SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 49. Petak, 22. prosinca 2023.
GRAD OPATIJA

95.

Na temelju čl. 113 st. 1, čl. 86 st. 3 te čl. 60 st. 4 Zakona o prostornom ure­đenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21), a po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije KLASA: 351-01/23-04/90, URBROJ: 2170-03-08/4-23-6 od 8. prosinca 2023. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije na 24. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU O IZRADI

IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OPATIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 01/07, 56/12, 4/16, 8/16-proč.tekst,10/21 i 05/22-proč. tekst), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

III. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA

PLANA, CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 3.

Razlozi izrade Izmjene i dopune plana su sljedeći:

• utvrđivanje lokacije i definiranje uvjeta za građenje za građevinu Azil za životinje,

• utvrđivanje lokacije za kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad te definiranje uvjeta za građenje navedenih građevina

• ispitivanje i provjera modela poticane gradnje za građane Opatije

• provjera i verifikacija opsega javnih urbanističkih i arhitektonskih natječaja

• ažuriranje Plana prema zahtjevima nadležnih tijela i izmjenama zakonskih i podzakonskih akata

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat izmjena i dopuna Plana jednako je obuhvatu važećeg Prostornog plana uređenja Grada Opatija.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA

I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Opatijski prostor bilježi snažan investicijski zamah za koji je potrebno osigurati odgovarajući planski okvir. Potrebno je osigurati dodatne mjere zaštite prostora za sve vrste zahvata.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA I DRUGIH

DOKUMENATA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana koristit će se raspoloživa dokumentacija pro­stora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima te raspoloživa doku­mentacija Nositelja izrade Izmjena i dopuna Plana.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade ID Plana koristit će se Stručna podloga ID PPU i ID UPU 1 (listopad 2023.) , izrađena od ovlaštenog ureda Plan 21 d.o.o. iz Rijeke.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se na podlogama koje osigurava Nositelj izrade Izmjena i dopuna plana.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBA­JU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,

2. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

3. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

4. Ministarstvo poljoprivrede,

5. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka,

6. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci,

7. Državni zavod za zaštitu prirode,

8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,

9. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“,

10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka,

11. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

12. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,

13. HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.,

14. Hrvatski telekom d.d. Zagreb,

15. Hrvatske ceste d.o.o, Ispostava Rijeka,

16. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije,

17. Komunalac d.o.o., Opatija,

18. Liburnijske vode d.o.o., Ičići,

19. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo,

20. MUP,

21. HAKOM,

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 9.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju tijela i osobe iz prethodnog stavka pozivaju se da u roku od 15 dana dostavljaju svoje zahtje­ve za izradu Plana.

Ako zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane do­kumente.

U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ako se tijekom izrade izmjene i dopune Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i druga javnopravna tijela.

IX. PLANIRANA DINAMIKA S FAZAMA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 10.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

• dostava zahtjeva za izradu izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima –petnaest (15) dana

• izrada nacrta prijedloga izmjena i dopuna Plana za utvrđivanje prijedloga izmjene i dopune Plana za javnu raspravu – trideset (30) dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od jav­nopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Plana

• izrada prijedloga izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu – pet (5) dana od utvrđivanja prijedloga izmjena i dopuna Plana

• javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Plana u tra­janju od najmanje petnaest (15) dana

• izrada izvješća o javnoj raspravi –petnaest (15) dana od proteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijed­loga i primjedbi

• izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana - 30 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi

• utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana

• dostava pisane obavijesti sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i pri­mjedbi – osam (8) dana od utvrđivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana

• donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Pla­na na Gradskom vijeću

• izrada Plana (uvez) u roku od 7 (sedam) dana od dana objave Izmjena i dopuna Plana u službenom glasilu.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DO­PUNA PLANA

Članak 11.

Izrada izmjena i dopuna Plana financirat će se iz proračuna Grada Opatije.

XI. DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Nema drugih pitanja značajnih za izradu izmjena i dopuna plana.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 350-01/23-01/22

URBROJ: 2170-12-01/01-23-2

Opatija, 14. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2304&mjesto=10006&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr