SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

233.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o izradi IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana Primorsko-goranske županije

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/13, 7/17-ispravak, 41/18, 4/19-pročišćeni tekst odredbi za provođenje, 18/22, 40/22- pročišćeni tekst odredbi za provođenje i 35/23 ) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Plan) donesen je 2013. godine temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/19, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). Sukladno tada važećim propisima i razvojnim opredjeljenjima Primorsko-goranske županije Planom je utvrđena uobičajena posredna provedba putem prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, ali je iznimno dana i mogućnost njegove neposredne provedbe za zahvate od državnog i županijskog interesa utvrđene u članku 412. i građevine od značaja za Državu koje su utvrđene posebnim propisom. Navedena iznimka učinjena je sa namjerom da se pojedinim gospodarskim subjektima, koji su u vrijeme izrade Plana imali jasno artikulirane i u potpunosti pripremljene projekte/zahvate, omogući brže ostvarenje njihovih razvojnih programa. Priprema za realizaciju pojedinih zahvata pokrenuta neposredno po donošenju Plana tekla je bez poteškoća, jer su propisani lokacijski uvjeti bili prilagođeni regulativi i razvojnim opredjeljenjima gospodarskih subjekata iz tog vremena. Međutim, s obzirom da je od donošenja Plana prošlo cijelo desetljeće, prostorno-planska rješenja pojedinih zahvata više nisu sukladna današnjim propisima, a u nekim slučajevima ne odgovaraju u cijelosti ni današnjim razvojnim planovima gospodarskih subjekata koji su ih tada pripremali, jer su oni. pod utjecajem različitih čimbenika značajno izmijenjeni u navedenom desetogodišnjem periodu. Kroz dosadašnje izmjene i dopune Plana izvršena je prilagodba uvjeta za realizaciju više zahvata od državnog i županijskog značaja inicirana od gospodarskih subjekata čije su inicijative ocijenjene kao moguće i opravdane.

U završnoj fazi postupka donošenja III. izmjena i dopuna zaprimljen je zahtjev društva INA – Industrija nafte d.d. za izmjenu i dopunu županijskog plana koji se odnosi na promjenu uvjeta za neposrednu provedbu zahvata koji je u članku 412., pod rednim brojem 10 određen kao „Rekonstrukcija industrijskog kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj“.

Zahtjevi društva INA – Industrija nafte d.d. temelje se na spoznajama iz dosadašnje provedbe modernizacije postojeće luke i poteškoća uočenih pri korištenju gata 3. Naime, započeti postupak modernizacije postojeće luke koja obuhvaća 8 gatova, zaustavljen je još 2018. godine zbog nemogućnosti provedbe cjelovite rekonstrukcije uz kontinuirano provođenje lučkih operacija. Po zaustavljanju rekonstrukcije u funkciji su ostala samo tri operativna gata, od kojih je samo jedan u potpunosti saniran i moderniziran. Jedan od funkcionalnih gatova je i GAT 3 kao najbitniji dio logističkog i rafinerijskog procesa, preko kojeg se odvija glavnina lučkog prometa.

Međutim, na GAT-u 3 brodovi (do 45000 DWT i gaza do 10.5 m) vežu se isključivo krmom u tzv. četverovez (mediteranski vez), što predstavlja značajno ograničenje u organizaciji prijevoza i manipulaciji teretom te povećava rizik od akcidentnih situacija, uzrokovanih vremenskim utjecajima, u prvom redu jakim vjetrom. Naime, ovakav način priveza rizičan je i nesiguran, jer postoji opasnost pomicanja broda uslijed udara vjetra, što može rezultirati lomom fleksibilne cijevi i posljedično zagađenjem cijelog Bakarskog zaljeva. Pored toga iziskuje isključivo korištenje brodova opremljenih krmenim spojem i krmenom dizalicom koji su danas na tržištu sve teže dostupni, a ne očekuje se poboljšanje situacije ni u budućnosti jer je novogradnja ovakvih brodova sve rjeđa.

S obzirom da će se nakon dovršene rekonstrukcije kapacitet proizvodnje Rafinerija nafte Rijeka povećati na 4.5 miliona tona godišnje, potrebno je povećati i kapacitet postojeće industrijske luke za prekrcaj nafte i naftnih derivata Bakar, koja je sastavni dio kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj. Povećanje kapaciteta luke INA planira ostvariti izgradnjom novog gata za prihvat većih, tzv. Panamaks brodova (brodovi duljine do 227 m sa gazom do 14,9 m), koji će se privezivati paralelno sa linijom obale. Međutim u cilju stvaranja preduvjeta za ostvarenje namjeravanog zahvata potrebno je prethodno izmijeniti i dopuniti Planom određene uvjete za rekonstrukciju industrijskog kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju industrijske luke (privezišta ) za prekrcaj nafte i naftnih derivata.

Nakon pokretanja izrade III. izmjena i dopuna Plana zahtjev za izmjenu Plana, u vezi sa utvrđenom obvezom planiranja građevina od Državnog značaja, dao je i Grad Rijeka. Naime, Planom je utvrđena obveza planiranja luke nautičkog turizma državnog značaja na području Brajdice. Navedenu obvezu Grad Rijeka je poštovao, te je Prostornim plan uređenja grada Rijeke, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17 i 21/19), sukladno uvjetima Plana, planirao predmetnu luku nautičkog turizma-marinu Brajdica. Po ostvarenju planskih preduvjeta Grad Rijeka je izgradnju planirane marine Brajdica uvrstio u katalog investicijskih projekata Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske te Primorsko-goranske županije. Zahvaljujući tome evidentiran je interes većega broja ulagača, ali na žalost, zbog niza otegotnih okolnosti (u prvom redu radi nesklada između veličine investicije i kapaciteta marine, koji je rezultat prostornih ograničenja), ulaganja su na koncu izostala. Zbog saznanja da na prostoru Brajdice ne može na kvalitetan način udovoljiti obvezi utvrđenoj Planom, Grad Rijeka smatra da je tu obvezu potrebno ukinuti, kako bi na području Brajdice mogao planirati luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja, izgradnjom koje bi se riješio aktualan problem nedostajućih komunalnih vezova, koji nije moguće riješiti u okviru površine luke otvorene za javni promet od državnog značaja.

Sustav odvodnje Primorsko-goranske županije određen Planom temelji se na stručnoj podlozi „Sustavi prikupljanja otpadnih voda na području PGŽ“, Hidroart d.o.o., 2011. godine. U okviru sustava planiranog za aglomeraciju Lopar, određen je i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda županijskog značaja (10.000 do 50.000 ES), s ispustom u Rapski kanal (uvalu Kaštelina). Uslijed širenja kanalizacijske mreže i povećanja broja korisnika sustava odvodnje općine Lopar pojavila se potreba za proširenjem predmetnog uređaja s mehaničkog na biološki stupanj pročišćavanja, međutim potencijalni problem predstavlja ograničenje u vidu raspoložive površine na sadašnjoj lokaciji uređaja. Slijedom toga Općina Lopar naručila je „Studiju istraživanja mogućnosti lociranja UPOV-a Lopar“ (Planimetar d.o.o., Gornji Dragonožec, 2022. godine) s ciljem da pronađe novu, pogodniju lokaciju. Studijom je, nakon analize više potencijalnih lokacija, kao najpovoljnija odabrana lokacija izvan naselja Lopar u zoni bivšeg kamenoloma s ispustom uz Rt Sorinj. Budući da odabrana lokacija nije sukladna onoj određenoj u Planu, Općina Lopar pokrenula je inicijativu za njegovu izmjenu.

U deset godina, koliko je proteklo od donošenja Plana, osim potrebe izmjene uvjeta za neposrednu provedbu pojedinih zahvata/građevina određenih Planom, u prvom redu onih od državnog i županijskog značaja, uočena je i potreba dorade dijelova kojima se određuju obveze daljnjeg planiranja putem prostornih planova lokalne samouprave, u cilju osiguranja njegove posredne provedbe. S tim u vezi za pojedina tematska područja potrebno je doraditi kriterije i smjernice za planiranje u prostornim planovima lokalne razine. III. izmjenama i dopunama Plana dorađeni su kriteriji za planiranje dijela energetskih objekata obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane), pa je kroz ove izmjene i dopune potrebno doraditi i preostali dio (solarne elektrane), naročito uzimajući u obzir izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23) kojim su ove vrste građevina normirane na posve drugačiji način.

Kroz postupke davanja mišljena o usklađenosti prostornih planova JLS sa Planom utvrđeno je da se zbog pogrešnog tumačenja odredbi za planiranje uređenih plaža, u prvom redu onih koje se odnose na mogućnost planiranja priveza u funkcija uređenih plaža, uređene plaže često pretvaraju u privezišta ili se pak planiraju na način koji ne osigurava sigurnost korisnika osnovne namjene; kupača. Stoga je potrebno doraditi uvjete za planiranje uređenih plaža, naročito u dijelu kojim se regulira mogućnost i način realizacije priveza u njihovoj funkciji.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23) pojedini pojmovi koji se koriste u Planu definirani su na drugačiji način, što stvara zabunu u postupcima posredne provedbe Plana. Stoga je potrebno izvršiti njihovo usklađenje s odredbama tog Zakona. Pored toga tijekom provedbe Plana uočene su određene tehničke greške, koje je potrebno ispraviti.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje Primorsko-goranske županije u njezinim administrativnim granicama.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Izmjene i dopune dijelom se odnose na planiranje pojedinačnih građevina; Industrijskog kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj u dijelu industrijske luke (privezišta) za prekrcaj nafte i naftnih derivata, luke nautičkog turizma državnog značaja na području Brajdice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Lopar.

Industrijska luka (privezište) za prekrcaj nafte i naftnih derivata sastavni je dio industrijskog kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj. Nalazi se na području Grada Bakra, a lučko područje obuhvaća prostor površine 6.8 ha, od čega 1.4 ha otpada na kopneni, a 5.4 na morski dio. Izgrađena lučka podgradnja i nadgradnja (osam gatova, četiri pomoćna gata i utvrđena obala) u funkciji je priveza brodova i prekrcaja nafte i naftnih derivata. Od novijih zahvata djelomično je realiziran proces modernizacije luke, ali je zaustavljen 2018. godine. Danas su u funkciji samo tri operativna gata, od kojih je samo jedan u potpunosti saniran i moderniziran. Glavnina lučkog prometa odvija se preko GAT-a 3, na koji se brodovi vežu isključivo krmom u četverovez što predstavlja manipulativni, organizacijski i sigurnosni problem.

Područje „Brajdice“ na kojem je Planom utvrđena obveza planiranja luke nautičkog turizma državnog značaja većim je dijelom u funkciji dijela luke otvorene za javni promet državnog značaja namijenjenog prekrcaju kontejnera-kontejnerskog terminala Brajdica.

UPOV za aglomeraciju Lopar postojeći je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispustom u Rapski kanal. Postojeći uređaj u lošem je stanju i ne udovoljava potrebama širenja kanalizacijske mreže i povećanja broja korisnika sustava odvodnje općine Lopar. Lokacija na kojoj se nalazi uređaj prostorno je ograničena i nema mogućnosti širenja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA
I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Plana, u dijelu koji se odnosi na pojedinačne zahvate određene Planom, je provjera mogućnosti rekonstrukcije Industrijskog kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj u dijelu industrijske luke (privezišta) za prekrcaj nafte i naftnih derivata, ukidanja obveze planiranja luke nautičkog turizma državnog značaja Brajdica i izmjene lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lopar.

U dijelu Plana kojim su utvrđene obveze za daljnje planiranje u prostornim planovima jedinica lokalne samouprave, kroz izradu plana potrebno je razmotriti mogućnost dorade pojedinih tematskih područja kojima su određeni kriteriji i smjernice za planiranje u prostornim planovima lokalne razine, te uskladiti pojedine termine s odredbama Zakona o prostornom uređenju i izvršiti ispravak uočenih tehničkih grešaka.

Izmjenama i dopunama Plana potrebno je ispitati mogućnost:

a) izmjene lokacijskih uvjeta za rekonstrukciju industrijskog kompleksa za proizvodnju i preradu nafte u proizvodnoj zoni Urinj u dijelu industrijske luke (privezišta) za prekrcaj nafte i naftnih derivata,

b) ukidanja obveze planiranja luke nautičkog turizma državnog značaja Brajdica,

c) izmijene lokacije UPOV-a Lopar,

d) redefinicije uvjeta i smjernice za planiranje solarnih elektrana u prostornim planovima jedinica lokalne samouprave,

e) dorade uvjeta za planiranje uređenih plaža,

f) usklađenja pojedinih pojmova s izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju,

g) te izvršiti izmjenu dijelova Plana na koje gore navedene izmjene i dopune budu imale utjecaja i

h) ispravak uočenih tehničkih grešaka.

GEODETSKE I STRUČNE PODLOGE I NAČIN NJIHOVA PRIBAVLJANJA

Članak 7.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se na topografskoj karti u mj. 1:100 000.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana koristiti će se prethodno izrađene stručne podloge, koje su uz inicijativu za pokretanje Izmjena i dopuna Plana dostavili INA i Općina Lopar.

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga rada:

1. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

3. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

6. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

7. HOPS d.o.o, Kupska 4, 10000 Zagreb

8. HEP d.d. Ul. grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

9. HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

10. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj

11. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

12. JAVNA USTANOVA „PRIRODA“, Grivica 4, 51000 Rijeka

13. GRAD BAKAR, Primorje 39, 51222 Bakar

14. GRAD RIJEKA, Korzo 16,51000 Rijeka

15. GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica

16. OPĆINA LOPAR, Lopar 289A, 51281 Lopar

17. OPĆINA KOSTRENA, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti u roku od 30 dana od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana:

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – 9 mjeseci od pribavljenih zahtjeva iz članka 8. ove Odluke,

- javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 30 dana,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – 2 mjeseca od provedene javne rasprave.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/9

URBROJ: 2170-01-01/5-23-20

Rijeka, 14. prosinca 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=00001&odluka=233
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr