SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

8.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 350-02/22-16/75, URBROJ: 531-06-1-2/1-23-4 od 24. siječnja 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2023. godine, donijelo je

Odluku

o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA-1)

I. temeljne odredbe

Članak 1.

Donose se II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA-1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/10, 36/10 - ispravak, 16/11 - ispravak, 10/16, 12/22).

Članak 2.

Elaborat II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA-1) sadrži slijedeće dijelove:

A. TEKSTUALNI DIO koji sadrži:

I. TEMELJNE ODREDBE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

III. ZAVRŠNE ODREDBE

C. PRILOZI PLANA koji nisu predmet objave i sadrže sljedeće dijelove:

1. OBRAZLOŽENJE PLANA

2. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

4. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA IZ ČLANKA 90. ZAKONA

5. SAŽETAK ZA JAVNOST

6. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

8. SUGLASNOST MINISTARSTVA IZ ČLANKA 108. ZAKONA

Članak 3.

II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA-1), temeljem Ugovora sklopljenog s Općinom Omišalj izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Rijeka, broj elaborata 11/21 i ovjerio sukladno posebnom propisu.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U 3. članku, prvom stavku, unutar druge zagrade, nakon riječi „cjeline“ dodaje se zarez i riječi: „a iznimno do 6 uporabnih cjelina kod izgradnje građevina prema programu Općine Omišalj i programu POS-a“.

U trećem stavku, unutar zagrade, nakon riječi „prostor“ dodaje se zarez i riječi: „a iznimno do 6 uporabnih cjelina kod izgradnje građevina prema programu Općine Omišalj i programu POS-a“.

Članak 5.

U 4a. članku, četrnaesti stavak se mijenja i glasi:

„Unutar područja mješovite namjene – pretežito poslovne (M2-4, Krčine) planira se gradnja stambenih ili stambeno-poslovnih građevina višestambenog tipa prema programu Općine Omišalj i programu POS-a s mogućnošću gradnje garaže koja može biti u funkciji javnog korištenja. Kod granje stambenih građevina višestambenog tipa prema programu POS-a gradnja garaže nije obvezna.“

Članak 6.

Članak 6. se mijenja i glasi:

„Područje gospodarske namjene – poslovne, pretežito uslužne (K1) namjenjuje se za izgradnju i uređenje građevina i površina za uslužnu, trgovačku, obrtničku i drugu poslovnu djelatnost, tihu i bez opasnosti za okoliš, uključujući administrativno-upravnu, skladišnu, servisnu i sličnu djelatnost, primarno u funkciji ugostiteljstva i turizma, a prema potrebi i za smještaj javnih komunalnih djelatnosti (prostori u funkciji komunalnog poduzeća, vatrogasne postrojbe i sl.) kao i gradnju i uređenje javnih i zaštitnih zelenih površina, cesta, parkirališta, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Područje ove namjene može se planirati i za gradnju poslovnog polivalentnog sportsko rekreacijskog centra sa zabavnim, sportskim i rekreacijskim komercijalnim djelatnostima, uključujući djelatnosti zabavnih i tematskih parkova: zabavnog centra, centra vodenih sportova sa sportskim i rekreacijskim građevinama neophodnim za funkcioniranje centra (aqua parka) i sličnih sadržaja.

U sklopu cjelokupnog zahvata moguće je graditi i gospodarske ugostiteljsko-turističke građevine bez smještajnih kapaciteta, kao popratne sadržaje osnovnoj namjeni.

Unutar poslovnih sadržaja, na najviše 20% građevinske (bruto) površine moguće je planirati prateće programe u funkciji osnovne namjene.

Planiranje i gradnja poslovnih i njima pratećih i pomoćnih građevina moguća je samo na način da se u najvećem mogućem opsegu osiguraju propisane mjere zaštite okoliša-zaštita od otpadnih tvari, buke, zagađenja, prevelikog opterećenja prometnica, zagađivanja podzemnih voda i slično.

Nije dozvoljen smještaj poslovnih djelatnosti koje se pretežno organiziraju u vanjskom prostoru, koje su izvor zagađenja zraka česticama i/ili isparavanjima (neugodnim mirisima) i drugim te su izvor povećane buke, svjetlosti i zračenja, niti djelatnosti koje podrazumijevaju frekventni kolni promet teških teretnih i građevinskih vozila. Isključuju se djelatnosti kao što je drobljenje kamena, proizvodnja betonske smjese, betonskih elemenata i sličnog, kao i djelatnosti skupljanja otpada, obrade i zbrinjavanja otpada (oporaba materijala) i/ili deponiranja otpada i otpadnog materijala, materijala iz iskopa (mineralnih sirovina), sekundarnih sirovina i drugog.“

Članak 7.

U članku 16a. u točki 2. Namjena , veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica, na kraju šestog stavka dodaje se rečenica koja glasi: „Iznimno u zoni T1-3 dozvoljavaju se dvije podzemne i tri nadzemne etaže, gdje su podzemne etaže prvenstveno namijenjene za izgradnju garaže i pomoćnih sadržaja hotela“.

Sedmi stavak mijenja se i glasi „Najveća GBP građevine ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hoteli (hotel, pansion, hostel, i sl) iznosi 1500 m2, što se ne propisuje za zonu T1-3.“

Članak 8.

U članku 16c. u točki 1. Oblik i veličina građevne čestice, dodaje se treći stavak koji glasi:

„Iznimno od odredbi prethodnih dvaju stavaka, najmanja površina građevne čestice za gradnju i za rekonstrukciju ugostiteljsko-turističke građevine na površini T5-4 iznosi 700 m2.“

U točki 2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica, četvrti, peti i šesti stavak mijenjaju se i glase:

„Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 0,2, iznimno za područje T5-4 kis iznosi 0,4.

Najveći broj etaža: podrum i jedna nadzemna etaža, iznimno za građevinu na površini T5-4 iznosi dvije nadzemne etaže koje mogu biti suteren i prizemlje.

Najveća dopuštena visina građevine iznosi 4 m, iznimno za građevinu na površini T5-4 iznosi 6,3 m a prema pristupnoj ulici 3,3 m.“

U točki 3. Smještaj građevine na građevnoj čestici, nakon trećeg dodaje se novi četvrti stavak koji glasi:

„Najmanja udaljenost građevine na T5-4 od granice građevne čestice orijentirane prema obalnom putu iznosi 10,0 m.“

Dosadašnji četvrti stavak postaje peti stavak.

Članak 9.

U članku 18. točka 2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine, mijenja se i glasi:

„Planira se smještaj poslovnih sadržaja čija se namjena utvrđuje sukladno članku 6. ovih odredbi za provođenje.

Unutar polivalentnog sportsko rekreacijskog centra dozvoljena je gradnja prateće građevine visokogradnje sportske namjene, u sklopu koje se može planirati i gradnja građevina ugostiteljske namjene bez smještajnih kapaciteta i pomoćne namjene. Spremišta i pomoćne građevine u funkciji rekreacije mogu se graditi i kao samostalne građevine, ali samo prizemne.

U području obuhvata mogu se postavljati naprave i uređivati površine za zabavu i odmor, putevi, trim staze, mjesta za sjedenje i boravak, postavljati informativne ploče i putokazi.

Veličina i građevinska (bruto) površina građevine određuju se kako slijedi:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3:

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,6:

- najmanja udaljenost građevine gospodarske namjene od ruba građevinske čestice iznosi: 10,0m

- najveća dozvoljena katnost građevine iznosi dvije nadzemne etaže (S+P, odnosno P+1) i potpuno ukopani podrum,

- najveća dozvoljena visina građevine od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi 8,0 m.

U točki 3. Smještaj građevine na građevnoj čestici, u prvom stavku brišu se riječi „i smještajne jedinice“.

Točka 4. Uređenje građevne čestice, mijenja se i glasi: „Najmanje 30% površine građevne čestice potrebno je hortikulturno urediti primjenom isključivo autohtonog zelenila, pretežno stablašica hrasta, cera, jasena i bijelog graba.

U točki 6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, u prvom stavku brišu se riječi „za poslovne građevine“.

U točki 7. Mjere zaštite okoliša, dodaje se drugi stavak koji glasi: „Zbog prisutne devastacija i izmjene stanja u prostoru koje nije u skladu s ovim planom potrebno je provesti mjere sanacije devastiranog područja poslovne-pretežito uslužne namjene oznake K1, koje se utvrđuju kako slijedi:

- unutar zaštitnih pojaseva i planiranih koridora državne i županijske ceste gdje je provedena nedozvoljena sječa autohtonog visokog zelenila ukloniti neautohtone vrste i zasaditi autohtonim stablašicama pretežno hrasta, cera, jasena i bijelog graba,

- ukloniti višak materijala iz iskopa,

- ukloniti nelegalno izgrađene i postavljene objekte, nadstrešnice, ograde i drugo.“

Članak 10.

U članku 32. prvom stavku, unutar prve zagrade, nakon riječi „M1“ dodaje se zarez i riječi: „a iznimno do 6 stambenih jedinica kod izgradnje građevina prema programu Općine Omišalj i programu POS-a“.

Članak 11.

U članku 33. u točki 2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica, u šestom stavku nakon riječi „obalu“ dodaju se riječi: „te na građevnim česticama koje graniče s površinom oznake M2-4“.

U devetom stavku nakon riječi „obalu“ dodaju se riječi: „te na građevnim česticama koje graniče s površinom oznake M2-4“.

Članak 12.

U članku 33b. u točki 2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica, u četvrtom stavku, nakon riječi „400 m2“ dodaje se zarez i riječi: „a iznimno iznosi 600 m2, kod izgradnje građevina prema programu Općine Omišalj i programu POS-a na k.č. 10260/2 i 10264 k.o. Omišalj-Njivice.“

U petom stavku, unutar zagrade, nakon riječi „jedinice“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno do 6 stambenih jedinica“.

U šestom stavku nakon riječi „Jurjevića“ dodaju se riječi: „te na građevnim česticama koje graniče s površinom oznake M2-4“.

U sedmom stavku, nakon zagrade dodaje se zarez i riječi: „a iznimno do 6 stambenih, odnosno funkcionalnih jedinica kod izgradnje građevina prema programu Općine Omišalj i programu POS-a.“

U devetom stavku nakon riječi „Jurjevića“ dodaju se riječi: „te na građevnim česticama koje graniče s površinom oznake M2-4“.

Članak 13.

U članku 33c. u točki 1. Oblik i veličina građevne čestice, u prvom stavku, nakon riječi „2000 m2“ dodaje se zarez i riječi: „iznimno 1500 m2 na području M2-4 kod izgradnje građevina prema programu Općine Omišalj i programu POS-a.“

U točki 2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica, prvi stavak se mijenja i glasi:

„Građevina višestambenog tipa može biti stambene, stambeno-poslovne i poslovne namjene. Može imati od 5 do 8 uporabnih cjelina ili stanova, iznimno do 12 stanova samo za područje M2-4 kod izgradnje građevina prema programu Općine Omišalj i programu POS-a.“

Sedmi stavak se mijenja i glasi: „Unutar područja M2-4 se planira smještaj stambenih ili stambeno-poslovnih građevina višestambenog tipa (prema programu Općine Omišalj i programu POS-a ili sl.) s mogućnošću gradnje garaže koja može biti u funkciji javnog korištenja. U istoj garaži mogu se ostvariti i potrebe za parkirnim prostorom same građevine. U slučaju gradnje dvije građevine na susjednim česticama prema usklađenim projektima dozvoljava se izvedba jedne funkcionalne cjeline garaže povezivanjem garaža obiju građevina, što podrazumijeva i zajedničke kolne priključke.“

Osmi stavak se mijenja i glasi:

„Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 1,0.“

Nakon osmog dodaje se novi deveti stavak koji glasi:

„Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti nadzemno (kign) iznosi 0,4.“

Dosadašnji deveti stavak postaje deseti stavak, mijenja se i glasi:

„Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 3,4.“

Nakon desetog stavka dodaje se novi jedanaesti stavak koji glasi:

„Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti nadzemno (kisn) iznosi 1,4.“

Dosadašnji deseti stavak postaje dvanaesti stavak, mijenja se i glasi:

„Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi dvije podzemne i tri nadzemne etaže, iznimno unutar područja M2-4 dozvoljene su dvije podzemne etaže, suteren i tri nadzemne etaže.“

Dosadašnji jedanaesti stavak postaje trinaesti stavak, mijenja se i glasi:

„Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9,50 m, iznimno unutar područja M2-4 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12 m..“

U točki 6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu dodaje se novi drugi stavak koji glasi:

„Građevna čestica višestambene građevine može biti priključena na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu na više mjesta. Uz uvjet da je osiguran jedan javni pristupni put širine najmanje 7,0 m, najmanja širina ostalih prometnih površina za kolni pristup do građevne čestice iznosi 3,0 m.“

Dosadašnji drugi stavak postaje treći stavak.

Članak 14.

U članku 35. treći stavak mijenja se i glasi:

„Višestambene građevine se izvan područja M2-4 smiju rekonstruirati samo unutar postojećih gabarita.“

Članak 15.

U članku 42. dodaje se treći stavak koji glasi:

„Nakon definiranja svih elemenata prometnice u skladu s ovim planom i posebnim uvjetima, moguće je u skladu s odredbom prvog stavka ovog članka, dio planirane površine prometnice koji nije potreban za njeno uređenje priključiti kontaktnim česticama druge namjene.“

Dosadašnji treći stavak postaje četvrti stavak.

Članak 16.

U članku 52., drugom stavku mijenja se treća alineja i glasi:

„- P/G 3 - na površini postojećeg parkirališta između Prometnice 11 (Primorske ul.) i Ul. Krčine dozvoljena je izgradnja garažne građevine u kombinaciji s višestambenom građevinom“.

Peti stavak se briše.

Šesti stavak postaje peti stavak i u njemu se nakon riječi „prizemlja“ dodaju riječi „i suterena“.

Sedmi stavak postaje šesti stavak.

Članak 17.

U članku 58. u četvrtom stavku mijenja prva rečenica i glasi: „Zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima definirane su važećim Zakonom o vodama.“.

Članak 18.

U članku 88f. u četvrtom stavku mijenja se prva rečenica i glasi: „Posebne mjere radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih te drugih vodnih građevina i sprječavanja pogoršanja vodnog režima, provode se u skladu s važećim Zakonom o vodama.“.

Članak 19.

U članku 88 lj.,nakon četvrtog stavka dodaje se podnaslov koji glasi: „Mjere zaštite od požara“.

Na kraju petog stavka dodaje se tekst koji glasi: “Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići propisana minimalna udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. važećeg Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.“

Nakon dvanaestog, dodaju se novi trinaesti i četrnaesti stavci koji glase:

„Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe važećeg Pravilnika o otpornosti na požar i druge zahtjeve koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Omišalj.“

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Elaborat II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA-1) izrađen je u 6 (šest) izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Omišalj i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Članak 21.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/15

URBROJ: 2170-30-23-3

Omišalj, 22. veljače 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51513&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr