SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

46.

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (,,Narodne novine', broj 92/10 i 114/22), Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Lopar od kolovoza 2019. godine, broj 1/24-10-16-PUP, Zaključak o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije od 18. veljače 2020. godine, Klasa: 021-05/20-01/01, Ur.Broj: 2169/02-01-20-04 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 04/20), Plana zaštite od požara za Općinu Lopar od studenog 2019. godine, 1/24-10-16-PZP, Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Lopar od 18. veljače 2020. godine, Klasa: 021-05/20-01/01, Ur.broj: 2169/02-01-20-03 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 04/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 20. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Lopar za 2024. godinu

I.

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Lopar za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: ,,Plan').

II.

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Lopar potrebno je u 2024. godini provesti sljedeće mjere:

1. Općina Lopar je dužna imati usvojenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara (,,Narodne novine', broj 92/10 i 114/22) i člankom 5. Pravilnika o planu zaštite od požara (,,Narodne novine', broj 51/12) te ih u propisanim rokovima usklađivati s novonastalim uvjetima.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2. Općina Lopar problem zaštite od požara zelenih površina treba rješavati kroz planiranje sredstava na nivou Općine za održavanje lokaliteta kojima ne gospodari Šumarija, a poglavito parkovima, površinama pod borovom kulturom i mjesta gdje je opće poznato da se zadržavaju izletnici. U vrijeme visoke opasnosti za nastajanje šumskih požara uvesti motriteljske službe/ ophodnje za to područje.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

3. Općina Lopar dužna je aktualizirati osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera za zaštitu od požara te putem Plana zaštite od požara predvidjeti osposobljavanje pučanstva, temeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

4. Problematiku zaštite od požara starih objekata rješavati na taj način da se ne dozvole adaptacije postojećih objekata ukoliko bi se na taj način povećalo ukupno postojeće požarno opterećenje objekta ili naselja (zone) kao cjeline. Uz tu mjeru planski pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora sa požarno opasnim sadržajima u stambenim objektima (na pr. drogerija) sa požarno neopasnim sadržajima, a sa ciljem smanjenja požarnih opasnosti.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

5. Općina Lopar dužna je osigurati opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (,,Narodne novine', broj 43/95), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (,,Narodne novine, broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije (,,Narodne novine', broj 31/11), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Lopar i Plana zaštite od požara za Općinu Lopar.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

6. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Lopar te Plana zaštite od požara za Općinu Lopar, potrebno je da se osiguraju stalno prohodni putovi za interventna vozila. Pristup požarom ugroženim objektima osigurati na taj način da se onemogući parkiranje većeg broja vozila od broja uređenih parkirnih mjesta. Prepreke moraju biti tako izvedene da se u slučaju potrebe tijekom intervencije mogu ručno ukloniti (razni graničnici, ukrasne vaze isl.).

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

7. Prilikom izgradnje nove vodovodne mreže i rekonstrukcije stare obavezno postavljati nadzemne hidrante. Postojeće nadzemne i podzemne hidrante održavati u funkcionalnom stanju, a na okolnim objektima postaviti lako uočljive oznake za podzemne hidrante. Na cestama gdje je zbog uskoće nemoguć pristup vatrogasnim vozilima potrebito je na krajnjem mjestu pristupa vatrogasnog vozila postaviti nadzemni hidrant kako bi se sa njega mogla vodom napajati vatrogasna vozila. Iznaći tehničko rješenje da se onemogući parkiranje vozila na akumulacionim prostorima ispred izlaza iz javnih objekata, ispred trafostanica i na podzemnim hidrantima. U tu svrhu podzemne hidrante potrebito je vidljivo označiti kako bi vozači mogli uočiti mjesta gdje se isti nalaze.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

8.Režim ponašanja u stambenim objektima s ciljem poduzimanja preventivnih i represivnih mjera zaštite od požara regulirati Odlukom o kućnom redu. Pored toga elemente zaštite od požara ugraditi i u druge Planove i odluke općinskog Vijeća kao na pr. u plan uređenja Općine, Odluku o dimnjačarskoj službi, Odluku o komunalnom otpadu i dr. Temeljem ovlasti iz Odluke o dimnjačarskoj službi inzistirati na redovitom održavanju i čišćenju dimovodnih kanala uz obavezu izricanja zabrane uporabe ili neispravnih dimovodnih kanala ili onih koji se ne čiste.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

9. Vlasnike odnosno korisnike zona autokampova obavezati potrebom uređenja pristupnih putova i platoa radi vodo zahvata iz mora. Na tim mjestima izvesti fiksna crpilišta za zahvat mora.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudionicima.

IV.

Ovaj Plan objavit će se u ,,Službenim novinama Primorsko-goranske županije '.

KLASA: 011-02/23-01/7

URBROJ: 2170-24-01-23-3

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr