SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

57.

Temeljem odredbi članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21. i 33/22.) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Lopar za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti načelnika Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Načelnika) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Obrazloženja.

Opći dio Proračuna sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Općine Lopar (u daljnjem tektu: Općine) i proračunskih korisnika.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, i to: tijelima općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač (Centar za kulturu I sport Lopar), te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

Članak 4.

Upravni odjel za financije i komunalni sustav obvezan je, u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna izvijestiti upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu, a upravna tijela obvezne su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Upravni odjel za financije i komunalni sustav i Upravi odjel za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti obvezni su, u daljnjem roku od 8 dana dostaviti Odsjeku za financije financijski plan svih proračunskih korisnika za koje su nadležni.

Članak 5.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Načelnik.

Upravni odjel za financije i komunalni sustav, Odsjek za financije izvršava Proračun i o tome izvještava Načelnika.

Pročelnici upravnih odjela i voditelji odsjeka, kao i odgovorne osobe proračunskih korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje Proračuna iz svoje nadležnosti, kao i za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Odgovornost za izvršavanje proračuna podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, za izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Načelnik, pročelnici i voditelji odsjeka, te odgovorne osobe proračunskih korisnika dužni su primjenjivati fiskalna pravila Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18. i 83/23.) i osigurati učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustva financijskog upravljanja i kontrola kao i sustava nadzora i kontrole nad trošenjem proračunskih sredstava.

Članak 6.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 7.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Ako se tijekom proračunske godine ukaže potreba za izmjenama i dopunama financijskog plana proračunskog korisnika, isti ih može donijeti bez prethodne suglasnosti osnivača, ali isključivo u visini ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

U slučaju nastanka događaja iz stavka 3. ovog članka proračunski korisnik je dužan pismenim putem izvijestiti Odsjek za financije najkasnije u roku od 5 dana po isteku mjeseca u kojemu je donio izmjene i dopune financijskog plana.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski korisnici Općine Lopar izuzeti su od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u proračun, ali su dužni šestomjesečno izvještavati Odsjek za financije o ostvarenim i utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Namjenski prihodi iz članka 7. stavka 1. ove Odluke koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu.

Članak 9.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnici upravnih odjela općinske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na koje je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije, konta i programa izdaje voditelj odsjeka za financije.

Isplata sredstava za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, izvršava se prijenosom na njihov račun temeljem naloga za prijenos sredstava koji izdaje voditelj nadležnog odsjeka i voditelj odsjeka za financije.

Članak 10.

Postupak nabave roba, radova i usluga mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 11.

Proračunskim korisnicima kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima.

Članak 12.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluka Općinskog vijeća.

Članak 13.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odsjek za financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik upravnog odjela.

Članak 14.

Načelnik može na zahtjev dužnika odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga po osnovi javnih i nejavnih davanja u skladu sa Zakonskim i podzakonskim propisima, ukoliko bi se na taj način poboljšala dužnikova mogućnost otplate duga, odnosno ako bi naplata duga u cijelosti dovela do nelikvidnosti (blokade računa) dužnika.

Načelnik može otpisati u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanja Općine ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugih opravdanih razloga, u skladu s propisima.

Članak 15.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Odsjek za financije, a potpisuje načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Odsjeku za financije.

Članak 16.

Načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Načelnik je o preraspodjeli sredstava obvezan izvijestiti Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka Proračuna, predložit će se Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 17.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura, koja će se koristiti za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje načelnik i o tome izvještava Općinsko vijeće.

Članak 18.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine ili ustanovi čiji je osnivač, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduživanja Općine.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i ustanova čiji je osnivač Općina može se dugoročno zaduživati samo uz suglasnost načelnika.

Članak 19.

Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u suglasju sa Zakonom o proračunu.

Odluku o kreditnom zaduženju iz stavka 1. ovog članka donosi načelnik.

Članak 20.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti, a odluku o oročavanju sredstava donosi načelnik.

Načelnik može, sukladno zakonskim propisima, Ustanovama i društvima u vlasništvu Općini Lopar, iz likvidnih sredstava Proračuna odobriti kratkoročnu beskamatnu pozajmicu uz adekvatno osiguranje povrata pozajmice.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2024. godine.

Članak 21.

Tijela općinske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine koju posjeduju za obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada, sukladno općim aktima Općine.

Sredstva za održavanje i osiguravanje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela općinske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja voditelj odsjeka za finacije.

Članak 22.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u Upravnom odjelu za investicije, opće poslove i društvene djelatnosti, Odsjeku za opće poslove i investicije.

Voditelj odsjeka općinske uprave koji upravljaju imovinom Općine dužan je Upravnom odjelu za financije i komunalni sustav, Odsjeku za financije, dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

Članak 23.

Upravni odjel za financije i komunalni sustav izrađuje i dostavlja načelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općinskom vijeću u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Proračunski korisnici dužni su dostaviti kvartalne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje s bilješkama i ostvarenjem financijskog plana na razini osnovnog računa (peta razina računskog plana) Upravnom odjelu za financije i komunalni sustav najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za predaju navedenih izvještaja utvrđenih Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Proračunski korisnici dužni su dostaviti polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom nadležnom odsjeku općinske uprave, najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za predaju polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Trgovačko društvo kojem je Općina osnivač ili većinski vlasnik dužno je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom odsjeku općinske uprave, najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Zakonom o računovodstvu.

Članak 24.

Upravi odjel za financije i komunalni sustav ima pravo nadzora i revizije nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici obvezni su omogućiti uvid u dokumentaciju potrebnu za provođenje nadzora.

Ako se prilikom obavljanja proračunskog nadzora i revizije utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Načelnik i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 011-02/23-01/7

UR.BROJ: 2170-24-01-23-17

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr