SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

90.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 24. Statuta Općine Malinska - Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 7/21) , a po prethodno ishođenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/62, URBROJ: 2170-03-08/3-23-3 od 14. studenog 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. donosi:

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja
Bogovići (dio GPN-2)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2), dalje u tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis potrebnih stručnih podloga za izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi za izradu te izvori financiranja Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2), dalje u tekstu: Plan.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04, 148/10 - prestao važiti i 9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe detaljnog sagledavanja načina uređenja i korištenja dijela građevinskog područja naselja Bogovići (GP-2). Planom će biti potrebno utvrditi uvjete i način gradnje te osnovnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture te način spajanja na izgrađeni dio naselja, uz propisivanje mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana odnosi se na dio građevinskog područja Bogovići (GP-2), a utvrđen je Prostornim planom uređenja PPUO Malinska-Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 13/04, 14/06, 38/09-pročišćeni tekst, 9/13, 5/17, 33/18, 18/19, 9/23 i 15/23-pročišćeni tekst).

Površina obuhvata Plana iznosi približno 25 ha, a stvarna površina utvrdit će se u skladu s geodetskom podlogom koja će se izraditi za potrebe izrade ovog Plana.

IV. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata Plana predstavlja danas djelomično izgrađeni, ali većim dijelom neizgrađeni, uređeni i neuređeni dio građevinskog područja naselja Bogovići (GP-2).

Teren je u blagom padu prema sjeveru i sjeverozapadu, odnosno prema moru. Veći dio planskog područje zauzimaju šumske i neobrađene poljoprivredne površine.

Na području obuhvata Plana nema zaštićenih niti za zaštitu predloženih dijelova prirodne baštine. Također, područje obuhvata Plana nalazi se izvan područja Ekološke mreže.

Sjeverozapadni dio obuhvata plana dio je Kulturnopovijesne cjeline naselja Bogovići upisane u registar kulturnih dobara pod brojem Z-7287.

Područje obuhvata nalazi se unutar prostora ograničenja zaštićenog obalnog područja mora (ZOP).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Izradi Plana pristupa se iz razloga utvrđenih u članku 4. ove Odluke.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNOG RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade – Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska - Dubašnica, sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu prostornih planova.

XIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

- MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb,

- MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, Užarska 26, Rijeka,

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova civilne zaštite, Protupožarna inspekcija, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA, Riva 10, 51 000 Rijeka,

- JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka,

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA,Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,Riva 10/I, 51000 Rijeka,

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle IX/9, 51000 Rijekam,

- HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

- HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3 , Rijeka,

- Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeći rokovi za izradu pojedinih faza u postupku izrade Plana:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima: 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada analize zahtjeva: 20 dana od dostave sve potrebne dokumentacije i zahtjeva za izradu Plana stručnom izrađivaču,

- izrada Preliminarne koncepcije: 50 dana od predaje analize zahtjeva nositelju izrade,

- izrada Nacrta prijedloga plana: 60 dana od očitovanja nositelja izrade na preliminarnu koncepciju,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave: 5 dana od utvrđivanja istog od strane općinskog načelnika,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana: 5 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi od strane nositelja izrade,

- izrada Konačnog prijedloga plana: 5 dana od utvrđivanja istog od strane općinskog načelnika,

- dostavljanje završnih elaborata Plana: 15 dana od donošenja plana na Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica,

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Malinska-Dubašnica.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-03/23-01/24

URBROJ: 2170-26-01-23-26

Malinska, 14.12.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51511&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr