SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 19. Ponedjeljak, 29. svibnja 2023.
OPĆINA LOPAR

19.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18, 110/18, 32/20), te članka 6. i članka 9. stavak 1 Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar (SN PGŽ 2/19) i članka 1. Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Lopar (SN PGŽ 16/22), a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Lopar, KLASA: 024-02/23-01/03, URBROJ: 2170-24-01-23-03, sa sjednice od dana 16.05.2023. godine, Uprava društva Lopar Vrutak d.o.o., Lopar , Lopar 381, OIB: 46240349814, kao pružatelj usluge korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića donosi:

Opće uvjete

komunalne usluge korištenja ležaljki,
suncobrana i sigurnosnih ormarića

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o komunalnoj usluzi korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) utvrđuje se:

- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge

- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge

- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge

Članak 2.

U sustav naplate i kontrole korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića ulaze Rajska plaža, Črnika, plaža Mel i Profil.

Članak 3.

Naplata komunalne usluge na plažama navedenih pod člankom 2. obavlja se neposrednom naplatom karte za dnevni najam.

Korisnik može kupiti kartu za:

- dnevni najam ležaljke

- dnevni najam suncobrana

- dnevni najam kompleta

u daljnjem tekstu rekvizita.

II OPĆE ODREDBE

Članak 4.

Zauzimanjem mjesta na ležaljki ili ispod suncobrana na plaži pod naplatom korisnik komunalne usluge korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića sklapa s isporučiteljem usluge ugovor o korištenju ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića (Ugovor o dnevnom korištenju ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića), prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javne usluge.

Ugovorom iz stavka 1 ovog članka isključuje se obveza isporučitelja usluge za čuvanje osobnih stvari korisnika te bilo kakva odgovornost za oštećenja ili krađu.

Članak 5.

Smatra se da je korisnik komunalne usluge korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića zaključio s isporučiteljem komunalne usluge ugovor uz korištenje dnevne karte ukoliko je:

- odložio stvari na ležaljke, ili u njihovoj neposrednoj blizini na način da bi bilo kojem drugom korisniku bilo otežano korištenje usluge, odnosno da nije ostavljen najmanje 1m između osobnih stvari korisnika i ležaljki ili suncobrana,

- odložio stvari ispod suncobrana na način da ga nitko drugi više ne može koristiti,

- odložio osobne stvari u sigurnosni ormarić.

Članak 6.

Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje ovlaštena osoba isporučitelja usluge (inkasator) na način da se dnevna karta uruči korisniku usluge, neposredno direktnom naplatom.

Članak 7.

Izdavanje dnevne karte i naloga za plaćanje na način iz članka 6. smatra se urednim i kasnije uništavanje ili oštećenje računa ne odgađa obvezu plaćanja.

Članak 8.

Rezervirati rekvizit na način da se zauzme sa osobnim stvarima korisnika bez prethodnog plaćanja nije dozvoljeno.

Članak 9.

Pružatelj usluge će na plažama navedenim pod člankom 2. u trenutku postavljanja rekvizita, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnika usluge na hrvatskom jeziku i minimalno 1 stranom jeziku.

Članak 10.

Korisnik može unajmiti rekvizite ovisno o raspoloživosti.

Članak 11.

Korisnik usluge dužan je kulturno se ponašati te koristiti rekvizite na način da ne ometa i uznemirava ostale posjetitelje plaže.

Korisnik je dužan nakon završetka korištenja usluge pokupiti sve osobne stvari kao i otpad te ga odložiti u odgovarajući koš postavljenih uz plažu.

Pružatelj usluge nije odgovoran za eventualno zaboravljene ili izgubljene stvari.

Članak 12.

Korisnicima usluge nije dozvoljeno premještanje rekvizita bez prethodnog odobrenja zaposlenika isporučitelja usluge.

III NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 13.

Naplata komunalne usluge na plažama navedenim pod člankom 2. traje između 01. svibnja i 10. listopada.

Pružatelj usluge odrediti će period početka i završetka naplate za svaku pojedinu godinu posebnom odlukom.

Članak 14.

Korisnik ležaljki, suncobrana ili sigurnosnih ormarića naknadu za korištenje plaća kupnjom dnevne karte.

Članak 15.

Naplata dnevne karte obavlja se na samoj plaži direktno preuzimanjem karte od djelatnika pružatelja usluge.

Članak 16.

Korisnik je dužan važeću kartu za korištenje rekvizita čuvati do kraja korištenja plaćene usluge odnosno do trenutka napuštanja plaže.

Korisnik je dužan u svakom trenutku dati na uvid kartu zaposleniku pružatelja usluge.

Ispravna karta je ona na kojoj je vidljivo da je plaćena za vrijeme (dan) u kojem se koristi i za plažu na kojoj se koristi.

Članak 17.

Karta za korištenje navedene u članku 3. vrijedi samo za plažu za koje je kupljena i nije ju moguće koristiti na ostalim plažama.

Članak 18.

Za vrijeme obavljanja aktivnosti potrebnih za uređenje plaže, korisnik usluge uz uputu zaposlenika pružatelja usluge, dužan je premjestiti se na drugu lokaciju pritom zadržavajući jednaka prava na uslugu koju je platio.

Zaposlenik pružatelja usluge uputiti će ga na slobodnu ležaljku, suncobran ili komplet koji može koristiti u zamjenu.

Članak 19.

Isporučitelj usluge donosi cjenik. Isporučitelj usluge dužan je za Cjenik komunalne usluge korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića te za svaku izmjenu ili dopunu Cjenika pribaviti suglasnost načelnika Općine Lopar.

Članak 20.

Prigovori na komunalnu uslugu korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića podnose se pisanim putem izravno u poslovnim prostorijama sjedišta Komunalnog društva Lopar Vrutak d.o.o., putem pošte na adresu sjedišta Komunalnog društva Lopar Vrutak d.o.o. ili putem e-maila, a sve sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 21.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dobivanja pisane suglasnosti Općinskog vijeća Općine Lopar, a objavit će se na mrežnoj stranici Isporučitelja usluge i u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Lopar, 16.05.2023.

Broj: LV-O-14/23

Uprava društva

Saša Škarić ing.el., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2274&mjesto=51281&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr