SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 43. Petak, 16. prosinca 2022.
OPĆINA MRKOPALJ

33.

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i odredbe članka 26. Statuta Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 09. prosinca 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o III. izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“, 46/04, 26/07 i 39/20) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj izradila je Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj“ koji se sastoji od:

• Odredbi za provedbu

• Obrazloženja ovih izmjena i dopuna prostornog plana te izmjena i dopuna obrazloženja važećeg prostornog plana.

• Kartografskih prikaza u mjerilu 1:25000:

- Korištenje i namjena površina

- 3C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

- Područje posebnih ograničenja u korištenju

• Kartografskog prikaza u mjerilu 1:5000

- 4. Građevinsko područje 4.4 Mrkopalj

• Obveznih priloga

Članak 3.

U članku 22. stavku 1. alineji 3. iza podtočke 2. dodaje se podtočka 3. koja glasi:

- „solarne elektrane snage veće od 500 kW“

Članak 4.

U članku 61. stavak 2 mijenja se i glasi:

„Gradnja na izdvojenim građevinskim područja gospodarske namjene izvan naselja moguća je samo temeljem planova užih područja.“

Članak 5.

Članak 62. mijenja se i glasi:

„Planom se određuju slijedeća građevinska područja izdvojenih površina za gospodarske namjene:

K1 - proizvodna namjena - drvoprerađivačka: postojeći pogon drvoprerađivačke proizvodnje u Mrkoplju,

K2 - poslovno-proizvodna namjena: planirana poslovno-proizvodna zona u Mrkoplju,

K3 - poslovna namjena - pretežito uslužno-servisna: planirana poslovna zona u Mrkoplju.

K4 - proizvodna namjena: planirana asfaltna baza uz kamenolom Mrkovac.

Članak 6.

Iza članka 62. dodaje se naslov i članci 62.a. i 62.b. koji glase:

„Posredna provedba za građevinska područja gospodarske namjene

Članak 62.a.

Ovim Planom određuju se smjernice za izradu urbanističkog plana uređenja (UPU 3) za poslovno-proizvodnu zonu Mrkopalj (K2).

- Površine poslovno-proizvodne namjene u zoni Mrkopalj (K2) namijenjene su smještaju javne prometne površine, sunčanih elektrana (SE) i ostalim gospodarskim djelatnostima.

- UPU-om je potrebno planirati tri sunčane elektrane s tri odvojena fotonaponska sustava ukupne snage 2,0 MW. Pod sunčanom elektranom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih panela, trafostanice, pripadajuće elektroenergetske mreže te pomoćnih građevina u funkciji elektrane (spremišta, radionice i sl. građevine nužne za realizaciju i funkcioniranje elektrane).

- Ostale gospodarske djelatnosti su razne uslužne, zanatske, trgovačke, komunalno-servisne i druge djelatnosti.

- Osim građevina osnovne namjene mogu se smještati pomoćne i prateće građevine uz uvjet da brutto razvijena površina pomoćne građevine ne može činiti više od 40% ukupne brutto razvijene površine svih izgrađenih građevina na građevnoj čestici, a ukupna površina namijenjena pratećim građevinama ne može činiti više od 20% ukupne površine građevinskog područja.

- Javna prometnica dimenzionira se sukladno poglavlju 5. ovog Plana.

- Pojedinačne građevine (građevni sklopovi) svojim oblikovanjem moraju biti odraz osnovne namjene i funkcionalnog rješenja, a u kontekstu cjelokupnog građevinskog područja činiti skladnu cjelinu, uklopljenu u okolni krajolik i naseljsko okruženje.

- Način priključenja građevne čestice pojedine građevine na javne prometne površine i infrastrukturu, i broj parkirnih mjesta, određuje se koristeći elemente iz poglavlja 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odredbi ovog Plana.

- Zaštitu okoliša u svim segmentima te zbrinjavanje otpada provesti prema važećim zakonskim propisima i odrednicama ovog Plana.

Članak 62.b.

Ovim Planom određuju se smjernice za izradu urbanističkog plana uređenja (UPU 4) za poslovnu zonu u Mrkoplju (K3), pretežito uslužno-servisnu.

- Površine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke i komunalno servisne sadržaje.

- Osim građevina osnovne namjene mogu se smještati pomoćne i prateće građevine uz uvjet da bruto razvijena površina pomoćne građevine ne može činiti više od 40% ukupne bruto razvijene površine svih izgrađenih građevina na građevnoj čestici, a ukupna površina namijenjena pratećim građevinama ne može činiti više od 20% ukupne površine građevinskog područja.

- Način priključenja građevne čestice pojedine građevine na javne prometne površine i infrastrukturu, i broj parkirnih mjesta, određuje se koristeći elemente iz poglavlja 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odredbi ovog Plana.

- Zaštitu okoliša u svim segmentima te zbrinjavanje otpada provesti prema važećim zakonskim propisima i odrednicama ovog Plana.

Članak 7.

U članku 68. stavku 1. podstavku 3 iza riječi „energenata“ stavlja se točka, a riječi u zagradi brišu se.

Članak 8.

U članku 82. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti u izdvojenim građevinskim područjima za gospodarske - poslovne i gospodarske - proizvodne namjene određeni su člancima 61., 62., 62.a i 62b.“

Članak 9.

U članku 83. stavku 1. riječi „gospodarskih poslovnih, poslovno proizvodnih i“ brišu se.

U članku 83. stavak 1. podstavak 5. briše se, a dosadašnji podstavci 6., 7., 8. i 9. postaju podstavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 10.

U članku 94. stavku 1. podstavku 3. „Površine za energetske građevine za proizvodnju, transformaciju i prijenos energenata“ točki 1. „Elektroenergetske građevine“ dodaje se podtočka 1. koja glasi:

„proizvodne – građevine u funkciji korištenja obnovljivih izvora energije“.

Dosadašnje podtočke 1. i 2. postaju podtočke 2.i 3.

Članak 11.

Naslov iznad članka 113. mijenja se i glasi:

„Korištenje dopunskih i obnovljivih izvora energije“

Članak 113. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Ovim Planom planirano je korištenje dopunskih i obnovljivih izvora energije (korištenje energije iz biomase, vjetra i sunca) koji, osim energetskih efekata imaju značajan utjecaj na ukupni gospodarski razvitak područja.“

U članku 113. iza stavka 7. dodaju se stavci 8 i 9. koji glase:

„Planom je dozvoljena izgradnja maksimalno 3 sunčane elektrane u sklopu poslovno-proizvodne zone Mrkopalj (K2) ukupne snage 2 MW.

Instaliranje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija snage 100-1000 kW koji koriste energiju sunca za proizvodnju električne energije dopušteno je na krovovima postojećih i novih stambenih, poslovnih i javnih objekata te nadstrešnicama, parkiralištima i drugim površinama pogodnim za njihov smještaj.“

Članak 12.

U članku 152. stavku 1. podstavku 2. riječi: “poslovne namjene“ zamjenjuju se riječima: „poslovno-proizvodne namjene“, a naziv UPU-a 3: „K2 – poslovna zona u Mrkoplju“ mijenja se u: „K2- poslovno-proizvodna zona u Mrkoplju“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Izmjena i dopuna Plana izrađena je u 4 (četiri) izvornika ovjerenih pečatom i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, te ovjerenih pečatom i potpisom tijela i osobe odgovorne za provođenje javne rasprave.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Upravnog odjela Općine Mrkopalj, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, te u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Članak 14.

Po donošenju ovih izmjena i dopuna Plana izvršit će se usklađenja UPU 3 - K2 poslovna zona u Mrkoplju (SN PGŽ 48/08, 08/13) s odredbama ovih izmjena i dopuna Plana.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Detaljnom planu uređenja „Zagmajna“ (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 48/08).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 17.

Zadužuje se Upravni odjel Općine Mrkopalj da izradi pročišćeni tekst Odluke o Prostornom planu uređenja Općine
Mrkopalj.

Pročišćeni tekst Odluke o Prostornom planu uređenja
Općine Mrkopalj objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:024-02/22-01/01

URBROJ:2170-29-01-22-29

Mrkopalj, 9. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2250&mjesto=51315&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr