SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

24.

Na temelju članka 32.Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 27. travnja 2023. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 351-01/23-01/03

URBROJ: 2170-10-01-23-5

Mali Lošinj, 27. travnja 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.med.vet., v.r.

Temeljem članka 17., stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – proč.tekst, 9/18, 9/21), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

UVOD

Odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Člankom 17. stavkom 3. Zakona propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za proteklu kalendarsku godinu.

PROGLAŠENJE PRIRODNIH NEPOGODA

Prirodnom nepogodom smatraju se:

- potres,

- olujni i orkanski vjetrovi,

- požar,

- poplava,

- suša,

- tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom,

- mraz,

- izvanredno velika visina snijega,

- snježni nanos i lavina,

- nagomilavanje leda na vodotocima,

- klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, te

- druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Po nastanku štete od ekstremnih prirodnih uvjeta, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Malog Lošinja predlaže Gradonačelnici pokretanje postupka za proglašenje prirodne nepogode pred Županom Primorsko – goranske županije.

Procjena štete se procjenjuje: na građevinama, opremi, zemljištima, šumama, u poljoprivredi, na biljnoj proizvodnji, višegodišnjim nasadima, obrtnim sredstvima u poljoprivredi, stočarstvu, ribarstvu i akvakulturi i divljači.

Prirodna nepogoda proglašava se ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.

Na području Grada Malog Lošinja, u 2022. godini nisu proglašene prirodne nepogode.

IZVORI SREDSTAVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA

Ako posljedice štete ne zahtijevaju žurni postupak i odobrenje žurne pomoći, šteta se procjenjuje redovnim postupkom.

Žurna pomoć dodjeljuje se u svrhu djelomične sanacije štete od prirodnih nepogoda u tekućoj kalendarskoj godini za pokriće troškova sanacije šteta na javnoj infrastrukturi, troškova nabave opreme za saniranje posljedica prirodne nepogode, za pokriće drugih troškova koji su usmjereni saniranju šteta od prirodne nepogode za koje ne postoje dostatni financijski izvori usmjereni na sprječavanje daljnjih šteta koje mogu ugroziti gospodarsko funkcioniranje i štetno djelovati na život i zdravlje stanovništva te onečišćenje prirodnog okoliša i oštećenicima fizičkim osobama koje nisu poduzetnici, a koji su pretrpjeli štete na imovini, posebice ugroženim skupinama, starijima i bolesnima i ostalima kojima prijeti ugroza zdravlja i života na području zahvaćenom prirodnom nepogodom.

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

U prijedlogu Proračuna za 2022. godinu, potrebna sredstva bi se isplatila iz pozicije Proračuna, proračunske zalihe u iznosu od 100.000,00 kuna.

Budući da na području Grada Malog Lošinja nisu bile proglašene prirodne nepogode u 2022. godini, sukladno tome nisu bila niti isplaćivana osigurana sredstva iz proračunske zalihe.

ZAKLJUČAK

U protekloj 2022. godini, na području Grada Malog Lošinja nisu proglašene prirodne nepogode koje su mogle uzrokovati štete.

KLASA: 351-01/23-01/03

URBR: 2170-10-01-23-2

Mali Lošinj, 16. ožujka 2023.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=10005&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr