SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

62.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 20.12.2022. godine donosi

ODLUKU

o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.

Članak 2.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti dužnosnik ima pravo na:

1. plaću i staž osiguranja

2. naknadu određenih materijalnih troškova

3. druge primitke u vezi s obavljanjem dužnosti.

Članak 3.

(1) Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.

(2) Ako bi plaća dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove Odluke, bila veća od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 4.

Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iznose:

1. za općinskog načelnika 3,891

2. za zamjenika općinskog načelnika 3,307.

Članak 5.

Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Članak 6.

Dužnosnik ostvaruje pravo na staž osiguranja za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno posebnom zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Članak 7.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s profesionalnim obavljanjem dužnosti, i to dnevnica, putnih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 8.

(1) Dužnosnik ima pravo na korištenje službenog automobila.

(2) Dužnosnik koji ne koristi službeni automobil ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla.

Članak 9.

Dužnosnik ima pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine Matulji.

Članak 10.

Dužnosnik ima pravo na naknadu troškova prehrane u visini naknade koju ostvaruju službenici i namještenici u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 11.

Dužnosnik za vrijeme trajanja mandata ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja tijekom 24 sata.

Članak 12.

(1) Pojedinačna rješenja o visini plaće i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 13.

Sredstva za isplatu plaća i naknada određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji.

Članak 14.

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će se pojedinačna rješenja o plaći za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz članka 12. ove Odluke.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/10, 29/15, 4/17 i 2/18).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se počevši s isplatom plaće u mjesecu veljači 2023. godine koja se isplaćuje za mjesec siječanj 2023. godine.

KLASA: 081-02/22-01/0001

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 20.12.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51211&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr