SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
GRAD MALI LOŠINJ

51.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17,70/19 i 42/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja(Službene novine PGŽ br.26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18,9/21) , uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora za javni red i sigurnost , broj 511-09-71-75/22JJ od 15. lipnja, 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se promet na cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Malog Lošinja.

(2) Cestama i javno-prometnim površinama smatraju se površine određene Zakonom o cestama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

(3) Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:

1. cesta s prednošću prolaza,

2. dvosmjernog, odnosno jednosmjernog prometa,

3. sustava tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. prometa pješaka, biciklista, mopeda, turističkog vlaka, taxi bicikla, traktora

6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zona smirenog prometa,

8. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačkih zona, sigurnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,

11. uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

12. površina na kojoj će se obavljati: test vožnja, cross, off road, sportske i promidžbene vožnje,

13. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Članak 2.

(1) Promet na cestama i javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima u granicama propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

(2) Na cestama i javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost prometa.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 3.

(1) Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuje promet na cestama i drugim javnim površinama na području Grada Malog Lošinja , sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.

(2) Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

(3)Odjel vodi očevidnik cesta , prometna rješenja na istima (ceste s prednošću

prolaza, ceste namijenjene za dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet , sustav tehničkog

uređenja prometa, parkirne površine, zaštitne ograde za pješake, rampe i dr.)

Sustav tehničkog uređenja prometa vodi i trgovačko društvo pružatelj komunalne usluge

održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina.

Članak 4.

(1) Odjel može odobriti privremenu regulaciju prometa na zahtjev pravne i fizičke osobe, po prometnom rješenju kojeg su te osobe dužne priložiti uz zahtjev, a radi omogućavanja:

- gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija,

- prekopa ceste i javno prometnih površina zbog postave komunalne i druge infrastrukture, te

- održavanja raznih događanja (manifestacija) od značaja za Grad Mali Lošinj na tim površinama.

(2) U rješenju o određivanju privremene regulacije prometa navodi se vrijeme trajanja privremene regulacije te sve mjere koje se predmetnom regulacijom provode (način odvijanja prometa ili zabrana prometa, održavanje i potom uklanjanje privremene prometne signalizacije, premještanje autobusnih stajališta ako je to potrebno, osiguravanje koridora za interventna vozila, obvezu izvješćivanja javnosti o uspostavljenoj privremenoj regulaciji i dr.).

(3) Sve troškove uspostave privremene regulacije i uklanjanja iste nakon isteka odobrenja iz stavka 2. ovog članka snosi investitor odnosno organizator manifestacije, osim za manifestacije od značaja za Grad kojih je organizator Grad Mali Lošinj ili Turistička zajednica Grada kada te troškove može snositi Grad Mali Lošinj.

Članak 5.

(1) Grad Mali Lošinj osigurava održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina tako da se na istima osigura normalno i sigurno odvijanje prometa.

(2) Poslove održavanja nerazvrstanih cesta te održavanja javno-prometnih površina obavljaju pravne i fizičke osobe temeljem ugovora zaključenih sa Gradom Malim Lošinjem sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima.

1) Ceste s prednošću prolaza

Članak 6.

Ceste s prednošću prolaza na području Grada su državne ceste u odnosu na županijske, lokalne i nerazvrstane ceste, županijske i lokalne ceste u odnosu na nerazvrstane ceste, sukladno postojećoj prometnoj signalizaciji.

2) Dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet

Članak 7.

(1) Sve ceste na području Grada su u pravilu namijenjene dvosmjernom prometu.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, jednosmjeran promet može se uvesti na cestama čije tehničke karakteristike ne zadovoljavaju uvjete za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa, te u naseljenom mjestu gdje se uvođenjem jednosmjernog prometa osigurava bolji stupanj sigurnosti u prometu.

3) Sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje putem elektroničkih sustava i video nadzora

Članak 8.

Sustav tehničkog uređenja prometa obuhvaća izgradnju, postavu i održavanje opreme i oznaka kojima se obavlja regulacija i nadzor prometa, postiže i održava zadovoljavajuća sigurnost svih sudionika u prometu i održava prohodnost prometnih površina.

Članak 9.

(1) Prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim površinama, prometna oprema cesta te signalizacija i oprema za regulaciju, smirivanje i nadzor prometa postavljaju se na temelju prometnog elaborata.

(2) Sva oprema iz stavka 1. ovog članka treba zadovoljavati propise o sigurnosti prometa.

Članak 10.

(1) Pod održavanjem prometnih znakova podrazumijeva se njihovo čišćenje, popravak te zamjena dotrajalih i nejasnih znakova novim istovjetnim znakovima.

(2) Za poslove održavanja nije potreban prometni elaborat.

Članak 11.

(1) Turistička i ostala signalizacija na cestama postavlja se na temelju elaborata.

(2) Lokaciju za postavu turističke signalizacije uz nerazvrstane ceste utvrđuje Odjel, uz pribavljeno mišljenje Policijske uprave.

(3) Turistička i ostala signalizacija treba biti izrađena sukladno propisima.

Članak 12.

Poslovima nužnim za normalno i sigurno odvijanje prometa na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama smatra se osobito:

- održavanje kolnika i nogostupa (popravci udarnih rupa, oštećenih podzida, nadozida i drugih elemenata cesta, zamjena asfaltnog ili betonskog zastora i dr.),

- održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, te javne ceste u naselju (visina najnižih grana krošnji iznad pješačkih i biciklističkih staza treba iznositi najmanje 2,5 m, a iznad kolnika 4,5 m; potrebno je osigurati da zelenilo ne ometa vidljivost prometne signalizacije, nužni kut preglednosti na križanjima, kao i da ne zaklanja svjetlosni snop javne rasvjete),

- posipanje kolnika i nogostupa, te čišćenje tih površina od snijega i leda,

- uklanjanje pregaženih životinja, stvari i čišćenje nerazvrstanih cesta nakon prometnih nesreća ili nezgoda, radi osiguranja prohodnosti i sigurnosti prometa,

- održavanje sustava za odvodnju, uključiv i odvodnju na javnim cestama na dijelu gdje one prolaze kroz naselja.

Članak 13.

(1) Vlasnici objekata ili zemljišta uz javno-prometne površine dužni su održavati raslinje na svojim parcelama tako da ono ne ugrožava na bilo koji način sigurnost prometa.

(2) Ako vlasnik po pisanom nalogu Odjela, ne poduzme u zadanom roku radnju iz stavka 1. ovog članka, Odjel će izdati nalog za izvršenje radnje na trošak vlasnika. Poslovi su u nadležnosti Komunalnog redarstva.

Članak 14.

Radi poboljšanja sigurnosti prometa i zaštite sudionika u prometu, zaštite okoliša, sprječavanja ili smanjenja prometnih zagušenja, korištenja parkirališta i sl., mogu se uspostavljati i druga ograničenja, zabrane i promjene u postojećoj regulaciji prometa na nerazvrstanim cestama (u pojedinim vremenskim razdobljima tijekom dana, danima i sl.).

4) Ograničenje brzine kretanja vozila

Članak 15.

Vozači su dužni brzinu kretanja vozila prilagoditi uvjetima utvrđenim u članku 51. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 16.

(1) U pješačkim zonama dozvoljena brzina vozila je brzina hoda pješaka.

(2) U zonama smirenog prometa svi sudionici prometa su dužni pridržavati se ograničenja brzine sukladno Zakonu.

5) Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkih vlakića

Članak 17.

Svi sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama te djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom, slijepe i nemoćne osobe ili djecu, postupati s najvećom mogućom pažnjom.

Članak 18.

Pješački promet se odvija nogostupima, pješačkim zonama i drugim površinama posebno namijenjenim pješacima, te na obilježenim pješačkim prijelazima preko prometnica.

Članak 19.

(1) Pješačkom zonom dozvoljeno je samo kretanje pješaka i specijalnih prijevoznih sredstava (invalidskih kolica) na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pritom ne kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka.

(2) Turistički vlak namijenjeni turističkom razgledavanju Grada, mogu obavljati prijevoz na području Grada samo uz dozvolu nadležnih tijela, s točno određenim pravcima kretanja i mjestima za zaustavljanje.

(3)Izuzetno od odredbe stavka 1., dozvoljen je promet vozila za održavanje čistoće a te vozila

interventnih službi, te vozila dostave isključivo u dozvoljeno vrijeme, te prilaz kućama prema

Odluci o komunalnom redu i vlasnicima garaža.

(4) znimno unutar pješačkih zona u malim mjestima mogu prometovati vozila prema opravdanom zahtjevu MO osim malih otoka: Suska, Ilovika, Unija, Malih i Velih Srakana.

Članak 20.

(1) Zabranjeno je ostavljanje i parkiranje bicikala, mopeda, skutera i motocikala naslonjenih na fasade objekata javnih, državnih i drugih institucija ili na javnim zelenim površinama, te na nogostupima i prometnicama ukoliko na bilo koji način ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.

(2) U pješačkim zonama je zabranjeno ostavljanje i parkiranje bicikla, mopeda, skutera i motocikla izvan za to predviđenih i uređenih mjesta (stalci za parkiranje).

Članak 21.

(1) U naseljima Grada Malog Lošinja nije dopušten promet zaprežnih vozila odnosno gonjenje ili vođenje stoke.

6) Parkirališne površine, način parkiranja i zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja

Članak 22.

Parkirališnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se parkirališne površine na cestama, uređenim javnim površinama i u javnim garažama u vlasništvu Grada Malog Lošinja, označene prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Članak 23.

(1) Javna parkirališta moraju se održavati čistima i urednima. Na javnim parkiralištima mora se održavati red, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

(2) Javna parkirališta sa sustavom naplate održava isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

(3)Nove parkirališne površine pod naplatom određuju se uz prethodnu suglasnost

Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Za parkirne površine pod naplatom, Isporučitelj usluge Općim uvjetima pružanja komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama uređuje uvjete parkiranja ovisno o tome da li se radi o parkiralištima s cjelogodišnjom ili sezonskom naplatom, uličnim parkiralištima odnosno zatvorenim parkiralištima, vremenu naplate parkiranja, zonama naplate, te zonama u kojima je dozvoljena mogućnost rezerviranja parkirnih mjesta za pojedine kategorije korisnika kojima je kao uvjet za obavljanje registrirane poslovne djelatnosti neophodno osigurati i korištenje parkirnih mjesta.

(5) Na parkirnim površinama pod naplatom, Isporučitelj usluge dužan je postavljati i održavati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, uređaje i opremu za naplatu parkiranja, te organizirati redovito čišćenje parkirnih površina, kao i sanirati oštećenja nastala redovnim korištenjem tih površina.

Članak 24.

(1) Parkiranje vozila na području Grada dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama namijenjenim parkiranju, te na drugim površinama gdje to nije protivno Zakonu ili drugim propisima.

(2) Javna parkirališta moraju biti označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa na cestama.

(3) Najmanje 5% parkirnih mjesta na javnim parkiralištima mora biti označeno za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

(4) Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima označavaju se crtama na kolniku, u različitim bojama, ovisno o načinu upravljanja pojedinim parkirnim površinama, i to:

- bijela boja: parkirna mjesta na kojima se ne obavlja naplata parkiranja,

- plava boja: parkirna mjesta na kojima se obavlja naplata parkiranja,

- žuta boja: parkirna mjesta za parkiranje i zaustavljanje vozila osoba s invaliditetom, taxi vozila, vozila s vremenski ograničenim trajanjem parkiranja i rezervirana parkirna mjesta.

(5) Na javnim parkiralištima na kojima nije moguće iscrtavanje na kolniku (npr. makadam, zemlja), parkirna mjesta se ne iscrtavaju posebno, no postavljenom vertikalnom signalizacijom mora jasno biti određeno područje na kojemu se obavlja parkiranje i način parkiranja.

Članak 25.

(1) Na javnim parkiralištima zabranjeno je zaustavljati i parkirati teretna i priključna vozila, autobuse, radne i poljoprivredne strojeve.

(2) Na javnim parkiralištima zabranjeno je držati plovila (samostalno ili na prikolici) te bilo kakve druge predmete i materijale koji onemogućavaju osnovnu funkciju parkirališta (primjerice drva za ogrjev, pijesak i drugi građevinski materijal i sl.)

(2)Na javnim parkiralištima je zabranjeno izvođenje praktične nastave za osposobljavanje kandidata za vozače.

(3)Na javnim parkiralištima zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje kamp kučica, trailera sa i bez plovila.

(4) Na javnim parkirališnim mjestima dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje interventnih vozila.

Članak 26.

(1)Zaustavljanje vozila javnog prijevoza te ukrcaj i iskrcaj putnika vrši se na postojećim autobusnim stajalištima.

(2)Na stajalištima javnog prijevoza nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa, kao ni drugih vozila.

(3) Sva nova stajališta moraju biti usklađena s odredbama Pravilnika kojim je regulirano ovo područje.

(4) Turistički autobusi mogu se zaustavljati i parkirati na lokacijama:

u Malom Lošinju: na Novoj obali i u ulici Lošinjskih brodograditelja, u Velom Lošinju na gornjem parkiralištu, u Osoru na parkiralištu prema Punta Križi, u Nerezinama kod groblja.

Parkiranje je uređeno posebnom Odlukom.

(5) Utvrđuju se lokacije autotaxi stajališta na slijedećim lokacijama:

u Velom Lošinju – dva u blizini gornjeg parkirališta,

u Malom Lošinju- dva na Dubovici, četiri na Rivi lošinjskih kapetana u blizini Vele Rive, pet u ulici Braće Ivana i Stjepana Vidulića ( od ulaska u garažu prema zgradi Opskrbnog centra), dva na Trgu RH, jedno ispred trgovine Lidl na Bočacu, dva u ljetnoj sezoni u ul. Lošinjskih brodograditelja kod Talijanskog vrtića, dva u blizini autobusnog stajališta.

6)Na autotaksi stajalištima i stajalištima turističkih autobusa nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje drugih vozila.

Članak 27.

Odjel može, na zahtjev organizatora odobriti da se pojedine parkirališne površine privremeno stave van funkcije ili da se omogući privremeno parkiranje vozila na drugim površinama radi održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih ili komercijalnih manifestacija i sličnih aktivnosti te prilikom izvođenja građevinskih radova koji se ne mogu izvoditi bez zauzimanja dijela parkirališnih površina.

(2) Za korištenje javnih parkirališta iz stavka 1. ovog članka korisnik je dužan platiti naknadu u visini poreza za korištenje javne površine sukladno Odluci o porezima na javne površine Grada Malog Lošinja, osim za korištenje javnih parkirališta pod naplatom, kada se visina naknade određuje po Općim uvjetima iz članka 23. stavak 4. ove Odluke.

(3) Naknada iz stavka 2. ove Odluke ne plaća se za održavanje manifestacija od značaja za Grad Mali Lošinj, a kojih je organizator Grad Mali Lošinj ili Turistička zajednica.

Članak 28.

(1) Kolnik ili dio kolnika može se urediti, obilježiti i koristiti kao javno parkiralište samo pod uvjetom da za dvosmjerni promet odnosno jednosmjerni promet ostane slobodna kolnička površina propisana Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

(2) Nogostup ili dio nogostupa može se urediti, obilježiti i koristiti za parkiranje vozila samo pod uvjetom da se za kretanje pješaka ostavi najmanje 1,6 m širine pješačke površine, s tim da ta pješačka površina ne može biti uz rub kolnika.

(3) Kolnici i nogostupi uz pravce nerazvrstanih cesta kroz Grad ili druge površine uz te pravce mogu se urediti, obilježiti i koristiti za parkiranje vozila uz prethodnu suglasnost Lošinj usluga d.o.o.

(4) Način uređenja, obilježavanja i korištenja nogostupa i kolnika kao parkirališta određuje Odjel, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

7) Zone smirenog prometa

Članak 29.

(1) Zone smirenog prometa mogu se označiti na nerazvrstanim cestama ispred škola i predškolskih ustanova te u dijelovima naselja gdje zbog nepostojanja nogostupa kolne površine ujedno služe i za kretanje pješaka.

(2) Osim standardne vertikalne i horizontalne signalizacije, u zonama smirenog prometa mogu se na kolniku postaviti propisane umjetne izbočine radi dodatnog upozorenja vozačima.

(3) Zone smirenog prometa su:

U Malom Lošinju: Ulica Braće Vidulića, Priko, Istarska,C.Clara,Velopin, Jamina, D. Kozulića, Sv. Martin, Bočac,Vresikovo,Gravot, Poljana I,Poljana II, Ul. Lošinjskih brodograditelja-sjeverni dio, S. Radića, Omladinska, Malin, A. Haračića, predio Valdarke, predio Kovčanje i sve ulice u kojima nije izgrađen nogostup.

U naselju Veli Lošinj, Ćunski, Nerezine, Artatore, Kandija, Punta Križa, Sv, Jakov, Belej , Ustrine , Srem, Plat, Verin zone smirenog prometa su sve ulice u kojima nije izgrađen nogostup,a nisu određene kao pješačka zona.

U Beleju centar prema uvali Zela. U naselju Ustrine od Braščine prema uvali Veli žal. Rampe su postavljene u razdoblju od 01.05.do.01.10.

(4) Odluku o određivanju zona smirenog prometa, te mjerama kojima će se osigurati smirenje prometa donosi Odjel, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

8) Premještanje vozila, blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vrsta vozila

Članak 30.

(1) Grad Mali Lošinj osigurava uvjete za premještanje vozila kada temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama tu mjeru naloži nalogom policijski službenik ili prometni redar.

(2) Kao lokacija za odlaganje nepropisno parkiranih vozila određuje se dio parkirališta na Novoj obali (prema JVP)- 10 mjesta. Gradonačelnikom može odrediti i drugu lokaciju za navedenu djelatnost.

(3) Isporučitelj usluge parkiranja na uređenim javnim površinama može urediti i druge lokacije za odlaganje nepropisno parkiranih vozila, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila snosi troškove premještanja vozila.

(4) Odluku o visini naknade za premještanje vozila donosi gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 31.

(1) Grad Mali Lošinj osigurava uvjete za blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva i ostalih vozila kada temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama tu mjeru naloži nalogom policijski službenik ili prometni redar.

(2) Vlasnik odnosno korisnik blokiranog vozila snosi troškove blokiranja i deblokiranja vozila.

(3) Odluku o visini naknade za blokiranje vozila donosi gradonačelnik.

Članak 32.

Poslovi premještanja vozila, blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila, ostalih vozila i radnih strojeva mogu se povjeriti se Komunalnom društvu temeljem Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koji je dužan osigurati specijalno vozilo »pauk«, opremu za blokiranje i deblokiranje te organizirati službu za prijem, čuvanje i izdavanje vozila, odnosno blokiranje i deblokiranje vozila.

Članak 33.

(1) Prije izdavanja naredbe za premještanje ili blokiranje vozila, položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila, teretnog automobila, priključnog vozila ili radnog stroja utvrđuje se fotografijom, skicom ili video zapisom.

(2) Vlasniku odnosno korisniku premještenog ili blokiranog vozila, na njegov zahtjev će se predati preslika fotografije ili skice odnosno kopija videozapisa iz stavka 1., a troškove izrade iste snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 34.

(1) Prilikom blokade teretnih automobila, autobusa, priključnih vozila, ostalih vozila i radnih strojeva, djelatnik koji obavlja blokadu dužan je na prednje staklo vozila staviti obavijest da je vozilo blokirano s daljnjim uputama za vozača o načinu deblokiranja.

(2) Na zahtjev vlasnika odnosno vozača blokiranog vozila, isporučitelj komunalne usluge dužan je deblokirati vozilo, s time što vlasnik odnosno korisnik mora odmah odvesti vozilo s površine na kojoj je bilo blokirano.

Članak 35.

(1) Prije vraćanja premještenog vozila vlasniku, odnosno prije deblokiranja vozila, isporučitelj komunalne usluge izdaje račun za premještanje i čuvanje vozila na ograđenom odlagalištu za čuvanje vozila, odnosno račun za trošak blokiranja i deblokiranja.

(2) Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je platiti 50% iznosa naknade za premještanje vozila, ako je Isporučitelj komunalne usluge započeo s postupkom premještanja ali istog nije dovršio, jer je vlasnik odnosno korisnik sam uklonio vozilo. Premještanje se smatra započetim ako je izdana naredba za premještanje i ako je specijalno vozilo kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

(3) Ako vlasnik odnosno korisnik vozila ne preuzme premješteno vozilo ili ne zatraži deblokadu vozila u roku od 24 sata od vremena kada je isto premješteno odnosno blokirano, dužan je platiti i troškove ležarine i čuvanja vozila za svaka daljnja 24 sata. Visina ležarine određuje se odlukama iz članka 30. stavak 4. i članka 31. stavak 3. ove Odluke.

(4) Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je nadoknaditi štetu nastalu na uređaju za blokiranje vozila ukoliko bi sam pokušao na silu deblokirati vozilo.

9) Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima

Članak 36.

(1) Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

(2) Postavu zaštitnih ograda i stupića određuje Odjel, temeljem izrađenog prometnog rješenja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz javne ceste, potrebna je i suglasnost nadležne uprave za ceste.

Članak 37.

Radi osiguranja kretanja osoba s invaliditetom uz pješačke prijelaze mogu se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi sukladno propisima.

10) Pješačke zone, sigurni pravci za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, dvorana i sl.

Članak 38.

Pješačke zone u naselju Mali Lošinj :Trg RH sjeverna strana i Riva lošinjskih kapetana od kučnog broja 14,Zagrebačka ulica, ulica Matice Hrvatske i Š.Kvirina Kozulića, ulica Vladimira Gortana, S.Gopčevića, G.Garibaldi,Mate Vidulića, Sv. Marije, Trg Žrtava fašizma, Šetalište Čikat, Sunčana uvala uz more, Sv. Martin predio uz more, Srebrna i Zlatna uvala.

U naselju Nerezine Trg Studenac , Šetnica uz more od Obale Nerezinskih pomoraca do Škvera,Rapoča ( lungomare), smatraju se pješačkim zonama.

U naselju Osor sve ulice unutar zidina smatraju se pješačkom zonom.

Pješačke zone u naselju Veli Lošinj: ul. Vladimira Nazora (od Palme do Trga), Obala M. Tita, Trg RH, predio Rovenska, Šetalište od hotela Punta do Trga RH, dio ulice V. Gortana , dio. ulice O. Hrgovića i predio ispred crkve Sv. Ane.

Otoci Susak, Unije, Ilovik, Male i Vele Srakane smatraju se pješačkom zonom.

Članak 39.

(1) Pješačka zona obilježava se prometnim znakovima, dopunskim pločama i oznakama. Unutar pješačke zone mogu se postaviti fizičke prepreke za ograničenje prometa.

(2) Vrstu fizičkih prepreka i mjesta gdje će se iste postaviti, određuje Odjel, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) U slučaju potrebe (određenih manifestacija, posebnog prijevoza i sl.), Odjel može izdati dozvolu za privremeno micanje fizičkih prepreka.

(4) Rampe su postavljene u Malom Lošinju, ul. B. Vidulića i predjelu Čikat ( kod uvale Sv. Marko) u Velom Lošinju u ulici V. Nazora,u Osoru- za Sv. Petar.

Osim u Malom Lošinju, rampe su postavljene od 15.06.do 15.09.

(5) Osim rampi i navedenih fizičkih prepreka, po potrebi se promet regulira fizičkom zaštitom tzv. Security.

(6) Osim navedenih ulica u članku 38. pješačke zone se mogu definirati prometnim elaboratom i suglasnosti MUP-a.

Članak 40.

Unutar pješačkih zona otoka Suska,Malih i Velih Srakana,Unija i Ilovika smiju prometovati isključivo:

1. Traktori za snabdijevanje trgovačkih, ugostiteljskih i ostalih djelatnosti na otoku, kao i dostavu doma

2. instvima robe pristigle brodom i to 1 sat prije i 1 sat poslije dolaska brodske linije.

3. Traktori kojima se prevozi građevinski materijal, drva, radna vozila i strojevi i to: radnim danom od 16.09.do14.06.od 08,do21,00 sat.

4. Traktori kojima se prevozi plin, namještaj i ostalo nespomenuto samo radnim danom

-od 15.06.do 15.09. u vremenu od 08,00 do 12,00 sati;

-od 16.09.do14.06.u vremenu od 08,00 do 21,00 sati.

4. Traktori za odvoz komunalnog otpada , distribuciju vode, mopedi djelatnika pošte,bicikli i službena vozila javnih službi (JVP,DVD i sl.)

5. Zabranjeno je prometovanje tzv.“ kvadovima“ koje nemaju priključno vozilo.

Iznimno, unutar pješačke zone mogu prometovati i druga vozila sa posebnom dozvolom ukoliko je obavljanje djelatnosti u općem interesu uz pismeno odobrenje nadležnog Upravnog odjela Grada.

Unutar pješačkih zona dozvoljena je nosivost vozila 1,6 T, najveće ukupne mase 2,5T do širine 2 m, ovisno o širini staze, što se ne odnosi na interventna vozila.

Parkiranje vozila je strogo zabranjeno na plažama,zelenim površinama, šetnicama i parkovima.

11) Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Članak 41.

(1) Na javnim prometnim površinama ne smiju se ostavljati dotrajala, oštećena i napuštena vozila (vozila oštećena u sudaru, neregistrirana vozila, vozila bez bitnih dijelova karoserije, motora, stakala, guma i sl.).

(2) Prometni redar naredit će vlasniku vozila uklanjanje vozila iz stavka 1. ovog članka sukladno Odluci o komunalnom redu.

12) Površine na kojoj će se obavljati test vožnje, terenske vožnje, vožnje izvan kolnika, sportske i promidžbene vožnje

Članak 42.

(1) Cross, of road, sportske i promidžbene vožnje mogu se obavljati na cestama i javno-prometnim i drugim površinama samo uz prethodno odobrenje Odjela, koje se izdaje po zahtjevu organizatora kojemu je priloženo prometno rješenje, te uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

13) Parkiranje i kretanje vozila opskrbe.

Članak 43.

(1) Opskrba se obavlja teretnim automobilima nosivosti do 5,0 tona, koja se smiju zaustavljati samo na mjestima označenim za dostavu, uz zadržavanje od maksimalno 30 minuta. Nosivost ceste označena je prometnim znakom.

(2) Nosivost ceste može biti manja od 5,0 tona što ovisi o stanju izvedenog kolnika i označena je prometnim znakom.

III. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 44.

(1)Za vožnju i parkiranje vozila ( osim traktora za prijevoz robe od i do broda) na otocima Susak, Male i Vele Srakane, Unije i Ilovik naplatiti će se kazna sukladno propisima iz nadležnosti prometa, a Prometni redar Grada Malog Lošinja izdati će nalog za uklanjanje vozila s otoka.

(2) Ukoliko vlasnik/ posjednik/korisnik vozila ne ukloni vozilo u zadanom roku od 7 dana, Grad Mali Lošinj će ukloniti vozilo na trošak vlasnika/ posjednika/korisnika vozila.

(3) Stavak 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i na tzv. kvadove koji nisu u službi prijevoza roba sa i do broda i motocikle.

Članak 45.

(1)Prekomjerno opterećenje iz članka 40. 43. i 44. ove Odluke smatra se izvanrednim prijevozom, a postupanje je regulirano Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Malog Lošinja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

(1)Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji prometa na području Grada Malog Lošinja ( Službene novine PGŽ br.26/09,38/10,10/11,8/13,18/13 i 05/14) i Odluka o određivanju pješačke zone na otocima Susak,Ilovik,Unije,Vele i Male Srakane (Službene novine PGŽ br.15/11).

(2) Postojeća prometna regulacija na području Grada Malog Lošinja ostaje na snazi do uspostave novih regulacija sukladno odredbama ove Odluke.

(3) Postojeće parkirne površine pod naplatom ostaju u primjeni do promjene istih na način propisan člankom 23. stavak 3. ove Odluke.

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:340-03/22-01/22

URBROJ: 2213/01-01-22-4

Mali Lošinj, 13. srpnja 2022.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=10005&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr