SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

59.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21. i 33/22.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Lopar za 2024. godinu

Članak 1.

Ovim Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar za 2024. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja i to:

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene su:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA=314.503,63 eur

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva=114.503,63 eur

- prometna signalizacija=5.000,00 eur

- održavanje potpornih zidova=60.000,00 eur

- sufinanciranje obnove županijske ceste=135.000,00 eur

Izvori: - opći prihodi i primici: =29.503,63 eur

- komunalna naknada: =165.000,00 eur

- višak iz prethodnih razdoblja: =120.000,00 eur

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET

MOTORNIM VOZILIMA=299.780,76 eur

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

- održavanje i popravak površina, te izrada i zamjena kamenih vaza, pokosa, klupa, vaza i sl.=8.295,20 eur

- održavanje objekata pomorske signalizacije =900,00 eur

- održavanje pomorskog dobra

(redovno i izvanredno) =200.000,00 eur

- čišćenje pristupa plažama i plaža od smeća

i odvoz na deponij =59.778,06 eur

- prihranjivanje pješčanih plaža=25.000,00 eur

- postavljanje i skidanje

psihološke brane na plažama =5.807,50 eur

Izvori: - opći prihodi i primici: =17.000,00 eur

- prihodi od koncesija: =109.146,00 eur

- prihodi od turističke pristojbe: =75.000,00 eur

- komunalna naknada: =15.634,76 eur

- kapitalne pomoći: =80.000,00 eur

- tekuće pomoći: =3.000,00 eur

3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE

ODVODNJE OBORINSKIH VODA=5.976,25eur

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- održavanje građevina javne odvodnje

oborinskih voda=5.976,25 eur

Izvori: - vodni doprinos: =300,00 eur

komunalna naknada: =5.676,25 eur

4. ODRŽAVANJE JAVNIH

ZELENIH POVRŠINA=88.978,28 eur

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

- košnja trave =39.920,99 eur

- hortikultura - cvjetnice, zelene površine=23.739,19 eur

- popravak i farbanje klupa i igrala =3.318,10 eur

- komunalne usluge

(potrošnja vode za javne površine)=2.000,00 eur

- uređenje igrališta

(održavanje sportskih igrališta)=20.000,00 eur

Izvori: - opći prihodi i primici: =18.000,00 eur

- prihodi od turističke pristojbe: =40.500,00 eur

- komunalna naknada: =30.478,28 eur

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA

I PREDMETA JAVNE NAMJENE=64.018,75 eur

- upravljanje sportskom dvoranom =27.500,00 eur

- održavanje igrališta kod škole

i sportskom centru=3.318,75 eur

- prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja,

te stavljanje i skidanje zastavica =5.000,00 eur

- energija (sportska dvorana)=19.000,00 eur

- materijal i dijelovi za tekuće

i investicijsko održavanje sportske dvorane =7.200,00 eur

- komunalne usluge (voda, odvoz smeća i sl.)

– sportska dvorana =2.000,00 eur

Izvori: - opći prihodi i primici: =55.522,29 eur

- komunalna naknada: =8.496,46 eur

6. ODRŽAVANJE GROBLJA

I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA=10.596,25 eur

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- održavanje i uređenje prilaza i zidova groblja=8.296,25 eur

- komunalne usluge (potrošnja vode)=300,00 eur

- održavanje mrtvačnice =2.000,00 eur

Izvori:

- naknada za korištenje grobnog mjesta: =10.596,25 eur

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE POVRŠINA=13.553,50 eur

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- održavanje javnih površina prema nalozima

kom.red. i UO-a=1.500,00 eur

- održavanje javnih površina

(manji građevinski radovi) i Eko akcije=3.300,00 eur

- održavanje i uređenje platoa oko crkve BDM=1.500,00 eur

- usluge dezinsekcije i deratizacije=3.982,00 eur

- nadzor nad DDD mjerama=1.271,50 eur

- hvatanje i zbrinjavanje napuštenih

i izgubljenih životinja=2.000,00 eur

Izvori: - opći prihodi i primici: =3.500,00 eur

- komunalna naknada: =10.053,50 eur

8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE=64.887,50 eur

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- električna energija (javna rasvjeta)=40.000,00 eur

- održavanje javne rasvjete=24.887,50 eur

Izvori: - opći prihodi i primici: =10.000,00 eur

- komunalna naknada: =54.660,75 eur

- naknada za korištenje grobnog mjesta: =226,75 eur

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =862.294,92 eura osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2024. godinu iz sredstava:

- opći prihodi i primici=133.525,92 eur

- prihodi od koncesija=109.146,00 eur

- prihodi od turističke pristojbe=115.500,00 eur

- vodni doprinos =300,00 eur

- komunalna naknada =290.000,00 eur

- naknada za korištenje grobnog mjesta =10.823,00 eur

- kapitalne pomoći=80.000,00 eur

- tekuće pomoći=3.000,00 eur

- višak iz prethodnih razdoblja=120.000,00 eur

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-02/23-01/7

UR.BROJ: 2170-24-01-23-19

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr