SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

73.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 144/21) i članka 24. Statuta Općine („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
za 2023. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio Proračuna čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka najviše 60 dana.

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 7.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama rashoda i izdataka najviše do 5% na razini skupine ekonomske klasifikacije i to unutar izvora financiranja opći prohodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici. Općinski načelnik je obvezan uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvijestiti Općinsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

Članak 8.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 13.270,00 eura i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, koji je obvezan tromjesečno izvještavati Općinsko vijeće o korištenju iste.

Članak 9.

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 15. rujna tekuće godine. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30. rujna tekuće godine.

Općinski načelnik godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju na žiro račun Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u skladu sa Zakonom i drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 11.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, Općina može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 12.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kao i za naplatu i prikupljanje prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Isplata mora biti sukladna proračunu, uz valjane knjigovodstvene isprave ovjerene od odgovorne osobe.

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije, te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2022. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2023. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Općine za 2022. godinu, na kraju 2022. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

Članak 13.

Isplata sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Sredstva raspoređena u razdjelu 001 u okviru Glave 00101, koja se odnose na rashode za zaposlene, obračunavat će se i isplaćivati sukladno odredbama općih akata Općine Malinske-Dubašnica, odnosno zakona, kojima se uređuju plaće dužnosnika, službenika i namještenika Općine Malinska-Dubašnica.

Sredstva raspoređena u Razdjelu 002 u okviru Glave 00201, koja se odnose na rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela, te drugih tijela Općinskog vijeća obračunavat će se i isplaćivati temeljem Odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.

Naknade troškova za rad vijeća mjesnih odbora, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.

Rješenje o povratu sredstava donosi Općinski načelnik ili pročelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 16.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje i potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga evidentiraju se i čuvaju u Odsjeku za proračun i financije.

VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 17.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Općina može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, kreditnu instituciju te ulagati u vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odluke koju donosi Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti, a odluku o oročavanju sredstava donosi Općinski načelnik.

Članak 19.

Općina može steći dionice i udjel u kapitalu pravnih osoba bez naknade i iz sredstava proračuna uključujući i raspolaganje tražbinama pretvaranjem potraživanja obveznih davanja dužnika, pretvaranjem potraživanja s osnova danih zajmova i danih i/ili plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina, osim nekretnina koje se koriste za obavljanje javnih službi, zamjenom dionica i udjela, kupnjom iz sredstava osiguranih u proračunu Općine. O stjecanju dionica i udjela Općine u kapitalu pravnih osoba odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Primici od prodaje dionica i udjela koriste se za otplatu duga u Računu financiranja. Ako se sredstva od prodaje dionica i udjela ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga, koristit će se za nabavu nefinancijske i financijske imovine te za kapitalne pomoći ako za to postoji javni interes.

Članak 20.

Općinski načelnik može odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug u skladu sa kriterijima, mjerilima i postupkom utvrđenim zakonskim i podzakonskim propisima.

Općinski načelnik može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga ako odgođeno ili obročno odobreno plaćanje nije pravodobno uplaćeno u korist Proračuna.

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 21.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupni očekivani iznos obveza po dugoročnim zaduženjima na kraju 2023. godine iznosit će 106.200,00 eura. Navedena zaduženja odnose se na zaduženje iz 2020. godine za realizaciju Kapitalnog projekta K301323 Interpretacijski centar u iznosu od 663.614,04 eura (5.000.000,00 kn) od kojeg se u 2023. godini planira otplatiti 94.900,00 eura, te zaduženje iz 2022. godine za realizaciju Kapitalnog projekta K301306 Javna rasvjeta u iznosu od 424.713,00 eura od kojeg je u 2023. godini planira otplatiti 11.300,00 eura.

Članak 22.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Općinskog načelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Dane suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Općine razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju.

Odluku o suglasnostima donosi Općinski načelnik.

Članak 23.

Općina može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku Općine, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine čiji je osnivač ili suosnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Dano jamstvo iz stavka 1. ovoga članka uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Općine razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

VIII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČELNIKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 24.

Općinski načelnik i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Općinski načelnik može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu, Općinski načelnik i Pročelnik jedinstvenog upravnog sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

IX. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 25.

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali poslovnih dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-11

Malinska, 15. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr