SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA BAŠKA

34.

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine“ broj 84/21) i članka 29. Statuta Općine Baška  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 26. srpnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Baška

Članak 1.

(1) U članku 1. stavku 3. točki 7. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/22 – u daljnjem tekstu: Odluka), riječi: „odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge;“ brišu se.

(2) U stavku 3. briše se točka 8.

(3) Dosadašnje točke od 9. do 20. postaju nove točke od 8. do 19.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

(1) Standardna veličina i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada mora se odrediti tako da je spremnik primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge, pri čemu se primjerenost ne može odrediti na temelju površine ili obujma nekretnine.

(2) Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada i ostalih vrsta otpada na obračunskom mjestu korisnika, na području Općine, jesu:

1. PVC spremnik volumena 30 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – zelene boje za skupljanje miješanog komunalnog otpada

2. PVC spremnik volumena 23 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – smeđe boje za skupljanje biootpada

3. PVC spremnik volumena 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – plave boje za otpadni papir

4. PVC spremnik volumena 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – žute boje za plastiku i metal

5. PVC spremnik volumena 120 l, 140 l – sive boje za staklo

(3) (Polu)ukopani spremnici zapremnine 1.200, 3.000, 5.000 l koriste se na javnim površinama za prikupljanje komunalnog otpada za područja gdje nije moguće uspostaviti individualni sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata ili je, zbog velikog broja povremenih korisnika koji se ne mogu prilagoditi sustavu od vrata do vrata, određena lokacija na javnoj površini.

(4) Metalni spremnici od 5.000 i 7.000 litara koriste se isključivo za zbrinjavanje zelenila i glomaznog otpada i dostavljaju se na poziv, te naplaćuju prema Cjeniku ostalih usluga davatelja javne usluge, osim u slučaju iz članka 13. stavka 1. točke 3. Odluke.

(5) U okviru javne usluge standardni spremnici za skupljanje miješanog komunalnog otpada za korisnike u kategoriji kućanstvo su 30, 120, 240, 360 i 1.100 litara.

(6) U okviru javne usluge standardni spremnici za skupljanje miješanog komunalnog otpada za korisnike u kategoriji nekućanstvo su 30, 120, 240 i 360 litara.

(7) U okviru javne usluge korisnik, radi različitih količina otpada tijekom godine, može imati i kombinaciju više spremnika, ali njihov zbrojeni volumen ne može biti veći od 360 litara. Ukoliko je korisniku potreban veći volumen spremnika, davatelj usluge ponudit će korisniku veće volumene van javne usluge putem ugovornog odnosa.

(8) Davatelj usluge osigurat će na zahtjev korisnika bez naknade vrećice za pelene s logotipom tvrtke roze boje za zbrinjavanje pelena (kućanstva s malom djecom i staračka domaćinstva) dok ta potreba kod korisnika postoji.

Članak 3.

U članku 8. stavku 4. iza riječi „otpad“ dodaju se riječi: „zadužen od strane korisnika“.

Članak 4.

U naslovu iznad članka 12. brišu se riječi: „i korištenja“.

Članak 5.

(1) U članku 12. stavku 1., podstavak 2. mijenja se i glasi:

„U slučajevima iz članka 7. stavka 3., pojedinačno korištenje javne usluge omogućuje se evidentiranjem pojedinačnog korištenja spremnika postavljenih na javnoj površini putem RFID kartice na način da se na spremniku za miješani komunalni otpad dodatno ugrađuje otpadomjer s brojačem ubačenih vrećica, pri čemu se korisnik usluge zadužuje za volumen spremnika od 30 l po svakoj ubačenoj vrećici.“

(2) U stavku 1., iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

„Kad više korisnika usluge zajednički koristi spremnik na kojem nije ugrađen otpadomjer (stambene zgrade), a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika, smatra se da su udjeli svih korisnika usluge jednaki.“

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. podstavku 3. točki 2. iza riječi „usluge“ dodaje se tekst: „(5 m3)“.

Članak 7.

(1) U članku 14. stavku 1. točki 1. briše se riječ: „komunalni“.

(2) U stavku 1. točki 8. iza riječi „spremniku“, dodaju se riječi: „zaduženom od strane korisnika“.

Članak 8.

(1 U članku 15. stavku 1. točki 3. na kraju rečenice, dodaju se riječi: „ili RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini“.

(2) U točki 4. iza riječi: „postaviti“, dodaje se riječ: „zaduženi“.

(3) U točki 9. briše se tekst: „(sukladno rasporedu davatelja usluge)“.

Članak 9.

(1) U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Izjava se daje na obrascu koji korisniku javne usluge dostavlja davatelj javne usluge, a koji sadrži sljedeće podatke:

1. adresu / lokaciju obračunskog mjesta,

2. podatke o korisniku javne usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB te adresu prebivališta / sjedišta),

3. kategoriju korisnika javne usluge,

4. mjesto primopredaje

5. udio u korištenju spremnika za miješani komunalni otpad,

6. vrstu, zapreminu i broj spremnika koje će koristiti, sukladno članku 7. ove Odluke ili očitovanje o sklapanju posebnog ugovora o korištenju javne usluge za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo,

7. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog otpada u obračunskom razdoblju,

8. očitovanje o kompostiranju biootpada

9. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili trajnom nekorištenju nekretnine,

10. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima pod kojima se Ugovor smatra sklopljenim,

11. izjavu korisnika javne usluge kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,

12. izjavu korisnika javne usluge kojom daje suglasnost za elektroničku komunikaciju s davateljem javne usluge i elektroničku adresu i/ili broj mobilnog telefona putem kojeg se korisniku mogu dostavljati obavijesti i računi za uslugu,

13. izjavu davatelja javne usluge o tajnosti osobnih podataka,

14. uvjete raskida Ugovora,

15. izvadak iz Cjenika javne usluge,

16. druge podatke potrebne za sklapanje Ugovora.“

(2) Stavak 8. briše se.

Članak 10.

(1) U članku 18. stavku 3. točki 2. iza riječi: „mjesta;“ dodaju se riječi: „mjesto primopredaje“, a riječ: „predviđenih“ briše se.

(2) U točki. 4. iza riječi: „dvorišta;“ dodaju se riječi: „adresa reciklažnog dvorišta u koje korisnik usluge može predati otpad bez naknade;“.

Članak 11.

U članku 19. stavku 1. točki 2. iza riječi: „otpada“, dodaju se riječi: „odnosno RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini“.

Članak 12.

Članak 21. mijenja se i glasi:

(1) Prigovor u vezi neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se komunalnom redaru, a komunalni redar rješenjem će obvezati uzročnika neugode na otklanjanje posljedica.

(2) U slučaju da je do neugode došlo zbog povrede odredbi ove Odluke, Zakona ili drugog propisa, komunalni redar može pokrenuti prekršajni postupak.

(3) Prigovor u vezi korištenja i naplate javne usluge korisnik javne usluge može predati davatelju javne usluge pisanim putem, osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik ili elektroničkom poštom na objavljenu službenu adresu elektroničke pošte davatelja javne usluge.

(4) Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge odgovoriti na prigovor u roku od najviše 15 dana od datuma podnošenja iste, pisanim putem odnosno elektroničkom poštom, ovisno o zahtjevu korisnika javne usluge.

(5) Ukoliko korisnik javne usluge nije zadovoljan odgovorom ili ako mu davatelj javne usluge ne odgovori na prigovor u roku, može na iste opisane načine podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača.

(6) Rok za prigovor na ispostavljeni račun je 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa.

(7) Rok za podnošenje reklamacije Povjerenstvu za reklamacije potrošača je 15 (petnaest) dana od primitka odgovora davatelja javne usluge ili od isteka roka za dostavu istoga.

Članak 13.

(1) U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Cijena minimalne javne usluge određena je da osigura obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava.“

(2) Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

„(4) Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove obavljanja sljedećih usluga: sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada s obračunskog mjesta korisnika; sakupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada s obračunskog mjesta korisnika; sakupljanje i odvoz reciklabilnog komunalnog otpada s obračunskog mjesta korisnika; sakupljanje i odvoz glomaznog (krupnog) komunalnog otpada jednom godišnje (samo za korisnike kategorije kućanstvo) s obračunskog mjesta korisnika; obrada glomaznog otpada, reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada u vlastitim građevinama za gospodarenje otpadom; preuzimanje komunalnog otpada u reciklažnim dvorištima i u izdvojenim spremnicima za odvojeno sakupljanje otpada.

(5) Navedene usluge obuhvaćaju materijalne troškove (osnovni i uredski materijal, električnu energiju, gorivo, mazivo, sitni inventar, auto gume i slično), troškove usluga (poštarine, telekomunikacije, tekuće održavanje, najam prostora i opreme, režijski troškovi, financijski rashodi, premije osiguranja, registracija i tehnički pregled i slično) nematerijalne troškove (prijevoz radnika, topli obrok i nagrade, otpremnine, pomoći), troškove plaća radnika, troškove amortizacije, troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje i obradu otpada te troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja.

(6) Cijena je određena kao ukupni trošak provedbe navedenih usluga podijeljen s brojem korisnika minimalne javne usluge u kategoriji kućanstvo i kategoriji nekućanstvo, uzimajući pritom u obzir procijenjeni broj korisnika koji će ostvariti pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge, kao i broj korisnika koji će, zbog svoje veličine i specifičnosti poslovanja, plaćati uslugu putem cjenika ostalih komunalnih usluga.“

(3) Dosadašnji stavci od 4. do 9. postaju novi stavci od 7. do 11.

(4) U dosadašnjem stavku 5., koji je postao novi stavak 8., riječi: „stavka 4.“ mijenjaju se i glase: „stavka 7.“.

(5) U dosadašnjem stavku 8., koji je postao novi stavak 11., riječi: „stavka 7.“ mijenjaju se i glase: „stavka 10.“.

Članak 14.

Članak 26. Odluke mijenja se i glasi:

„(1) Ugovornu kaznu određenu ovom Odlukom korisnik usluge dužan je platiti davatelju javne usluge ako ne ispunjava ili neuredno ispunjava sljedeće obveze:

1. korištenje javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika

2. omogućavanje davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini

3. postupanje s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada

4. odgovaranje za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu, odgovaranje za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika

6. predavanje opasnog komunalnog otpada u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupanje s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo

7. predavanje odvojeno miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada, putem odgovarajućih spremnika

8. predavanje odvojeno biootpada, putem odgovarajućeg spremnika, ili kompostiranje biootpada na mjestu nastanka

9. dostavljanje davatelju usluge ispunjene Izjave o načinu korištenja javne usluge

(2) Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne, u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika javne usluge, snose svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik, sukladno udjelima u korištenju zajedničkog spremnika.

(3) Davatelj javne usluge neće naplatiti ugovornu kaznu, već će izdati pisanu opomenu ako procijeni da korisnik javne usluge nije postupio u namjeri povrede obveze iz stavka 1. ovog članka, već je povreda počinjena zbog neinformiranosti korisnika.

(4) Iznos ugovorne kazne za pojedino postupanje korisnika usluge protivno stavku 1. ovog članka određuje se u iznosu od 90,00 EUR.“

Članak 15.

U članku 4. stavku 2. točki 2. Priloga 1. Odluke - Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), iza riječi: „otpada“, dodaju se riječi: „odnosno RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini,“.

Članak 16.

U članku 8. stavku 1. i stavku 3. Općih uvjeta tekst: „8 (osam)“ zamjenjuje se tekstom: „15 (petnaest)“.

Članak 17.

U članku 10. Općih uvjeta, iza stavka 4. dodaju se novi stavci od 5. do 8. koji glase:

„(5) U slučaju dokaza da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge, trošak nabave novog snosit će davatelj usluge, a o čemu se sastavlja zapisnik.

(6) Davatelj usluge je dužan pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, pazeći da se ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti.

(7) Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada davatelj usluge je dužan iste vratiti na mjesto na kojem su se nalazili.

(8) Odredbe ovog članka odnose se na spremnike zadužene od strane korisnika.“

Članak 18.

Članak 11. Općih uvjeta mijenja se i glasi:

„(1) Davatelj usluge osigurat će RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini za sve korisnike usluge, neovisno o tome je li za obračunsko mjesto pojedinog korisnika usluge uspostavljen sustav „od vrata do vrata“.

(2) Davatelj usluge dužan je korisnicima usluge bez naknade osigurati jednu RFID karticu po obračunskom mjestu.

(3) Na zahtjev korisnika usluge, davatelj usluge će osigurati dodatne kartice po obračunskom mjestu, uz naplatu stvarnog troška izrade istih. Trošak izrade nove kartice naplaćuje se i u slučaju gubitka ili oštećenja iste.“

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/4

URBROJ: 2170-15-01/1-23-7

Baška, 26. srpnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=10007&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr