjesnom odboru osiguravaju se u proračunu Općine financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje.

Sredstva iz prethodnog stavka ovoga članka mjesni odbor može koristiti za aktivnosti mjesnog odbora.

Članak 4.

Osim sredstava iz članka 3. ove Odluke, mjesni odbor može ostvariti sredstva iz proračuna Općine na osnovi prihvaćenih programa mjesnog odbora.

Članak 5.

Za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) koje donosi vijeće mjesnog odbora, osiguravaju se u proračunu Općine sredstva u visini 500stvarenih sredstava komunalne naknade na području pojedinog mjesnog odbora u prethodnoj godini.

Članak 6.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete iz članka 5. ove Odluke na području mjesnog odbora za svaku kalendarsku godinu donosi Općinsko vijeće.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje nadležni upravni odjel Općine.

Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine prema prijedlogu nadležnog upravnog odjela.

Članak 7.

Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan i godišnji obračun.

Vijeće mjesnog odbora dužno je uz godišnji obračun dostaviti Općinskom poglavarstvu i izvješće o radu.

Članak 8.

Nadzor nad zakonitošću financijskog poslovanja i utroška novčanih sredstava mjesnih odbora obavlja Općinsko poglavarstvo.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu PGŽ.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2142/05-03-10

Malinska, 1. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=48&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr