SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 36. Petak, 11. studenog 2022.
OPĆINA PUNAT

55.

Na temelju članka 289. stavaka 1. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici Općinskog vijeća dana 4. studenoga 2022. godine donosi

ODLUKU

o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na bračnu zajednicu primjenjuju se i na izvanbračnu zajednica te životno partnerstvo.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

U smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti svojim prihodima ili imovinom koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba te od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

Svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

• Samac je osoba koja živi sama;

• Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo;

• Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno;

• Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života;

• Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga;

• Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života;

• Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi;

• Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja;

• Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost;

• Starija osoba je osoba u dobi od 65 i više godina života;

• Osoba potpuno nesposobna za rad je osoba starija od 65 godina života, dijete do navršene 15. godine života i osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema posebnim propisima;

• Beskućnik je osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja;

• Osnovne životne potrebe su: prehrana, smještaj, odjeća, higijenske potrepštine i druge stvari za osobne potrebe;

• Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca ili članova kućanstva;

• Prihodom se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (npr. primitak od udjela u kapitalu, kamate na štednju i sl.) ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu;

• Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja, odnosno novčana sredstva na osobnim računima i štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu.

Članak 4.

Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (u daljnjem tekstu: Odjel) u suradnji sa Socijalnim vijećem Općine Punat.

Članak 5.

Općina Punat može određene poslove pružanja usluga korisnicima prava iz članka 12. ove Odluke povjeriti ustanovama, drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Korisnici socijalne skrbi su:

• Samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na neki drugi način;

• Dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi;

• Dijete s teškoćama u razvoju;

• Odrasla osoba s invaliditetom;

• Trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život;

• Osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama;

• Osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti;

• Beskućnik;

• Druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ostvaruju:

1. državljani Republike Hrvatske koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Punat najmanje 1 godinu neprekidno,

2. stranci sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj,

3. osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Stranac pod supsidijarnom zaštitom, azilant i stranac pod privremenom zaštitom te članovi njihove obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, kao i stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima mogu ostvariti naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, Zakonom, zakonima kojima je uređena zaštita od trgovanja ljudima i zakonom kojim se uređuje status, prava i obveze osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Iznimno, osobe koje nisu obuhvaćene stavcima 1. i 2. ovog članka mogu privremeno ostvariti prava iz socijalne skrbi pod uvjetima propisanima ovom Odlukom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet

2. uvjet prihoda

Za ostvarivanje pojedinih prava iz sustava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti sukladno odredbama ove Odluke.

1. SOCIJALNI UVJET

Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu (u daljnjem tekstu: ZMN).

2. UVJET PRIHODA

Članak 11.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom:

• samac do 260,00 €

• dvočlano kućanstvo do 400,00 €

• tročlano kućanstvo do 530,00 €

• četveročlano kućanstvo do 670,00 €

• ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 100,00 €.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, a čine ga sva sredstva koja samac ili kućanstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju se novčana sredstva ostvarena po osnovama određenim posebnim Zakonom kao što su: novčane naknade ostvarene s osnova Zakona o socijalnoj skrbi, doplatak za djecu, stipendije za školovanje učenika i studenata i druge.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Prava iz socijalne skrbi koja se utvrđuju ovom Odlukom su:

1. Mjesečna novčana naknada;

2. Jednokratna naknada;

2.1. Uvećana jednokratna naknada

3. Naknada za troškove stanovanja;

3.1. Naknada troškova najamnine

4. Naknada za troškove ogrjeva;

5. Naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem:

5.1. Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama;

5.2. Naknada troškova prijevoza i prehrane djece s teškoćama i osoba s invaliditetom;

5.3. Naknada troškova školske marende i ručka u produženom boravku;

5.4. Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola te redovite studente;

5.5. Naknada usluge smještaja u učeničkim i studentskim domovima te troškova najamnine u privatnom smještaju.

6. Naknada troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne);

7. Naknada za uzdržavanje;

8. Naknada za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja;

9. Pomoć u kući.

Članak 13.

Korisnik može ostvariti samo jedno pravo, a iznimno na prijedlog Socijalnog vijeća može ostvariti i više pojedinačnih prava iz članka 12. ove Odluke. Priznata prava ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Kod priznavanja istovremeno više oblika pojedinačnih prava Odjel uz pomoć Socijalnog vijeća utvrđuje materijalne i socijalne prilike kućanstva i na toj osnovi donosi odluku.

Pri donošenju odluke o ostvarivanju prava na više oblika pojedinačnih prava, Socijalno vijeće i Odjel uzet će u obzir stambeni i zdravstveni status, dob članova kućanstva, broj maloljetne djece, broj nezaposlenih članova kućanstva, je li netko podstanar s najamninom i druge okolnosti bitne za donošenje odluke.

1. MJESEČNA NOVČANA NAKNADA

Članak 14.

Mjesečna novčana naknada je novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Pravo na mjesečnu novčanu naknadu iznosi 100,00 €.

Članak 15.

Pravo na mjesečnu novčanu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Članak 16.

Na mjesečnu novčanu naknadu nema pravo samac ili kućanstvo ako:

• ima u vlasništvu drugi stan ili kuću osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje,

• u vlasništvu ima poslovni prostor;

• je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati;

• ima u vlasništvu drugo osobno vozilo osim onog koje koristi za vlastite potrebe;

• ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, a ukoliko ne ostvaruje prava temeljem sklopljenog ugovora, potrebno je da je pokrenut postupak za raskid tog ugovora;

• radno sposobni samac ili član kućanstva nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje;

• ne želi tražiti uzdržavanje od osoba koje su ga dužne uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

2. JEDNOKRATNA NAKNADA

Članak 17.

Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolest, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak posla i sl.) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako Socijalno vijeće procjeni da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Jednokratne naknade u jednoj kalendarskoj godini mogu se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu, a najviše do iznosa od 400,00 €.

2.1. Uvećana jednokratna naknada

Članak 18.

U osobito opravdanim slučajevima Socijalno vijeće uz suglasnost općinskog načelnika može priznati i uvećanu jednokratnu naknadu.

3. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 19.

Troškovi stanovanja odnose se na komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku koji ispunjava socijalni uvjet.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se mjesečno korisniku iz prethodnog stavka ovog članka i to:

• do polovice iznosa ZMN utvrđenog rješenjem;

• do punog iznosa sredstava utvrđenog rješenjem kada se samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 20.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se odobriti samcu ili kućanstvu koji ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu naknadu po ovoj Odluci ili koji ispunjavaju uvjet prihoda.

Korisnici prava na naknadu za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka ostvaruju pravo:

• do iznosa od 800,00 € godišnje - samac;

• do iznosa od 1.300,00 € godišnje - kućanstvo.

3.1. Naknada troškova najamnine

Članak 21.

Pravo na naknadu troškova najamnine ostvaruje samac ili kućanstvo koje ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, kao i druge uvjete utvrđene ovom Odlukom.

Pravo iz prethodnog stavka ovog članka priznaje se u iznosu do najviše 200 € mjesečno, a ako je trošak najamnine manji od utvrđenog iznosa, pravo se priznaje u iznosu stvarnog troška najamnine.

Na naknadu troškova najamnine nema pravo samac ili kućanstvo ako:

• u vlasništvu ima stan ili kuću,

• u vlasništvu ima poslovni prostor;

• nema sklopljen ovjereni ugovor o najmu s utvrđenim iznosom najamnine;

• je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati;

• ima u vlasništvu drugo osobno vozilo osim onog koje koristi za vlastite potrebe;

• ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, a ukoliko ne ostvaruje prava temeljem sklopljenog ugovora, potrebno je da je pokrenut postupak za raskid tog ugovora;

• radno sposobni samac ili član kućanstva nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje;

• ne želi tražiti uzdržavanje od osoba koje su ga dužne uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

4. TROŠKOVI OGRJEVA

Članak 22.

Samcu ili kućanstvu koje ispunjava uvjet prihoda i grije se na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva u iznosu utvrđenom odlukom jedinice područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu.

5. NAKNADE U VEZI S ODGOJEM I OBRAZOVANJEM

5.1. Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama

Članak 23.

Pravo na plaćanje cjelodnevnog boravka u predškolskim ustanovama ostvaruju djeca iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, a oba roditelja su zaposlena.

Iznimno, pravo iz stavka 1. ovog članka mogu ostvariti i djeca iz obitelji u kojima je jedan roditelj nezaposlen, ako je zbog posebnih prilika u obitelji (npr. bolest, loša socijalno-materijalna situacija) bolje za dijete da boravi u predškolskoj ustanovi.

5.2. Naknada troškova prijevoza djece s teškoćama i osoba s invaliditetom

Članak 24.

Pravo na naknadu troškova prijevoza djece s teškoćama i osoba s invaliditetom može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po drugoj osnovi, roditelju djeteta s teškoćama ili odrasloj osobi s invaliditetom koje radi školovanja ili osposobljavanja za samozbrinjavanje mora putovati izvan mjesta svog prebivališta.

Pravo iz prethodnog stavka priznaje se za relaciju Punat – Rijeka – Punat u visini cijene vozne karte javnog prijevoza (za dijete i roditelja), a iznimno može se priznati i trošak korištenja osobnog automobila (0,30 centi po prijeđenom kilometru).

Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se mjesečno za prethodni mjesec, temeljem mjesečne evidencije boravka djeteta s teškoćama, odnosno odrasle osobe, na određenom programu.

5.3. Naknada troškova školske marende i ručka u produženom boravku

Članak 25.

Pravo na naknadu troškova školske marende i ručka u produženom boravku priznaje se roditelju djeteta, polaznika osnovne škole, iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, kao i druge uvjete propisane ovom Odlukom.

Roditelju djeteta s poteškoćama u razvoju priznaje se pravo na naknadu troškova školske marende bez obzira na socijalni i/ili uvjet prihoda.

Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola i redovite studente

Članak 26.

Pravo na naknadu troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola te redovitih studenata za tekuću školsku/akademsku godinu ostvaruju učenici i studenti čije obitelji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pravo iz prethodnog stavka ovog članka odnosi se na troškove prijevoza u javnom prometu na relacijama od prve stanice na kopnu do sjedišta škole unutar Primorsko-goranske županije te na studentske terminske mjesečne autobusne karte.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik i student (ako ih ima više u obitelji) i ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći iz ove Odluke.

Pravo se ostvaruje na način da Općina Punat uplaćuje sredstva trgovačkom društvu koje obavlja prijevoz na temelju ispostavljenog računa.

5.4. Naknada usluge smještaja u učeničkim i studentskim domovima te troška najamnine u privatnom smještaju

Članak 27.

Pravo na naknadu usluge smještaja u učeničkom ili studentskom domu te troška najamnine u privatnom smještaju priznaje se redovnom učeniku ili studentu, čije kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Korisnik prava na naknadu iz prethodnog stavka ovog članka dužan je dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje školovanje ili studiranje te izvijestiti Odjel o završetku istoga.

Naknada usluge smještaja i troška najamnine iznosi 50% ukupnog iznosa navedene usluge, a najviše do iznosa od 130 € mjesečno.

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka priznaje se korisniku za vrijeme redovnog školovanja ili studiranja, a najdulje do 26. godine života.

Na naknadu iz stavka 1. ovog članka nemaju pravo učenici i studenti koji:

• upisuju ponovo istu godinu školovanja ili studiranja, neovisno je li riječ o istoj ili drugoj školi, odnosno visokom učilištu

• imaju upisano mirovanje obveza studenta.

6. NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE TE U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI (DOMOVIMA ZA STARE I NEMOĆNE)

Članak 28.

Pravo na naknadu troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne) ostvaruju psihički bolesne osobe (osobe kronični psihijatrijski bolesnici, psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici na temelju nalaza i mišljenja psihijatra) te stare i nemoćne osobe.

Korisnicima iz prethodnog stavka priznaje se pravo na naknadu troškova smještaja u cijelosti ili djelomično ukoliko ispunjavaju uvjet prihoda, odnosno nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, uz mogućnost uknjižbe prava vlasništva Općine Punat na nekretninama u vlasništvu Korisnika.

Pravo na cjelokupnu naknadu troškova smještaja ostvaruje Korisnik koji na temelju mišljenja i nalaza liječnika nije sposoban sam živjeti i brinuti se o sebi, a živi sam i nema nikoga od uže obitelji, te nema vlastitih prihoda.

7. NAKNADA ZA UZDRŽAVANJE

Članak 29.

Pravo na naknadu za uzdržavanje može ostvariti samac ili kućanstvo koje ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te nema sredstva za uzdržavanje, a nije ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima ili imovinom.

Temeljem rješenja o ostvarivanju prava na naknadu za uzdržavanje, Općina Punat će s korisnikom zaključiti Ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim će se utvrditi međusobni odnosi, a temeljem kojeg Općina Punat ima pravo na zabilježbu tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u korisnikovom vlasništvu.

8. NAKNADA ZA FINANCIRANJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 30.

Pravo na naknadu za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik:

• čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj,

• koji ne ostvaruje prihod po drugoj osnovi,

• koji ima ugovorenu i aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u trenutku podnošenja zahtjeva.

Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podataka objavljenih na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su utvrđeni za prethodnu godinu. U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje prema propisima druge države te zaštitni dodatak.

Naknada za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja koju ostvaruje korisnik iz stavka 1. ovog članka, isplaćuje se u iznosu godišnje premije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Isplata naknade iz stavka 1. ovog članka obavljat će se na temelju pisanog zahtjeva uz kojeg se prilaže polica dopunskog zdravstvenog osiguranja i izjava da podnositelj zahtjeva ne ostvaruje pravo na inozemnu mirovinu, odnosno izjava o iznosu inozemne mirovine ako je ostvaruje.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ne ostvaruju umirovljenici koji imaju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

9. POMOĆ U KUĆI

Članak 31.

Pomoć u kući je usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba. Usluga se može odobriti i osobi kojoj je zbog tjelesnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Članak 32.

Pomoć u kući može obuhvatiti:

1. Organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću);

2. Obavljanje kućanskih poslova;

3. Održavanje osobne higijene;

4. Zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Članak 33.

Pravo na pomoć u kući ne može se odobriti osobi koja:

• ima mogućnost da joj pomoć u kući osiguraju roditelji, bračni drug, djeca;

• ima mogućnost da pomoć u kući osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 34.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog/izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 35.

Zahtjev se podnosi Odjelu na propisanom obrascu dostupnom u prostorijama Općine Punat i službenoj Internet stranici Općine Punat, a može se podnijeti osobno, poštom ili elektronskim putem.

Uz zahtjev, kao i u tijeku korištenja prava iz ove Odluke, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava.

Odjel u suradnji sa Socijalnim vijećem može odlučiti da se posebno ispitaju i uzmu u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način.

Članak 36.

O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 37.

Korisnik prava iz socijalne skrbi dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava (revizija).

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 38.

Odjel ima pravo nadzirati namjensko korištenje priznatih prava i dobivenih financijskih sredstava sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 39.

Korisnik koji je ostvario neko pravo temeljem ove Odluke dužan je nadoknaditi štetu ako je:

• na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

• ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je od odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 40.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/15 i 21/16).

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/6

URBROJ: 2170-31-01-22-15

Punat, 4. studenoga 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2243&mjesto=51521&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr