SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

29.

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2., članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 26. travnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima

na području Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti, te način obavljanja tih djelatnosti na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Na području Općine Malinska-Dubašnica obavljaju se slijedeće zakonom propisane komunalne djelatnosti, kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta (redovito i izvanredno održavanje),

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete,

Pojam i sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka propisan je zakonom za svaku pojedinu djelatnost.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, osim Zakonom, ovom Odlukom pobliže se određuje i pomorsko dobro (plaže i kupališta van sustava koncesije, obalna šetnica i drugo pomorsko dobro van lučkih područja) o kojemu je Općina dužna voditi brigu po propisima kojima se uređuje pomorsko dobro.

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene, osim Zakonom, ovom Odlukom pobliže se određuje i održavanje opreme, instalacija i uređaja postavljenih na pomorskom dobru (stepeništa za ulaz u more, tuševi, psihološke barijere, za presvlačenje, koševi za otpatke i sl.).

Članak 3.

Na području Općine Malinska-Dubašnica obavljaju se slijedeće uslužne komunalne djelatnosti:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

2. usluge ukopa pokojnika,

3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Pojam i sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka propisan je zakonom za svaku pojedinu djelatnost.

Članak 4.

Kao komunalne djelatnosti od značaja za Općinu Malinska-Dubašnica određuju se i:

1. zimska služba,

2. usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja,

3. usluge skloništa za životinje, higijeničarsko-veterinarske zaštite i zbrinjavanja lešina životinja,

4. upravljanje i održavanje stanica za elektro bicikle, klasičnih stalaka za bicikle i javnih elektro bicikala i klasičnih bicikala

5. upravljanje i održavanje punionica za električna vozila i plovila

6. održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

7. gradnja i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Općine Malinska-Dubašnica (EKI)

Pod zimskom službom razumijeva se čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima što uključuje čišćenje od snijega i posipavanje cesta u slučaju poledice.

Pod usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije i zaštite bilja podrazumijeva se skup mjera uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca i glodavaca, odnosno kombinacija preventivnih i kurativnih mjera s ciljem zaustavljanja rasta, razmnožavanja i potpunog uklanjanja mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca te zaštita crnika i čempresa u cilju smanjenja štetnika na biološki minimum.

Pod usluge skloništa za životinje podrazumijeva se skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka lutalica) na području Općine te njihov smještaj. Pod zbrinjavanjem lešina životinja smatra se sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

Pod djelatnošću upravljanja i održavanja stanica za elektro bicikle ( obuhvaća održavanje i pripadajućeg pilona preko kojeg se vrši komunikacija prema serveru i prema stalcima), klasične stalke za bicikle i javne elektro bicikle i klasične bicikle podrazumijeva se održavanje svih postavljenih stalaka za bicikle, kao i popravak te zamjenu dotrajalih dijelova ili cijelih stalaka. Osim ovih, poslovi upravljanja i održavanja stanica za elektro bicikle i javnih elektro bicikala podrazumijevaju sve vezane poslove koji se odnose na održavanje informatičkog sustava (serveri, hosting), GPS nadzor bicikala i intervencije, redistribuciju bicikala, tehničko održavanje bicikala i stanica (dnevni/tjedni pregled, periodičko održavanje), analize podataka, izvještavanje, optimizacije sustava, te održavanje svih postavljenih stalaka za bicikle, kao i popravak te zamjenu dotrajalih dijelova ili cijelih stalaka.

Pod upravljanjem i održavanjem punionica za električna vozila i plovila podrazumijeva se praćenje svih ciklusa, uvid u parametre sustava, raspoređivanje i ograničavanje dostupne snage, automatsku specifikaciju i naplatu troškova, servisna intervencija, upravljanje baterijom.

Pod djelatnošću održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije podrazumijeva se korekcija, obnova i crtanje crta na prometnicama i parkiralištima, iscrtavanje i obnova slova stop ili bus, strelica, križeva, te brisanje postojećih, dok održavanje vertikalne signalizacije podrazumijeva skidanje, ravnanje i farbanje stupova, ravnanje znakova i ogledala te čišćenje table znakova, a sve sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa.

Pod pojmom gradnje i održavanje EKI i druge povezane opreme podrazumijeva se izgradnja i održavanje distribucijsko telekomunikacijskih kanala, cijevi, zdenaca na javno prometnim i drugim površinama i druge pasivne opreme EKI-a.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 5.

Na području Općine Malinska-Dubašnica, u skladu s odredbama Zakona, komunalne djelatnosti mogu obavljati:

1. trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačka društva),

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

1. TRGOVAČKA DRUŠTVA

Članak 6.

Obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture povjerava se:

1.1. Komunalnom društvu „Dubašnica“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460 za obavljanje:

1) održavanje nerazvrstanih cesta (redovito održavanje)

2) održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3) održavanja javnih zelenih površina,

4) održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

5) održavanja groblja,

6) održavanja čistoće javnih površina,

7) usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

8) usluge ukopa pokojnika,

9) zimska služba

Komunalnom društvu »Dubašnica« povjerava se vršenje javne ovlasti u obavljanju djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa pokojnika radi uređenja groblja i grobnih mjesta, dodjele grobnih mjesta, te rješavanja u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba u vezi sa tim.

Protiv upravnih akata iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.

1.2. Trgovačkom društvu „Ponikve voda“ d.o.o. za vodne djelatnosti, Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 64125437677, za:

1) održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

1.3. Trgovačkom društvu „Smart island Krk“ d. o. o. za projektiranje, građenje i usluge, iz Krka, Vršanska 14, OIB: 71183086599, za:

1) gradnja i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Općine Malinska-Dubašnica (EKI)

2) održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete

Članak 7.

Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 6., utvrđuje se godišnjim ugovorima s trgovačkim društvima iz članka 6., sukladno općim aktima Općine Malinska-Dubašnica i drugim propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

Obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se na neodređeno vrijeme, dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

Trgovačka društva, kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti, dužna su obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo, sukladno zakonu i jednom godišnje, do 31. ožujka podnijeti Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica izvješće o poslovanju u prethodnoj godini.

Članak 8.

Trgovačka društva obavljaju djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, u skladu sa posebnim propisima i odlukama Općinskog vijeća, donose Opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapaju s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

Članak 9.

Opći uvjeti iz članka 8. ove Odluke donose se uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i istima se utvrđuju:

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,

3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Opći uvjeti iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, te na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

Ugovor iz članka 8. ove Odluke sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se Općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge.

2. PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 10.

Pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku na temelju pisanog ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže do 5 (pet) godina.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije.

3. PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE NA TEMELJU UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI.

Članak 11.

Pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih poslova za:

1) održavanje nerazvrstanih cesta (izvanredno održavanje)

2) usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja,

3) usluge skloništa za životinje, higijeničarsko-veterinarske zaštite i zbrinjavanja lešina životinja,

4) upravljanje i održavanje stanica za elektro bicikle, klasičnih stalaka za bicikle i javnih elektro bicikala i klasičnih bicikala

5) upravljanje i održavanje punionicama za električna vozila i plovila

6) održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi, na vrijeme od najduže 4 godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 2/19, 5/19, 28/19, 7/21).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-34

Malinska, 26.04.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr