SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA PUNAT

28.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika Općine Punat.

Članak 2.

Savjet čine predsjednik i dva člana, od kojih su dva predstavnika Općine Punat i jedan predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Članak 3.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat imenuju se:

1. Vlatko Martinović, predstavnik Društva potrošačica, za predsjednika;

2. Yasmina Buweden, predstavnica Općine Punat, za članicu;

3. Branka Tomić, predstavnica Općine Punat, za članicu.

Članak 4.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Punat,

- predlaže Općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području općine Punat,

- razmatra i očituje se o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga, s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Akte koje donosi Savjet potpisuje predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti u radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem općinskog načelnika.

Članak 8.

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Savjeta, u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Punat kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Punat.

Članak 9.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/20) i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/20).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA:024-05/23-01/3

URBROJ:2170-31-01-23-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=51521&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr