SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

35.

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 27. travnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o provođenju postupka stavljanja izvan snage

Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone »Puhari«

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 7 stambene zone „Puhari“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 33/06) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj postupka stavljanja izvan snage Plana iz članka. 1. ove odluke je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

PRAVNA OSONOVA

Članak 3.

Pravna osnova za stavljanje izvan snage Plana propisana je člankom 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) kojim je određeno da se odredbe Zakona kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na njihovo zasebno stavljanje izvan snage. Postupak stavljanja izvan snage prostornog plana započinje donošenjem Odluke o provođenju postupka sukladno članku 86. dok je sadržaj Odluke određen člankom 89. Zakona.

RAZLOZI STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 4.

Razlozi za stavljanje Plana izvan snage su:

- neusklađenost Plana sa novom izmjerom za područje katastarske Općine Matulji a time i vlasničkim odnosima,

- nemogućnost provedbe dosadašnjih planskih rješenja na području obuhvata Plana

- neusklađenost Plana sa stvarnim potrebama

Postupak stavljanja izvan snage Plana provodit će se istovremeno s postupkom izrade III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja, kojim će biti obuhvaćeno i planirano ukupno područje unutar obuhvata Plana.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana koji se stavlja izvan snage podudara se s granicom obuhvata Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone „Puhari“.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Predmetni Plan donesen je kao provedbeni plan za područje centra naselja Puhari 2006. godine. Plan je do danas realiziran djelomično, a zapreke u realizaciji Plana pojavile su se zbog neusklađenosti katastarske izmjere i detaljnih planskih rješenja nastalih nakon provedbe nove izmjere za područje katastarske općine Matulji. Posljedica toga je nemogućnost izdavanja odgovarajućih akata kojima se odobrava gradnja planiranih zahvata u prostoru.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 7.

Postupkom stavljanja Plana izvan snage omogućuje se donošenje III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja čiji se postupak provodi istovremeno s postupkom stavljanja izvan snage Plana. Donošenjem III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja područje naselja Puhari biti će planirano tim planom, uz usklađenje s važećim katastarskim podlogama čime prestaje potreba da Detaljni plana uređenja 7. stambene zone „Puhari“ ostane na snazi.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA

Članak 8.

Za potrebe stavljanja Plana izvan snage nije potrebno pribavljanje posebne stručne podloge.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 9.

Stručna rješenja stavljanja Plana izvan snage izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U STAVLJANJU IZVAN SNAGE PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe stavljanja izvan snage predmetnog plana sudjeluju u postupku izrade Plana:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka,

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

3. HEP - ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,

5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

6. KOMUNALAC d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

8. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9. ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,

10. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

11. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 4, 51410 Opatija.

Ako se u tijeku postupka stavljanja Plana izvan snage ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rok za stavljanje Plana izvan snage po fazama:

• Po donošenju ove Odluke obavijestiti će se javnost o provođenju postupka stavljanja plana izvan snage objavom ove Odluke sukladno članku 88. Zakona.

• Izrada prijedloga Odluke o stavljanju plana izvan snage u roku od 15 dana od donošenja Odluke. Nadležnim javnopravnim tijelima navedenim u članku 10. dostaviti će se prijedlog Odluke o stavljanju plana izvan snage sa pozivom da u roku od najviše petnaest dana dostave očitovanja na prijedlog Odluke.

• Provedba javne rasprave o prijedlogu Odluke o stavljanju plana izvan snage na način propisan člancima 94. – 104. Zakona u trajanju od 15 dana,

• Izrada izvješća o javnoj raspravi, sukladno člancima 102. i 103. Zakona.

• Izrada konačnog prijedloga Odluke o stavljanju plana izvan snage koji će se dostaviti resornom Ministarstvu na suglasnost.

• Upućivanje Konačnog prijedloga Odluke Općinskom vijeću na donošenje po dobivanju suglasnosti Ministarstva ili po proteku zakonskog roka za davanje suglasnosti.

IZVORI FINANCIRANJA STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 12.

Stavljanje Plana izvan snage financira se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 350-08/23-01/0001

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0002

Matulji, 27. 04. 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr