SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

64.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21, 33/22) Općinsko vijeće Općine Lopar na 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Lopar kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

a) arhivska djelatnost

b) muzejska djelatnost

c) knjižnična djelatnost

d) nakladnička i knjižarska djelatnost

e) audiovizualna djelatnost

2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo:

a) dramska i plesna umjetnost

b) glazbena i glazbeno-scenska umjetnost

c) književnost

d) vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura

e) interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

f) digitalna umjetnost

g) kulturno-umjetnički amaterizam

3. djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom

4. transverzalna područja:

a) međunarodna kulturna suradnja i mobilnost

b) dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi

c) raznolikost kulturnih izričaja

d) poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama

e) digitalizacija u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 92.950,00 EUR, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Upravni odjel za financije i komunalni sustav te prati njihovo namjensko korištenje.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su ministarstvu nadležnom za kulturu dostaviti izvještaj o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na obrascu koji pravilnikom utvrđuje ministar nadležan za kulturu.

Članak 5.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 01. ožujka 2024. godine Upravnom odjelu za investice, prostorno uređenje i društvene djelatnosti podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/23-01/7

URBROJ: 2170-24-01-23-25

Lopar, 14. prosinca 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

PREDSJEDNIK

Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr