SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

51.

Na temelju članaka 67. – 70. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21. i 33/22.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture

u Općini Lopar za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 47/22.), (u daljnjem tekstu: Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici za građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i građevina i uređaja javne namjene, groblja i krematorija i javne rasvjete su:

• opći prihodi i primici: =212.297,91 eur

• prihodi od koncesija i konc.odobrenja: =11.382,00 eur

• komunalni doprinos: =115.000,00 eur

• komunalna naknada: =63.358,00 eur

• kapitalne pomoći: =247.150,00 eur

• prihodi od prodaje nef.imovine: =75.784,73 eur

• višak iz prethodnih razdoblja: =70.000,00 eur

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI: =794.972,64 eur

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.“

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici utvrđeni u članku 1. ovih I. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

Građevine komunalne infrastrukture koje će se

graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog

područja: =0,00 eur

Građevine komunalne infrastrukture koje će se

graditi u uređenim dijelovima građevinskog

područja:=394.190,66 eur

1. NERAZVRSTANE CESTE=20.000,00 eur

1.1. Izgradnja ceste „Melak – Groblje“ =20.000,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =20.000,00 eur

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

=62.304,66 eur

2.1. Uređenje platoa i izgradnja nogostupa=28.804,66 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =11.719,16 eur

-komunalni doprinos: =17.085,50 eur

2.2. Izgradnja i opremanje dvoranskog

trga=33.500,00 eur

Izvori: -komunalni doprinos: =13.500,00 eur

-kapitalne pomoći: =20.000,00 eur

6. GRAĐEVINE I UREĐAJI

JAVNE NAMJENE=285.250,00 eur

6.1. Projekt i izgradnja dječjeg

vrtića=30.000,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =30.000,00 eur

6.2. Razvoj pametnih i održivih rješenja

i usluga=15.250,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =6.100,00 eur

-kapitalne pomoći: =9.150,00 eur

6.3. Kupnja nekretnina (zemljišta) =100.000,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =24.215,27 eur

-prihodi od prodaje nef.imovine: =75.784,73 eur

6.4. Izgradnja i opremanje polivalentne sportske

dvorane=140.000,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =26.800,00 eur

- komunalni doprinos: =10.000,00 eur

- kapitalne pomoći: =33.200,00 eur

- višak iz prethodnih razdoblja: =70.000,00 eur

7. JAVNA RASVJETA =26.636,00 eur

7.1. Proširenje javne rasvjete, elektrifikacija

i DTK mreža=6.636,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =1.636,00 eur

- komunalni doprinos: =5.000,00 eur

7.2. Proširenje i unapređenje

javne rasvjete =20.000,00 eur

Izvori: -komunalni doprinos: =20.000,00 eur

Građevine komunalne infrastrukture koje će se

graditi izvan građ. područja:=0,00 eur

Postojeće građevine infrastrukture koje će se

rekonstruirati:=400.781,98 eur

1. NERAZVRSTANE CESTE=219.469,50 eur

1.1. Izgradnja ceste „Rtić – Romotina“=39.822,50 eur

Izvori: -komunalni doprinos: =19.822,50 eur

- kapitalne pomoći: =20.000,00 eur

1.2 Izgradnja pješačke staze =28.265,00 eur

Izvori: -komunalni doprinos: =28.265,00 eur

1.3. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta=80.000,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =31.877,48 eur

- komunalna naknada: =48.122,52 eur

1.4. Sanacija šetnice=71.382,00 eur

Izvori: -prihodi od koncesija

i konc.odobrenja: =11.382,00 eur

- kapitalne pomoći: =60.000,00 eur

5. JAVNE ZELENE POVRŠINE=40.687,50 eur

5.1. Oprema za dječja igrališta=29.750,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =14.750,00 eur

- kapitalne pomoći: =15.000,00 eur

5.2. Nabava urbane opreme na javnim

površinama =10.937,50 eur

Izvori: -komunalna naknada: =10.937,50 eur

6. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE=135.000,00 eur

6.1. Energetska obnova fasade školske zgrade

i uređenje igrališta =135.000,00 eur

Izvori: -opći prihodi i primici: =45.200,00 eur

- kapitalne pomoći: =89.800,00 eur

7. JAVNA RASVJETA =4.297,98 eur

7.1. Elektroenergetski priključci

i otkup snage =4.297,98 eur

Izvori: -komunalna naknada: =4.297,98 eur

8. GROBLJA I KREMATORIJI=1.327,00 eur

8.1. Nabava opreme za mrtvačnicu =1.327,00 eur

Izvori: -komunalni doprinos: =1.327,00 eur

Rekapitulacija građenja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama iznosi:

1. Nerazvrstane ceste =239.469,50 eur

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet mot.vozila=62.304,66 eur

3. Javna parkirališta=0,00 eur

4. Javne garaže =0,00 eur

5. Javne zelene površine=40.687,50 eur

6. Građevine i uređaji javne namjene=420.250,00 eur

7. Javna rasvjeta =30.933,98 eur

8. Groblja i krematoriji na grobljima =1.327,00 eur

9. Građevine namijenjene obavljanju

javnog prijevoza=0,00 eur

UKUPNO:=794.972,64 eur“

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva za ostvarivanje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =794.972,64 eura osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2023. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća Općine Lopar.“

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/23-01/7

UR.BROJ: 2170-24-01-23-8

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr