SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

45.

Na temelju članka 8. i članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 14. prosinca 2023. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se prijedlog statusne promjene – pripajanja trgovačkog društva LOPARKO društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti, sa sjedištem u Loparu, Lopar 381a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040330389, OIB: 17565255620 (dalje: LOPARKO d.o.o.) kao Pripojenog Društva i VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK društvo s ograničenom odgovornošću za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, OIB: 71631587007, Senj, Stara cesta 3 (dalje: VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o.) kao Društva Preuzimatelja osam postojećih društava javnih isporučitelja vodnih usluga za novoosnovano uslužno područje 28 na način kako je to utvrđeno u prijedlozima dokumenata kako slijedi i koji su sastavni dio ove Odluke:

1. Ugovor o pripajanju društava s ograničenom odgovornošću između VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o. kao Društva Preuzimatelja i LOPARKO d.o.o. kao Pripojenog Društva (dalje: Ugovor o pripajanju),

2. Odluka Skupštine LOPARKO d.o.o. u kojem je jedini član Društva Općine Lopar, Lopar, Lopar 289 a, OIB 55776600209 o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju,

3. Odluka Skupštine LOPARKO d.o.o. o odricanju od prava na pobijanje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju,

4. Društveni ugovor VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o.

II.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Načelnik Općine Lopar, Zdenko Jakuc, koji čini Skupštinu društva LOPARKO d.o.o. da u ime Općine Lopar, Lopar, Lopar 289 a, OIB: 55776600209, kao osnivača — člana društva LOPARKO d.o.o., sukladno odredbi čl. 16. Izjave o osnivanju društva LOPARKO d.o.o., na donošenje i potpisivanje Odluka iz t. 1. ove Odluke.

III.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Načelnik Općine Lopar, Zdenko Jakuc, u ime Skupštine društva LOPARKO d.o.o., da u ime Općina Lopar, Lopar, Lopar 289 a, kao osnivača — člana društva LOPARKO d.o.o., sukladno odredbi čl. 16. Izjave o osnivanju društva LOPARKO d.o.o., donesu Odluku na Skupštini Društva LOPARKO d.o.o. kojom se ovlašćuje član uprave Saša Škarić, OIB: 02887777612, Lopar, Lopar 558, na potpisivanje Ugovora o pripajanju između VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o. kao Društva Preuzimatelja i LOPARKO d.o.o. kao Pripojenog Društva.

IV.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Načelnika Općine Lopar, da u ime Općine Lopar, Lopar, Lopar 289 a, OIB: 55776600209, kao osnivača — člana društva VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o., sukladno odredbama Društvenog ugovora VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o., na donošenje i potpisivanje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o. i ostale dokumentacije na Skupštini VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE–JUŽNI OGRANAK d.o.o. vezane uz provedbu Odluke o izmjenama Društvenog ugovora u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se i na službenoj stranici Općine Lopar.

KLASA: 011-02/23-01/7

URBROJ:2170-24-01-23-5

Lopar, 14. prosinac 2023.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr